Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne ma rekompensować opiekunowi osoby niepełnosprawnej brak możliwości zarobkowania. Przysługuje ono zatem w sytuacji, kiedy opiekun rezygnuje z pracy lub nie podejmuje pracy, aby zajmować się osobą niepełnosprawną. Kto nie może liczyć na przyznanie takiego świadczenia?

Zdarza się też, że MOPS odmawia wypłaty świadczenia, wtedy wnioskodawca powinien złożyć odwołanie od decyzji świadczenie pielęgnacyjne wzór.

Komu należy się świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne dla kogo? To pytanie, które zadaje sobie wielu opiekunów osób niepełnosprawnych. Nie każdemu bowiem takie świadczenie będzie przysługiwało. Warto jednak zacząć od wyjaśnienia, na kogo można świadczenie otrzymać.

Uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego uwarunkowane jest tym, czy osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności wymaga stałej lub długotrwałej opieki, ewentualnie pomocy drugiej osoby w związku ze swoją niepełnosprawnością lub niemożliwością samodzielnej egzystencji.

Jeśli zaś chodzi o dzieci, to świadczenie należy się w przypadku, kiedy udział drugiej osoby jest konieczny w procesie leczenia, rehabilitacji lub edukacji. 

Bezwzględnie, świadczenie przysługuje na osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Co ważne, taka niepełnosprawność powinna powstać:

 • przed 18. rokiem życia,
 • po 18. roku życia w przypadku podjęcia nauki w szkole wyższej, ale nie później niż po 25. roku życia. 

O wypłaty comiesięcznego świadczenia pielęgnacyjnego mogą starać się:

 • matka albo ojciec,
 • opiekun faktyczny dziecka,
 • osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną,
 • inna osoba, na której – zgodnie z przepisami ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeśli chodzi o ostatnią grupę osób uprawnionych do złożenia wniosku o świadczenie pielęgnacyjne, to należy wiedzieć, że będzie ono należne tylko w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni, legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności,
 • brak jest innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są one małoletnie, legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nie ma znaczenia, czy wnioskodawca jest zarejestrowany jako osoba bezrobotna, czy osoba poszukująca pracy. Jeśli jednak o świadczenie ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, to pomoc będzie przysługiwała:

 • rolnikom, pod warunkiem zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,
 • małżonkom rolników lub domownikom pod warunkiem zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

Kiedy świadczenie nie należy się opiekunowi?

Przepisy wyliczają liczne przypadki, w których wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego zostanie odrzucony. Wnioskodawca powinien wiedzieć, że nie otrzyma takiej formy pomocy, jeśli przysługuje mu już prawo do:

 • emerytury, 
 • renty,
 •  renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka,
 • renty socjalnej, 
 • zasiłku stałego, 
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, 
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
 • zasiłku dla opiekuna.

Na kogo świadczenie nie przysługuje?

Przyczyną odrzucenia wniosku o świadczenie pielęgnacyjne może być też sytuacja osoby wymagającej opieki. Wniosek o wypłatę świadczenia zostanie odrzucony, jeśli osoba wymagająca opieki:

 • pozostaje w związku małżeńskim (obowiązek opieki spoczywa na małżonku, chyba że ten legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, w placówce zapewniającej całodobową opiekę i korzysta w niej przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Poza tym nie można przyznać świadczenia pielęgnacyjnego, gdy na osobę wymagającą opieki inna osoba ma już ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna.

Wykluczone jest też przyznanie świadczenia na osobę wymagającą opieki, na którą inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2023 roku wynosi 2458 zł miesięcznie. W przypadku, kiedy świadczenie należy się za miesiąc niepełny, jest wypłacane w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Wysokość świadczenia jest waloryzowana co roku 1 stycznia. Kwotę ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego składa się:

 • w urzędzie gminy lub miasta, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania,
 • w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, której przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych.

Do wniosku należy dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, ewentualnie inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.
About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.