Śródroczna ocena opisowa klasa 2 – PRZYKŁADY

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać śródroczną ocenę opisową dla klasy 2? W klasach 1-3 nie stosuje się systemu oceniania w formie ocen od niedostatecznej do celującej.

Po pierwszym semestrze nauki nauczyciel przygotowuje ocenę śródroczną, a po zakończeniu drugiego semestru ocenę roczną. Oceny te są ocenami opisowymi. Jak może wyglądać przykładowa ocena opisowa ucznia klasy 2 szkoły podstawowej?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór śródrocznej oceny opisowej ucznia klasy 2, którą pobierzesz poniżej:

Opis
Opinie (1)

Czym jest ocena opisowa ucznia?

Ocena opisowa to rozbudowana informacja w formie pisemnej, dotycząca procesu uczenia się dziecka i jego efektów.

Celem przygotowania oceny opisowej śródrocznej czy rocznej jest określenie sposobu funkcjonowania dziecka w szkole pod kątem zdobywania przez ucznia wiedzy i umiejętności, a także pod kątem jego rozwoju fizycznego, społecznego, emocjonalnego i artystycznego. 

Przykładowa ocena opisowa śródroczna musi uwzględniać nie tylko zainteresowania i uzdolnienia ucznia czy jego postępy w nauce, ale również wskazówki, które mają na celu osiągnięcie wyników lepszych.

Ocenę opisową nauczyciel przygotowuje na podstawie zgromadzonych informacji z obserwacji dziecka i analizy jego dokonań. Później pedagog powinien udzielić dziecku i rodzicom także wskazówek, które pozwolą rozwinąć jego zdolności i wyeliminować problemy – z uwzględnieniem indywidualnych możliwości ucznia.

Jakich informacji dostarcza ocena opisowa śródroczna?

Przykładowa ocena opisowa klasa 2 to doskonałe źródło informacji dla dziecka i rodzica. W takiej ocenie powinny znaleźć się dane na temat tego:

 • co uczeń potrafi,
 • jakie umiejętności uczeń już opanował,
 • z czym uczeń jeszcze sobie nie radzi,
 • jakie uczeń ma trudności w szkole,
 • jakie działania można podjąć, aby wyeliminować te trudności.

Do przygotowania oceny opisowej dziecka można wykorzystać wzór przykładowej oceny opisowej dla klasy 2, pamiętając, że taka ocena musi być oceną indywidualną.

Kluczowe jest w niej przede wszystkim wskazanie błędów, jakie dziecko popełnia, aby wraz z rodzicem i nauczycielem uczeń mógł nad tymi błędami pracować. 

Sporządzając ocenę opisową ucznia klasy 2-giej, należy sięgnąć do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, ocena śródroczna klasa 2 i roczna powinny uwzględniać poziom i postępy dziecka w zakresie opanowanych umiejętności i wiadomości, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

Jak podzielić ocenę opisową ucznia klasy 2?

Ocena opisowa śródroczna klasa 2 powinna zostać skonstruowana według odpowiedniego schematu, który uwzględnia następujące aspekty edukacji wczesnoszkolnej:

 • edukację polonistyczną, czyli czytanie, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie, wypowiadanie się;
 • edukację matematyczną,
 • edukację plastyczną,
 • edukację muzyczną,
 • edukację społeczno-przyrodniczą,
 • zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia techniczne i komputerowe,
 • język obcy,
 • właściwości rozwoju, w tym zauważone cechy charakteru dziecka i opis jego relacji z rówieśnikami. 

Jakie określenia mogą pojawić się w ocenie 2-klasisty?

Ocena opisowa dziecka uczęszczającego do 2. klasy szkoły podstawowej może być oceną wzorową lub nawet negatywną. W zależności od ogólnej oceny dziecka, w opisowej ocenie mogą pojawić się następujące sformułowania:

 • przy ocenie wzorowej: uczeń jest punktualny, uczeń zna i respektuje zasady, uczeń kulturalnie odnosi się do innych, uczeń prezentuje postawę godną naśladowania,
 • przy ocenie bardzo dobrej: uczeń jest aktywny na zajęciach, uczeń zna zasady i respektuje je, uczeń dba o mienie szkoły; 
 • przy ocenie dobrej: uczeń wymaga dodatkowej motywacji, uczeń zna zasady panujące w szkole, uczeń dba o swoją i cudzą własność, uczeń czasami się spóźnia;
 • przy ocenie poprawnej: uczeń spóźnia się do szkoły, uczeń pracuje niesystematycznie, uczeń zapomina o zwrotach grzecznościowych, uczeń powinien lepiej przygotowywać się do zajęć, 
 • przy ocenie nieodpowiedniej: uczeń jest nieprzygotowany do zajęć, uczeń popada w konflikty, uczeń jest niesystematyczny, uczeń nie szanuje mienia szkoły;  
 • przy ocenie nagannej: uczeń jest agresywny, uczeń lekceważy obowiązki szkolne, uczeń cechuje się niską kulturą osobistą. 

1 opinia dla Śródroczna ocena opisowa klasa 2 – PRZYKŁADY

 1. Iga Mierzyńska

  obszerny wzór polecam.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

srodroczna-ocena-opisowa-klasa-2-przyklady-wzor
Śródroczna ocena opisowa klasa 2 - PRZYKŁADY
17