Śródroczna ocena opisowa klasa 1 – PRZYKŁADY

17 

Jak napisać śródroczną ocenę opisową dla klasy 1? Ocenianie uczniów jest złożonym i wieloaspektowym zagadnieniem. Towarzyszy procesowi dydaktyczno-wychowawczemu na wszystkich etapach edukacyjnych, w tym również w klasach 1-3, kiedy nie stosuje się jeszcze ocen w systemie niedostateczny – celujący.

Uczniów pierwszej klasy ocenia się opisowo. Czym jest ocena opisowa śródroczna 1-klasisty i jak ją napisać? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór śródrocznej oceny opisowej ucznia klasy 1, którą pobierzesz poniżej:

Opis

Czym jest ocena opisowa ucznia?

Ocena opisowa to jedna z form oceniania szkolnych postępów uczniów. Przyjmuje ona postać rozbudowanej informacji pisemnej z komentarzem, dotyczącym procesu uczenia się oraz efektów aktywności edukacyjnej dziecka. 

Ocena opisowa pełni konkretną rolę. Jej celem jest określenie sposobu funkcjonowania dziecka w takich aspektach jak:

 • zdobywanie wiedzy,
 • zdobywanie umiejętności szkolnych,
 • rozwój społeczno-emocjonalny, fizyczny i artystyczny.

Przykładowa ocena opisowa śródroczna powinna uwzględniać szczególne zainteresowania i uzdolnienia ucznia, jego postępy w nauce, a także wskazówki dla ucznia i rodzica, dotyczące dalszych działań. 

Aby przygotować ocenę opisową ucznia, nauczyciel musi gromadzić informacje na temat dziecka, obserwować go w sposób systematyczny, analizować wykonywane przez niego zadania i postępy, a także brać pod lupę jego postawy i wysiłek wkładany w realizację zadań.

Pedagog powinien także skonstruować wskazówki, które wesprą szkolną karierę ucznia, biorąc przy tym pod uwagę jego indywidualne możliwości. 

Co ważne, ocena opisowa może zawierać także informację o wynikach sprawdzania określonych wiadomości i umiejętności.

Jak przygotować ocenę opisową dla ucznia klasy 1?

Przykładowa ocena opisowa klasa 1 – to hasło, którego często poszukują w sieci początkujący nauczyciele klas 1-3. Warto pamiętać więc, że podstawowym zadaniem oceny opisowej jest dostarczenie dziecku i jego rodzicom informacji o tym:

 • jakie umiejętności dziecko opanowało,
 • co dziecko potrafi,
 • z czym dziecko sobie nie radzi,
 • jakie dziecko ma trudności,
 • jakie działania należy podjąć, aby wskazane trudności wyeliminować. 

Ocenianie opisowe jest ocenianiem indywidualnym – należy pamiętać o tym, sięgając po wzór przykładowej oceny opisowej dla klasy 1. Najważniejszym elementem takiego dokumentu jest analiza błędów popełnianych przez dziecko.

Już na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy bowiem podjąć próbę zmierzenia się z takimi problemami. Co więcej, dziecko ma prawo współpracować z nauczycielem, a dzięki temu uczyć się samodzielności i zdobywać świadomość własnych kompetencji. 

Ocena śródroczna opisowa w przepisach

Aby wiedzieć, jak powinna wyglądać ocena opisowa śródroczna klasa 1, należy sięgnąć do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Akt prawny definiuje ocenę śródroczną i roczną jako ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, uwzględniającą poziom i postępy w opanowaniu przez dziecko wiadomości i umiejętności – w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a także w odniesieniu do wymagań wynikających z realizowanych programów nauczania. 

Zgodnie z przepisami, ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu:

 • monitorowanie pracy ucznia,
 • przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych. 

Ocena opisowa ma więc przede wszystkim pomagać uczniowi w uczeniu się, poprzez wskazanie, co dziecko robi dobrze, a co i w jaki sposób powinno poprawić, aby uczyć się lepiej. 

Schemat oceny śródrocznej dziecka klasy 1

Ocenę śródroczną ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej można podzielić na:

 1. Edukację polonistyczną, czyli ocenę techniki czytania, umiejętności słuchania ze zrozumieniem, umiejętności pisania (przepisywania i pisania z pamięci), umiejętności wypowiadania się, odtwarzania z pamięci, znajomość zasad gramatyki. 
 2. Edukację matematyczną, czyli wykonywanie rachunków pamięciowych, opanowanie działań matematycznych, wykonywanie zadań tekstowych.
 3. Edukację społeczno-przyrodniczą, czyli opanowanie wiedzy  środowisku, o zagrożeniach ze strony ludzi, o symbolach narodowych itd.
 4. Edukację muzyczną, czyli śpiew, grę na instrumentach.
 5. Edukację plastyczną, czyli opanowanie podstawowych technik plastycznych, wykazywanie inwencji twórczej. 
 6. Zajęcia techniczne: korzystanie z przyborów, dbanie o estetykę prac, stosowanie się do wskazówek.
 7. Zajęcia komputerowe: znajomość zasad BHP, staranne wykonywanie zadań.
 8. Wychowanie fizyczne: sprawność motoryczna, współdziałanie w aktywnościach sportowych, wykonywanie ćwiczeń. 
 9. Właściwości rozwoju dziecka: nawiązywanie kontaktów, popadanie w konflikty, cechy charakteru, jak samodzielność, koleżeńskość, zaradność. 
srodroczna-ocena-opisowa-klasa-1-przyklady-wzor
Śródroczna ocena opisowa klasa 1 - PRZYKŁADY
17