Wniosek o przysposobienie dziecka żony – wzór

17 

Jak napisać wniosek o przysposobienie dziecka żony? Przysposobienie dziecka przez męża matki odbywa się na drodze sądowej. W wyniku rozprawy pomiędzy ojczymem a pasierbem czy pasierbicą powstaje stosunek podobny do pokrewieństwa.

Postępowanie takie odbywa się na wniosek strony zainteresowanej ustanowieniem stosunku przysposobienia. Jak napisać takie pismo? aby ułatwić Ci jego sporządzenie – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Na czym polega przysposobienie dziecka przez męża matki?

Przysposobienie dziecka przez ojczyma (adopcja dziecka) polega na uznaniu za własne dziecka żony, z którym nie łączą go więzi krwi i ustanowieniu określonych relacji prawnych między stronami stosunku przysposobienia.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami można wyróżnić następujące typy adopcji:

 • przysposobienie całkowite (nierozwiązywalne/anonimowe): między stronami powstaje nierozerwalna więź podobna do pokrewieństwa. Dziecko zostaje w pełni włączone do nowej rodziny, tracąc poprzednią tożsamość – przyjmuje nazwisko rodziców adopcyjnych (na ich życzenie może również dostać nowe imię). Co więcej, władza biologicznych rodziców dziecka wygasa, a więzi z naturalnymi krewnymi ulegają zerwaniu. W przypadku tego rodzaju adopcji sporządzany jest nowy akt urodzenia dziecka, przy czym stary nie podlega ujawnieniu w przyszłości;
 • przysposobienie pełne (rozwiązywalne): powoduje niemal te same skutki, co adopcja dziecka całkowita, z tą różnicą, że przysposobienie pełne może zostać zerwane i nie jest objęte ścisłą tajemnicą. Przysposobiony za pośrednictwem adopcji pełnej może, po osiągnięciu pełnoletności, wystąpić z wnioskiem o ujawnienie rzeczywistego aktu urodzenia i odkryć swoją biologiczną tożsamość;
 • przysposobienie niepełne: dotyczy wyłącznie relacji pomiędzy przysposabiającym a przysposabianym, nie ustanawia więzi z pozostałymi członkami rodziny (poza dziadkami). Więź adoptowanego dziecka z biologicznymi krewnymi nie zostaje zerwana, a do aktu urodzenia niewprowadzane są zmiany – informacja o rodzicach adopcyjnych widnieje tylko w skróconym akcie urodzenia.

Jakie warunki należy spełnić, by móc przysposobić dziecko?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym przysposobić można tylko osobę małoletnią, a czynności tej ma przyświecać dobro osoby przysposabianej. Jeżeli dziecko ukończyło 13. rok życia, to samo musi wyrazić zgodę na adopcję.  

Między stronami stosunku przysposobienia powinna istnieć odpowiednia różnica wieku, tj. taka, jaka mogłaby dzielić rodzica biologicznego i jego potomstwo.

Ponadto strona przysposabiająca musi spełnić następujące warunki:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mieć osobiste kwalifikacje, które uzasadniają przekonanie, że będzie się wywiązywać ze swoich obowiązków wobec przysposabianego dziecka;
 • posiadać opinię kwalifikacyjną oraz  świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny – ten obowiązek nie dotyczy wnioskodawców spokrewnionych czy spowinowaconych, a więc ojczyma czy macochy dziecka. Warto mieć jednak na uwadze, że w toku postępowania sąd może wystąpić do ośrodka adopcyjnego o wystawienie opinii względem takiej osoby.

Czy zgoda drugiego rodzica na adopcję jest konieczna?

Do przysposobienia dziecka niezbędna jest zgoda obojga rodziców. Zasada ta nie odnosi się jedynie do sytuacji, gdy rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, są nieznani bądź porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

W przypadku adopcji przez ojczyma nieodzowna jest zgoda matki na przysposobienie dziecka.

Oczywiście w pewnych sytuacjach sąd pomimo braku zgody rodziców/rodzica dziecka może orzec przysposobienie, jeśli odmowa zgody jest sprzeczna z dobrem dziecka…

Zgoda przysposabianego

Dziecko, które ukończyło 13. rok życia – także będzie musiało wyrazić zgodę na przysposobienie.

Oczywiście w pewnych okolicznościach sąd wysłucha również dziecka poniżej 13. roku życia, jeśli będzie ono na tyle dojrzałe emocjonalne, że zrozumie, czym jest przysposobienie.

Jak napisać wniosek o przysposobienie dziecka przez ojczyma?

Procedura adopcyjna (np. przysposobienie dziecka partnerki) zawsze wszczynana jest na wniosek strony zainteresowanej przysposobieniem dziecka. Pismo takie należy złożyć do wydziału rodzinnego w sądzie rejonowym.

Wniosek powinien zawierać następujące składowe:

 • datę i miejsca sporządzenia pisma;
 • dane wnioskodawcy;
 • wskazanie uczestników postępowania;
 • oznaczenie sądu właściwego dla rozpatrywania danej sprawy;
 • osnowa (treść) wniosku;
 • uzasadnienie;
 • podpis wnioskodawcy;
 • lista dowodów i załączników.

W treści wniosku należy wskazać dane i datę urodzenia dziecka, określić, o jaki rodzaj przysposobienia wobec niego wnioskodawca wnosi (całkowite/pełne/niepełne) oraz zawrzeć uzasadnienie decyzji o adopcji.

Do przygotowania pisma warto wykorzystać nasz profesjonalny wzór wniosku o przysposobienie dziecka żony.

Do wniosku o przysposobienie należy załączyć poniższe dokumenty:

 • skrócony odpis aktu małżeństwa;
 • zaświadczenie dotyczące zatrudnienia i wysokości zarobków wnioskodawcy;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do bycia rodzicem, czyli potwierdzenie, że stan zdrowia przysposabiającego nie uniemożliwia mu sprawowania rodzicielskich obowiązków przysposabiającego.

Jak uzasadnić wniosek o przysposobienie dziecka?

Wniosek o przysposobienie dziecka żony musi zawierać uzasadnienie, w którym ojczym przywoła motywy swojej decyzji o adopcji. Do takowych zaliczają się np. bliskie relacje i dobre kontakty z dzieckiem.

UWAGA: przykładowy wzór uzasadnienia znajdziesz w przygotowanym przez nas wzorze, który zakupisz u góry.

Innym przekonującym dla sądu argumentem może być długie pożycie małżeńskie między wnioskodawcą a matką dziecka.

Motywując swój wniosek, należy ponadto wskazać na możliwość zaspokojenia wszelkich potrzeb dziecka oraz chęć zapewnienia mu optymalnych warunków wieloaspektowego rozwoju.

Sporządzając uzasadnienie, warto kierować się dobrem dziecka, szansą na jego lepszy rozwój, zapewnienie wszelakich potrzeb oraz stabilną i gwarantowaną przyszłość.

Na koniec

Przysposobienie, zwane powszechnie jako adopcja dziecka, to ściśle regulowana przez prawo procedura adopcyjna. Przepisy prawa w trosce o dobro dziecka dość jasno określają kryteria i wymogi, jakie spełnić musi kandydat na przysposabiającego.

Na ogół można rozróżnić:

 • przysposobienie z ośrodka adopcyjnego – bardzo długa i skomplikowana procedura przysposobienia dziecka, wymagająca wielu formalności, oraz:
 • przysposobienie dziecka partnerki/żony – krótsza i mniej skomplikowana adopcja spowinowaconego dziecka.

Osoba, która stara się o adopcję dziecka współmałżonka, jest dla dziecka osobą spowinowaconą – co znacznie ułatwia całą procedurę przysposobienia!

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o przysposobienie dziecka żony – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-przysposobienie-dziecka-zony-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o przysposobienie dziecka żony - wzór
17