Jak napisać odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty? wzór odpowiedzi

17 

Otrzymanie sprzeciwu od nakazu zapłaty nie zamyka sprawy, ponieważ powód może przygotować odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty. Warto pamiętać, że sprzeciw od nakazu zapłaty jest środkiem zaskarżenia nakazu zapłaty, natomiast odpowiedź na taki sprzeciw to sposób na ustosunkowanie się do argumentów drugiej strony, czyli dłużnika.

W jaki sposób wierzyciel może domagać się zwrotu swojej należności, czyli jak napisać odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi, którą pobierzesz, klikając poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest sprzeciw od nakazu zapłaty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty ma chronić roszczenia pieniężne i rzeczowe, których dochodzi się w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Nakaz zapłaty wydawany jest między innymi w sprawach cywilnych, ale także w sprawach gospodarczych lub związanych z prawem pracy.

Bardzo często wygląda to tak, że pozwany dopiero za pośrednictwem nakazu zapłaty dowiaduje się, że prowadzono przeciwko niemu postępowanie (nakaz zapłaty wydawany jest w oparciu o treść pozwu, bez prowadzenia rozprawy). 

O możliwości wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty informuje art. 505 – Kodeks postępowania cywilnego, w brzmieniu:

§ 1. Od nakazu zapłaty pozwany może wnieść sprzeciw.

§ 2. Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich.

Należy wiedzieć, że sprzeciw od nakazu zapłaty to środek zaskarżenia tego nakazu, który dłużnik może złożyć w terminie 2 tygodni, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia. Jeżeli:

 • pozwany wnosi sprzeciw od nakazu zapłaty, nakaz ten ulega uchyleniu, a sprawa jest rozpatrywana przed sądem,
 • pozwany nie wnosi sprzeciwu, nakaz zapłaty uprawomocnia się w terminie dwóch tygodni, a powód może na tej podstawie wszcząć postępowanie egzekucyjne – złożyć wniosek o egzekucję długu przez komornika.

Czym jest odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty?

Odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty to nic innego, jak ustosunkowanie się do sprzeciwu od nakazu zapłaty. Powód otrzymuje bowiem odpis sprzeciwu złożonego przez pozwanego, aby mógł zapoznać się z treścią dokumentu i argumentami przedstawionymi przez drugą stronę.

W takich okolicznościach wierzyciel może bronić się przed twierdzeniami dłużnika, nadal dochodząc zapłaty w określonej kwocie. Odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty jest więc pismem, w którym powód podaje kontrargumenty do argumentów pozwanego, przedstawionych w takim sprzeciwie.

Ile czasu na odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty ma wierzyciel? Podobnie jak w przypadku samego sprzeciwu od nakazu zapłaty, powoda – tak jak pozwanego – obowiązuje termin 14 dni, licząc od dnia odbioru pisma z odpisem sprzeciwu.

A jak odpowiedzieć na sprzeciw od nakazu zapłaty? W dużym uproszczeniu, wierzyciel powinien uwzględnić w takim piśmie:

 • argumenty przeciwne do argumentów dłużnika,
 • okoliczności uzasadniające dochodzenie zapłaty długu w konkretnej kwocie.

Odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty jest sposobem na przedstawienie sprawy z perspektywy drugiej strony postępowania, dlatego pismo zawsze przygotowuje się w oparciu o treść otrzymanego odpisu sprzeciwu i ujęte w niej argumenty.

Jak napisać odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty?

Aby przygotować odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty, należy wiedzieć:

 • jakie elementy formalne ująć w piśmie,
 • jak ustosunkować się do twierdzeń pozwanego.

W sporządzeniu dokumentu pomocny może okazać się nasz sprawdzony wzór odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty z przykładowymi argumentami. Zasadniczo, pismo tego typu każdy powód przygotowuje indywidualnie i we własnym zakresie, ponieważ sądy nie udostępniają gotowych wzorów czy formularzy do uzupełnienia.

Należy pamiętać zatem, że główne elementy odpowiedzi na sprzeciw to:

 • kontrargumenty do twierdzeń pozwanego,
 • wskazanie, iż powód podtrzymuje twierdzenia swojego pozwu i nadal wnosi o zasądzenie nakazu zapłaty kwoty wskazanej w pozwie,
 • dowody uzasadniające stanowisko wierzyciela.

Jeśli chodzi o podstawowe elementy formalne odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty, to wśród nich wymienia się:

 • datę i miejsce,
 • oznaczenie odpowiedniego sądu (nazwa, wydział),
 • sygnatura akt sprawy,
 • dane obu stron postępowania,
 • odpowiednią nazwę pisma, 
 • treść pisma,
 • podpis własnoręczny.

Co ważne, odpowiedź na sprzeciw należy przygotować w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden z nich trafi do sądu, a drugi do pozwanego. Warto wiedzieć, że złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty prowadzi do wszczęcia przez sąd postępowania dowodowego. Oznacza to, że odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty to pismo, w którym warto przedstawić wszystkie – zwłaszcza te dotychczas nieuwzględnione – okoliczności sprawy. Będą to dowody dotyczące:

 • faktu istnienia zobowiązania,
 • terminu wymagalności zapłaty.

Przykładowa odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty to zawsze pismo, które polemizuje z twierdzeniami strony przeciwnej – tutaj dłużnika. W praktyce oznacza to, że pozwany będzie twierdził:

 • że zobowiązanie nie istnieje,
 • że zobowiązanie wygasło,
 • że zobowiązanie uległo przedawnieniu.

Z kolei wierzyciel musi wykazać, że dług, którego spłaty dochodzi, istnieje i nadal jest wymagalny. Jego dowodami na takie twierdzenia mogą być:

 • umowy, z których zobowiązanie wynika,
 • korespondencja z dłużnikiem,
 • przelewy bankowe,
 • zeznania świadków, którzy wiedzą o zobowiązaniach łączących strony.

Im więcej dowodów powoła wierzyciel, tym lepiej, ponieważ sąd będzie prowadził postępowanie dowodowe między innymi w oparciu o informacje uwzględnione w piśmie powoda. Warto pamiętać jednak, aby były to dowody wartościowe, np. zeznania wiarygodnych świadków.

Dokładna lista dowodów zależna będzie od okoliczności sprawy, ale najczęściej w odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty pojawiają się:

 • zeznania sąsiadów,
 • wydruki z korespondencji mailowej, np. pisemne wezwanie do zapłaty,
 • listy,
 • pisma z urzędów,
 • opinia biegłego dotycząca wysokości roszczenia.

Należy pamiętać, że powód ma tylko 14 dni na sporządzenie odpowiedzi na sprzeciw. Jeśli złoży pismo po tym terminie, nie będzie ono uwzględniane. Jest to równoznaczne z nieuwzględnieniem twierdzeń i dowodów powoda, ujętych w odpowiedzi na sprzeciw. 

Jak wygląda rozprawa sądowa dotycząca długu?

Nakaz zapłaty wydawany jest przez sąd bez przeprowadzenia rozprawy, czyli w oparciu o twierdzenia powoda ujęte w pozwie. Jeśli pozwany wnosi sprzeciw od nakazu zapłaty, nakaz zapłaty ulega uchyleniu, a sąd wyznacza termin rozprawy.

Po raz pierwszy przed sądem wierzyciel i dłużnik spotykają się zatem dopiero na takiej rozprawie. Sąd wzywa na nią nie tylko pozwanego i powoda, ale również świadków, których ci zgłosili.

W trakcie rozprawy sąd przesłuchuje świadków. Pozwala także zadawać im pytania przez pozwanego i powoda. Dopiero po przesłuchaniu świadków wysłuchuje również obie strony postępowania. Oznacza to, że do rozprawy należy dobrze się przygotować – sporządzić listę pytań do świadków i do pozwanego – powód ma prawo zadawać mu pytania przed sądem.

Warto wspomnieć również, że na rozprawę należy zabrać ze sobą między innymi dowód osobisty, pozew, a także odpis sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Podsumowując

Wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty spowoduje, że nakaz zapłaty utraci moc. Powód, otrzymując sprzeciw od nakazu zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym bądź nakazowym, musi starać się odeprzeć zarzuty, które podnosi pozwany, a termin złożenia sprzeciwu, w jakim pozwany musi wnieść sprzeciw wobec nakazu zapłaty to 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty.

Natomiast niewniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym lub upominawczym w terminie oznacza zamknięcie sobie drogi do obrony i wszczęcia postępowania egzekucyjnego, zresztą wszystkie te informacje znajdują się na otrzymanym nakazie zapłaty.

Ważna różnica, o której warto pamiętać to fakt, że:

 • jeśli pozwany otrzyma nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, to pozwany wnosi sprzeciw od nakazu zapłaty,
 • jeśli pozwany otrzyma nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, to pozwany wnosi zarzuty od nakazu zapłaty.
jak-napisac-odpowiedz-na-sprzeciw-od-nakazu-zaplaty-wzor-odpowiedzi
Jak napisać odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty? wzór odpowiedzi
17