Wniosek o przedawnienie długu do komornika – wzór

17 

Jeśli dług uległ przedawnieniu, to w świetle prawa nie istnieje i nie jest wymagany do spłaty. Aby można było mówić o przedawnieniu długu, musi upłynąć określony okres czasu (termin przedawnienia), różny w zależności od rodzaju długu.

Jeżeli postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika dotyczy przedawnionego długu, to jest bezzasadne, dlatego warto wiedzieć, jak prawidłowo napisać wniosek o przedawnienie długu do komornika.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku do komornika o przedawnieniu długu, dokument pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest przedawnienie długu?

Przedawnienie długu oznacza w praktyce, że wierzyciel nie może dochodzić roszczenia od swojego dłużnika na drodze prawnej. Nie oznacza to jednak, że dług znika. Zadłużenie przedawnione może widnieć między innymi w rejestrze dłużników. 

To, kiedy dług się przedawnia, zależy od rodzaju długu, tj. od okoliczności jego powstania. Ogólnie, termin przedawnienia długu może wynosić od 1 roku do 10 lat, licząc od daty wymagalności danej płatności. W przypadku długów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej okres przedawnienia wynosi 3 lata. Z kolei okres przedawnienia roszczeń majątkowych to 6 lat.

Przedawnienie długu u komornika jest mało prawdopodobne, ale może dojść do takiej sytuacji, jeśli wierzyciel nie podejmuje działań egzekucyjnych w odpowiednim czasie. Należy wiedzieć, że sądy nie sprawdzają, czy dług jest przedawniony przed wydaniem nakazu zapłaty. To dłużnik powinien więc – w swoim interesie – sprawdzić, czy dług, którego zapłaty dochodzi wierzyciel, nie uległ już przedawnieniu. 

Po otrzymaniu nakazu zapłaty, który jest wydawany bez prowadzenia postępowania dowodowego, a jedynie na podstawie twierdzeń powoda ujętych w pozwie, pozwany (dłużnik) może sporządzić sprzeciw od nakazu zapłaty, czyli wnieść zarzut przedawnienia długu, a na takich ruch, powodowi przysługuje jeszcze odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty.

Ma na to 14 dni, licząc od dnia otrzymania nakazu zapłaty. Jeżeli nie zdąży złożyć pisma w tym terminie, ma możliwość skierowania takiego samego dokumentu wprost do komornika. Jeśli dług faktycznie uległ przedawnieniu, komornik powinien umorzyć postępowanie egzekucyjne. W przypadku odmowy dłużnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi na czynności komornika.

Należy pamiętać, że „przedawniony dług u komornika” to określenie nieco mylące. Długi u komornika nie mogą bowiem ulec przedawnieniu, ponieważ bieg terminu przedawnienia zawsze ulega zawieszeniu w momencie wszczęcia egzekucji komorniczej. Do komornika trafiają jednak wyłącznie roszczenia majątkowe objęte nakazem zapłaty, który wydaje sąd.

Chociaż do komornika może trafić jedynie sprawa długu nieprzedawnionego, to sam wyrok sądowy – nakaz zapłaty – ma swój termin ważności, który wynosi 6 lat. Jeśli w tym czasie wierzyciel nie podejmie kroków w celu wszczęcia egzekucji, jej rozpoczęcie będzie już bezpodstawne.

Jak napisać wniosek o przedawnienie długu do komornika?

Pismo do komornika o przedawnienie długu można sporządzić wtedy, kiedy do przedawnienia długu doszło przed wszczęciem egzekucji komorniczej. Pismo tego typu powinno zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, dlatego najlepiej jest przygotować je w oparciu o sprawdzony wzór wniosku o przedawnienie długu do komornika sądowego.

Dokument musi uwzględniać między innymi:

 • dane stron,
 • oznaczenie nakazu zapłaty, 
 • dowody na przedawnienie roszczenia, np. umowa pożyczkowa z terminem jej zawarcia oraz wypowiedzenie umowy na piśmie.

Prawidłowo wypełniony wzór pisma do komornika o przedawnieniu długu powinien prowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Jak bronić się przed nieuzasadnioną egzekucją?

Każdy dłużnik musi wiedzieć, że po złożeniu wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika, organ ten ma obowiązek jak najszybszego zajęcia się sprawą. Komornik nie zaprząta sobie zatem głowy sprawdzaniem, czy dług uległ przedawnieniu.

Do umorzenia egzekucji komorniczej może doprowadzić jedynie wniosek, który wykazuje, że czas wierzyciela na dochodzenie roszczenia już minął. Warto pamiętać też, że prawomocnie stwierdzony dług u komornika przedawnia się dopiero po 10 latach, więc egzekucja komornicza może zagrażać dłużnikowi przez wiele lat.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że od 2018 roku każdy konsument ma prawo złożyć pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w przypadku upływu terminu przedawnienia roszczeń. Wniosek ten zawiera:

 • dane Sądu Rejonowego, 
 • dane pozwanego i powoda, 
 • określenie wartości przedmiotu sporu, 
 • pisemną prośbę o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, 
 • dane dotyczące wyroku Sądu Rejonowego,
 • informacje mówiące o tym, co zajął komornik oraz jaka jest kwota sporu.

Przedawnienie długu a firmy windykacyjne

Zapłaty długu wierzyciel może dochodzić nie tylko z pomocą komornika, ale również za pośrednictwem firm windykacyjnych. Wiele osób korzysta z takiego rozwiązania i sprzedaje swój dług innemu podmiotowi – jest to tak zwana cesja wierzytelności.

W taki sposób wierzyciel pozbywa się swojego długu oraz związanych z nim uprawnień. Podmiot, który przejmuje dług, zyskuje z kolei prawa wynikające z umowy między dłużnikiem a wierzycielem – może dochodzić roszczenia polubownie lub na drodze sądowej.

Co ważne, cesja wierzytelności nie przerywa biegu przedawnienia. Firma windykacyjna, która przejęła dług, często domaga się zapłaty, nie przedstawiając dłużnikowi żadnych szczegółów. W takiej sytuacji warto wykorzystać sprawdzony wzór pisma do firmy windykacyjnej o przedawnieniu długu, który zmusi „nowego” wierzyciela do wyjaśnienia sprawy i przedstawienia dowodów na istnienie zadłużenia.

Pismo będzie skuteczne, jeśli dług faktycznie stracił już swoją ważność, czyli uległ przedawnieniu. Pomoże również uchronić się przed natrętnymi praktykami firm windykacyjnych, jak chociażby uporczywe telefony.

Przygotowując pismo o przedawnienie długu, należy ująć w nim:

 • prośbę o przedstawienie dokumentacji, która jest podstawą żądania spłaty długu, np. umowa między wierzycielem a dłużnikiem,
 • prośba o przedstawienie tytułu wykonawczego z klauzulą wykonalności.

To po stronie dłużnika leży obowiązek udowodnienia, że jego zadłużenie uległo przedawnieniu. W końcu to jedynie dłużnikowi zależy na tym, aby roszczenie straciło ważność. Należy mieć na uwadze, że firmy windykacyjne często prowadzą sprawy długów przedawnionych, licząc na niewiedzę dłużników i korzystając na ich nieświadomości. Przed taką windykacją warto więc skutecznie się bronić.

Jak umorzyć egzekucję komorniczą?

Jeśli pismo o umorzenie długu u komornika jest bezzasadne, warto sprawdzić, jak można doprowadzić do umorzenia egzekucji komorniczej. Zasadniczo, jedynym sposobem na umorzenie długu u komornika jest umorzenie całego postępowania egzekucyjnego. Do takiej sytuacji może dojść w kilku przypadkach:

 • umorzenie z mocy prawa – np. gdy dłużnik ogłosił upadłość konsumencką, gdy egzekucja została zawieszona, a wierzyciel nie złożył w odpowiednim terminie wniosku o jej wznowienie,
 • umorzenie na wniosek – np. po zawarciu ugody przez dłużnika i wierzyciela, przy czym wniosek o umorzenie egzekucji składa wierzyciel, gdy komornik realizuje swoje czynności w sposób sprzeczny z przepisami, gdy osoba, z której majątku komornik prowadzi egzekucję, nie jest faktycznie dłużnikiem,
 • umorzenie z urzędu – np. na podstawie braku zdolności sądowej jednej ze stron.

Warto pamiętać także, że dług u komornika można rozłożyć na raty, ale porozumienie w tej sprawie zawiera się z wierzycielem, a nie bezpośrednio z komornikiem.

Kilka zdań na koniec

Termin przedawnienia roszczeń różni się w zależności od rodzaju długu. Sprawę dłużnikowi dodatkowo komplikuje bieg przedawnienia, a dokładniej możliwość przerwania biegu przedawnienia długu.

Przerwanie biegu przedawnienia długu oznacza, że bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo i będzie biegł aż do momentu jego kolejnego przerwania poprzez czynność wierzyciela bądź komornika.

Natomiast skutki przedawnienia długu oznaczają, że dług nie może być egzekwowany sądowo, przez co dłużnik nie może być prawnie pociągnięty do spłaty długu.

W obliczu tych wszystkich informacji zdarzają się jednak sytuacje, w których komornik bezprawnie egzekwuje przedawniony dług, narażając dłużnika na poważne finansowe konsekwencje.

Aby zatrzymać komornika, należy wystosować do niego pismo dotyczące zarzutu przedawnienia, wzór takiego pisma do komornika pobierzesz na samej górze strony.

wniosek-o-przedawnienie-dlugu-do-komornika-wzor
Wniosek o przedawnienie długu do komornika - wzór
17