Reklamacja u mechanika – wzór

17 

Jak napisać reklamację do mechanika? Oddając pojazd do mechanika, właściciel samochodu ma prawo oczekiwać, że po naprawie w warsztacie samochodowym auto będzie działało prawidłowo. W przypadku niezadowolenia z jakości wykonanej usługi, klient może od razu wezwać warsztat do ponownego serwisu.

Jeśli jednak mechanik nie przyzna się do błędu i odmówi naprawy, konieczne będzie zgłoszenie reklamacji. Jak napisać reklamację u mechanika?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór reklamacji naprawy u mechanika, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Reklamacja usługi naprawy samochodu

Reklamacja naprawy to reklamacja usługi, a taka procedura rządzi się nieco innymi prawami niż reklamacja towaru. Główna różnica polega na tym, że zauważone usterki klient może zgłosić jeszcze w trakcie naprawy, żądając ich usunięcia.

Natomiast reklamacja usługi naprawy po odbiorze pojazdu to formalne zgłoszenie niezadowolenia z jakości świadczonej usługi (gdy zauważymy niezgodność usługi), połączone z domaganiem się zwrotu poniesionych kosztów lub usunięcia wady. Reklamacja u mechanika będzie uzasadniona, jeśli:

 • naprawa w warsztacie samochodowym okazała się nieskuteczna,
 • naprawa doprowadziła do innych problemów z autem,
 • naprawa została wykonana niezgodnie z zaleceniami klienta (np. mechanik użył niewłaściwych części zamiennych lub uszkodził je, ponieważ nieprawidłowo je zamontował).

Należy podkreślić przy tym, że reklamacja nie będzie uzasadniona, jeśli dotyczy usterki lub awarii niezwiązanej z naprawą, której podjął się mechanik. Poza tym nie można liczyć na pozytywne rozpatrzenie reklamacji po upływie czasu, który uzasadnia skutek w postaci naturalnego zużycia części pojazdu. Oznacza to, że chociaż na reklamację konsument ma 2 lata, to powinien zgłosić problemy jak najszybciej, kiedy tylko dostrzeże usterkę. 

Jak złożyć reklamację samochodu?

Reklamacja samochodu – naprawy samochodu – to roszczenie na podstawie rękojmi, która jest obowiązkowa. Mechanik nie może w żaden sposób zwolnić się z tej odpowiedzialności. Ma natomiast prawo udzielić klientowi dodatkowej, dobrowolnej gwarancji. 

Aby złożyć reklamację na naprawę, należy przygotować odpowiednie pismo z opisem wykrytej usterki i żądaniami. Klient może domagać się natomiast:

 • usunięcia wady, czyli ponownej naprawy,
 • obniżenia kosztów usługi,
 • pełnego zwrotu poniesionych kosztów, czyli odstąpienia od umowy – jeśli usterka jest poważna i klient nie ufa już kompetencjom mechanika lub gdy mechanik nie podjął się ponownej naprawy w terminie.

Do reklamacji warto dołączyć dokumenty związane z naprawą pojazdu, czyli ewentualną umowę zawartą z mechanikiem, rachunek/fakturę oraz pozostałe dokumenty, np. dowód samodzielnego zakupu części zamiennych.

Reklamacja naprawy samochodu powinna dokładnie opisywać, jakie usterki wystąpiły w pojeździe i w jakich okolicznościach zostały ujawnione. Gotowy dokument warto skopiować, aby na jednym egzemplarzu uzyskać potwierdzenie odbioru reklamacji przez mechanika. 

Jak napisać reklamację naprawy samochodu?

Do przygotowania pisemnej reklamacji naprawy pojazdu warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór reklamacji u mechanika, który uwzględnia między innymi takie elementy jak:

 • dane klienta,
 • dane warsztatu,
 • opis usterek, 
 • żądania konsumenta,
 • termin ustosunkowania się do żądań konsumenta. 

Zasadniczo, mechanik powinien przygotować odpowiedź na reklamację w terminie 14 dni. Jeśli w tym czasie reklamacja nie zostanie odrzucona, należy przyjąć, że przedsiębiorca zaakceptował roszczenia konsumenta.

Kiedy jednak klient żąda ponownej naprawy, wskazane jest wyznaczenie mechanikowi konkretnego terminu na podjęcie wymaganych działań. Ma to związek z żądaniami, jakie przysługują klientowi.

Konsument może domagać się:

 • przywrócenia auta do pełnej sprawności, czyli przeprowadzenia ponownej naprawy na koszt warsztatu,
 • obniżenia ceny usługi,
 • zwrotu pieniędzy.

Klient powinien pamiętać, że nie może żądać przywrócenia auta do stanu, który jest nieadekwatny względem jego wieku i stanu zużycia. Najczęściej reklamacja naprawy samochodu w serwisie zawiera żądanie poprawienia wadliwej naprawy. Warsztat może odmówić realizacji takiego żądania, jeśli:

 • doprowadzenie auta do stanu zgodnego z umową jest niemożliwe,
 • doprowadzenie auta do stanu zgodnego z umową wymagałoby od mechanika poniesienia nadmiernych kosztów. 

W przypadku uzyskania takiej odpowiedzi, klientowi przysługiwać będzie już tylko obniżenie ceny lub zwrot kosztów – zwłaszcza jeśli warsztat nie zrealizuje naprawy w wyznaczonym terminie.  Z drugiej strony, jeśli konsument uważa, że mechanik nie poradzi sobie z usterką, ponieważ nie dysponuje wystarczającą wiedzą lub gdy klient stracił zaufanie do kompetencji usługodawcy, może od razu żądać zwrotu pieniędzy.

To, czy konsument uzyska pełny zwrot poniesionych kosztów, zależy od istotności wady. Jeśli wada powoduje niewielkie niedogodności, np. wyświetlanie kontrolki check engine, nie można uznać jej za istotną. Wtedy zasadne będzie obniżenie ceny usługi.

Wadą istotną będzie zaś taki stan pojazdu, który uniemożliwia korzystanie z niego. Jeśli auto nie odpala czy pozostawia po sobie plamy z płynów eksploatacyjnych, klient ma prawo żądać pełnego zwrotu poniesionych kosztów naprawy.

Co jeśli warsztat odmawia naprawy?

Jeśli warsztat samochodowy odmawia rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta i bezpłatnego dokonania poprawek przywracających pojazd do sprawności, warto skonsultować się z rzecznikiem praw konsumenta.

Rzecznik praw konsumenta powinien pomóc stronom wyjaśnić sytuację.

Jeżeli również zaangażowanie takiego podmiotu okaże się bezskuteczne, klient może wystąpić na drogę sądową. Zanim jednak podejmie taką decyzję, wskazane będzie uzyskanie opinii niezależnego rzeczoznawcy, który potwierdzi winę mechanika. 

W ramach postępowania sądowego klient może domagać się nie tylko naprawy samochodu czy zwrotu poniesionych kosztów, ale również odszkodowania. Aby uzyskać odszkodowanie za wadliwą naprawę, konsument musi udowodnić, że przyczyniła się ona do powstania po jego stronie szkody, np. uniemożliwiła mu normalne funkcjonowanie, dojazdy do pracy czy odbieranie dziecka ze szkoły.

Klientowi warsztatu przysługuje także zwrot kosztów zatrudnienia rzeczoznawcy lub koszt wynajmu samochodu zastępczego. Konieczne będzie jednak wykazanie, że koszty te zostały poniesione z ważnych powodów, np. dlatego, że klient mieszka w miejscu, do którego nie dojeżdża komunikacja miejska.

Podsumowanie w kilku zdaniach

Jeśli Twój samochód został naprawiony przez zakład mechaniki samochodowej, a usterka nadal występuję bądź gdy doszły inne usterki, a także gdy mechanik bez naszej wiedzy naprawił inne elementy pojazdu, dopuszczając się samowoli, oraz w innych budzących wątpliwość sytuacjach – mamy prawo złożyć reklamację.

Aby skutecznie dochodzić swoich praw, konieczna jest pisemna reklamacja naprawy u mechanika, dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygtowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór reklamacji, która pobierzesz na samej górze.

Bardzo często w staraniach o wyegzekwowanie reklamacji u mechanika pomaga protokół przyjęcia samochodu, gdzie podaje się konkretne uszkodzenia auta i stan samochodu w chwili przyjęcia, oraz termin naprawy auta.

Najgorszym przypadkiem na dochodzenie praw jest ustne zawarcie umowy z mechanikiem, bowiem powstaje wtedy konieczność udowodnienia winy mechanika.

reklamacja-u-mechanika-wzor-pdf-doc
Reklamacja u mechanika - wzór
17