Jak udupić mechanika? złóż donos!

17 

Chęć „udupienia” mechanika może wynikać między innymi z niezadowolenia z jakości świadczonych przez niego usług, przetrzymywania auta, ale także z powodu uciążliwości prowadzenia działalności w bliskim sąsiedztwie domów mieszkalnych. Zatem jak udupić mechanika, składając na niego odpowiedni donos?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego donosu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania przykładowy wzór donosu (donos do Skarbówki, Sanepidu i Inspekcji Pracy), wzór donosu pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Najpierw reklamacja naprawy samochodu

Jeśli donos na mechanika samochodowego jest spowodowany niezadowoleniem z jakości świadczonych usług, czyli np. przez wadliwą naprawę samochodu to należy pamiętać, że zawsze podlegają one reklamacji. Reklamacja usługi na podstawie rękojmi może sprowadzać się do takich żądań konsumenta jak:

 • żądanie wykonania ponownej naprawy na koszt warsztatu,
 • żądanie obniżenia ceny usługi,
 • żądanie zwrotu poniesionych kosztów.

W pierwszej kolejności należy żądać od warsztatu wykonania ponownej naprawy, chyba że konsument nie ufa mechanikowi i wątpi, że jest on w stanie naprawić auto w odpowiedni sposób.

W przypadku, kiedy warsztat odmawia rozpatrzenia reklamacji, sprawę można zgłosić do Urzędu Ochrony Praw Konsumenta. Innym rozwiązaniem jest wystąpienie na drogę sądową. Co jednak w przypadku, kiedy nie chcemy dochodzić swoich praw, lecz “udupić” nieuczciwego mechanika?

Do kogo zgłosić skargę na mechanika samochodowego?

Donos na mechanika samochodowego powinien skutkować kontrolą oraz ewentualnym nałożeniem kary na zakład naprawczy. Kontrole w warsztacie mogą przeprowadzać natomiast różne organy: od Urzędu Skarbowego, poprzez Państwową Inspekcję Pracy, aż po Państwową Inspekcję Sanitarną. Wszystko zależy od tego, jakich przewinień dopuszcza się mechanik.

Jeśli w grę wchodzi brak umów na odprowadzanie ścieków czy utylizację substancji szkodliwych, jak oleje i smary, donos można złożyć do Wydziału Działalności Gospodarczej lub do Wydziału Ochrony Środowiska.

Jeśli mechanik nie dba o przepisy przeciwpożarowe, donos można skierować do straży pożarnej lub PIP. Podobnie w przypadku, kiedy mechanik zatrudnia dodatkowe osoby do pracy “na czarno”. 

Najczęściej jednak donos na warsztat samochodowy będzie dotyczył nielegalnego prowadzenia działalności gospodarczej. Nielegalna działalność jest natomiast działalnością niezarejestrowaną, czyli również taką, w ramach której mechanik nie odprowadza do urzędu skarbowego należnego podatku i nie wydaje klientom paragonów. Poza tym, nielegalne jest też:

 • niepłacenie podatku VAT,
 • nieaktualizowanie wpisów w CEIDG,
 • niepłacenie składek ZUS,
 • nieprowadzenie dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W praktyce, kontrole skarbowe w warsztatach samochodowych najczęściej wykazują nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania obrotów ze sprzedaży, czyli przy stosowaniu kas fiskalnych oraz prowadzeniu dokumentacji księgowej. Podatnicy próbują bowiem unikać płacenia podatków lub obniżać takie koszty poprzez niewykazywanie, lub zaniżanie dochodów. 

Co grozi za nielegalne prowadzenie warsztatu samochodowego?

Jeśli na skutek donosu i przeprowadzonej kontroli okaże się, że nielegalny warsztat samochodowy nie jest zarejestrowany, nie odprowadza podatków czy też nie prowadzi odpowiedniej dokumentacji, mechanik musi liczyć się z karą w postaci:

 • mandatu,
 • obowiązkowej zapłaty zaległości z odsetkami,
 • sankcji gospodarczych.

Niezarejestrowanie firmy w CEIDG skutkuje grzywną lub karą ograniczenia wolności. Dotyczy to także braku odpowiedniej aktualizacji wpisu w terminie 7 dni od zaistnienia zmian. Z kolei karą za brak opłacania ZUS może być:

 • opłacenie zaległości, liczonych od momentu rozpoczęcia działalności,
 • obowiązek zapłacenia odsetek od kwoty zaległości,
 • obowiązek zapłaty kary dodatkowej w wysokości do 100% zaległej kwoty składek.

Niewystawianie faktur przez warsztat samochodowy będzie kwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe – w zależności od tego, na jak duże straty przedsiębiorca naraził urząd skarbowy.

Za nieprowadzenie lub niewłaściwe prowadzenie księgowości mechanik może zaś zostać ukarany grzywną, a – co ważne – każde zaniechanie związane z księgowością jest traktowane jako osobne wykroczenie. 

Jak i gdzie zgłosić nielegalny warsztat?

Niezarejestrowany warsztat samochodowy należy zgłosić do tego organu, do którego odprowadzane są podatki, czyli do urzędu skarbowego. Donos do fiskusa najlepiej wnieść na piśmie, czego można dokonać osobiście lub listownie.

Należy pamiętać przy tym, że donos do US nie powinien być anonimowy. Anonimowe skargi z reguły pozostawia się bez rozpatrzenia. Dane osobowe skarżącego są zaś niezbędne, ponieważ:

 • nadają skardze wiarygodność,
 • pozwalają urzędowi uzyskać dodatkowe informacje i wyjaśnienia od składającego donos,
 • zobowiązują urząd do udzielenia odpowiedzi na donos z informacją o podjętych działaniach. 

Skarżący nie powinien martwić się, że jego dane osobowe zostaną ujawnione. Urząd nie może informować osoby oskarżonej o wykroczenie lub przestępstwo o tym, kto złożył na nią donos. Przed udostępnieniem treści skargi musi zanonimizować pismo. 

Jak przygotować donos na warsztat samochodowy?

Donos na nielegalny warsztat samochodowy poza danymi osobowymi skarżącego powinien zawierać także kilka innych niezbędnych elementów. Należy skierować go do naczelnika urzędu skarbowego, odpowiedniego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Pismo musi uwzględniać:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • dane wnoszącego skargę,
 • dane odbiorcy pisma,
 • opis sprawy ze wskazaniem miejsca prowadzenia nielegalnej działalności,
 • podpis skarżącego. 

Korzystnie jest dołączyć do donosu także posiadany materiał dowodowy, na przykład w postaci fotografii. Zasadniczo, złożenie skargi i tak skutkować będzie przeprowadzeniem kontroli, która wykaże, czy faktycznie doszło do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. 

Czego może dotyczyć skarga na mechanika samochodowego?

Jak zostało wspomniane, donos na mechanika można złożyć do różnych organów, nie tylko do urzędu skarbowego. Jeśli sprawa dotyczy uciążliwości prowadzonego zakładu naprawczego, donos może wskazywać na fakt, że warsztat jest źródłem dyskomfortu dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości. 

W przypadku, kiedy prowadzenie działalności wiąże się z tak zwanymi immisjami, czyli negatywnym oddziaływaniem na nieruchomości sąsiednie – na przykład poprzez hałas, spaliny, zanieczyszczenia – problem można zgłosić między innymi do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podsumowanie materiału

Mechanicy oszukują klientów, a tych nieuczciwych mechaników niestety nie ubywa, dlatego wcale nie dziwi fakt, że niezadowoleni klienci bardzo często poszukują sposobów na zemstę i uprzykrzenie życia nieuczciwego mechanika samochodowego, który nadużył ich zaufania poprzez źle wykonaną usługę.

Mimo wszystko pierwszym krokiem, jaki powinien wykonać niezadowolony z usługi klient, to reklamacja naprawy samochodu (gotowy wzór reklamacji naprawy samochodu <– pobierzesz tutaj). Jak najbardziej mają tu zastosowanie prawa konsumenta.

Jeśli jednak mechanik samochodowy dalej nie wykazuje chęci polubownego załatwienia sprawy, możemy złożyć reklamację do Rzecznika praw konsumentów, a nawet złożyć pozew do sądu, zatrudniając niezależnego rzeczoznawcę (oczywiście w końcowym etapie rozprawy możemy starać się o zwrot kosztów zatrudnienia rzeczoznawcy).

Dochodzenie swoich praw możemy także „wzbogacić” o donos do Inspekcji pracy, donos do sanepidu za naruszanie przepisów w warsztacie samochodowym, donos do Urzędu skarbowego. Aby ułatwić Ci sporządzenie donosu na mechanika – przygotowaliśmy gotowy wzór donosu, który pobierzesz u góry.

jak-udupic-mechanika-zloz-donos-wzor-przyklad
Jak udupić mechanika? złóż donos!
17