Pismo do burmistrza – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak prawidłowo napisać pismo do Burmistrza? Pismo skierowane do burmistrza to list oficjalny, który musi charakteryzować się uporządkowanym, jasno sformułowanym przekazem i formalnym wyglądem. Pismo adresowane do władz miejskich nie może mieć przypadkowej formy czy chaotycznej treści.

List tego typu musi być poprawny i zrozumiały, dlatego warto przygotować go na podstawie sprawdzonego wzoru. Aby ułatwić Ci sporządzenia takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór pisma do Burmistrza, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Kiedy potrzebny jest list do burmistrza?

Pismo do burmistrza może dotyczyć wielu różnych spraw. Najczęściej jest sporządzane w celu uzyskania pomocy czy wsparcia. List do burmistrza można napisać w sprawie:

 • wydania zezwolenia na budowę domu, ogrodzenia lub innego obiektu,
 • zgłoszenia problemów związanych z infrastrukturą, np. uszkodzonej drogi, braku oznakowania drogi, zniszczonego terenu zielonego, zanieczyszczeń,
 • donosu na pracowników urzędu, np. długiego czasu oczekiwania na załatwienie sprawy, niewłaściwego traktowania petentów,
 • propozycji zmian, np. inwestycji, organizacji imprez kulturalnych, oświetlenia ulicznego, poprawy jakości usług komunikacji miejskiej,
 • prośby o udzielenie pomocy finansowej/materialnej potrzebującym mieszkańcom,
 • przyznania stypendium,
 • przyznania dotacji,
 • a także w wielu innych sytuacjach, których wszystkich nie sposób wymienić.

Dobrze napisane pismo do burmistrza z prośbą powinno pomóc w uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi lub przynajmniej w uzyskaniu merytorycznej odpowiedzi w sytuacji, kiedy pozytywne rozpatrzenie pisma nie będzie możliwe.

Jak napisać list do burmistrza?

List do burmistrza musi spełniać pewne wymogi formalne. Należy zadbać o to, by było to pismo poprawne, estetyczne, o odpowiedniej strukturze treści. Warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór pisma do burmistrza, aby mieć pewność, że dokument jest jasny i czytelny. 

Jak każdy list oficjalny, również pismo do burmistrza musi zawierać datę i miejsce sporządzenia, a także dane adresata i nadawcy. Tego typu podanie/wniosek należy adresować w następujący sposób: „Do Burmistrza  miasta (imię i nazwisko), adres Urzędu Miasta”.

Przechodząc do treści listu, należy rozpocząć od zwrotu grzecznościowego. „Szanowny Panie Burmistrzu”. Następnie autor powinien przejść do treści wniosku, w której można wyszczególnić:

 • przedstawienie powodu sporządzenia listu – opis sprawy, przyczyna sporządzenia wniosku,
 • szczegóły sprawy, omówienie sytuacji, przedstawienie oczekiwań – jakiej pomocy ma udzielić burmistrz,
 • zakończenie, w tym podziękowanie za poświęcony czas na zapoznanie się z pismem oraz wyrażenie nadziei na pozytywne rozpatrzenie sprawy czy podjęcie szybkich działań.

Wypełniając wzór pisma do burmistrza, nie można zapomnieć także o podpisie. Na koniec należy dokładnie przeczytać list, najlepiej kilkukrotnie, sprawdzając go pod kątem błędów ortograficznych, gramatycznych czy stylistycznych. 

Czym zajmuje się burmistrz?

Prośba do burmistrza może dotyczyć tych kwestii, którymi zajmuje się ten organ wykonawczy. Warto zatem wiedzieć, jakie obowiązki ma burmistrz każdego miasta i czego można od niego wymagać. 

Burmistrz to jednoosobowy organ wykonawczy. Swoje zadania wykonuje on przy pomocy urzędu gminy lub urzędu miasta – jest ich kierownikiem. Burmistrz nadaje urzędowi regulamin organizacyjny, określając w nim organizację i zasady funkcjonowania urzędu. Jego zadaniem jest pełnienie roli zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. 

Do najważniejszych zadań burmistrza należą:

 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
 • określanie sposobu wykonywania uchwał,
 • wykonywanie budżetu gminy,
 • prowadzenie spraw z zakresu: gospodarki lokalowej, gospodarki komunalnej, rolnictwa, działalności gospodarczej, gospodarki leśnej i łowieckiej, ochrony środowiska,
 • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • wykonywanie zadań w zakresie stanu cywilnego,
 • prowadzenie spraw: wojskowych, obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej,
 • organizacja remontów i inwestycji,
 • prowadzenie spraw porządku i ładu publicznego,
 • wykonywanie zadań z zakresu informacji niejawnych.

Podanie do burmistrza może dotyczyć zatem między innymi przeprowadzenia remontu drogi, naprawy drogi, utwardzenia drogi, a także przyznania lokalu socjalnego lub komunalnego, umorzenia opłat za lokal socjalny czy komunalny i wiele innych.

Warto wiedzieć, że wyłącznym obowiązkiem burmistrza jest:

 • opracowanie planu operacyjnego przed powodzią, a także ogłoszenie i odwołanie alarmu przeciwpowodziowego,
 • zarządzanie ewakuacją mieszkańców z obszarów bezpośredniego zagrożenia,
 • podejmowanie określonych w przepisach działań w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej,
 • zaciąganie zobowiązań mających pokrycie w ustalonych kwotach wydatków, 
 • emitowanie papierów wartościowych, 
 • dokonywanie wydatków budżetowych, 
 • dysponowanie rezerwami budżetowymi.

Należy pamiętać także, że burmistrzowi podlega między innymi Straż Miejska, dlatego ewentualne skargi na działalność strażników miejskich również kieruje się do burmistrza.

Kiedy burmistrz stoi na czele gminy?

Wiele osób zastanawia się, kiedy adresować pismo do gminy do wójta, kiedy do burmistrza, a kiedy do prezydenta miasta. Kto stoi na czele gminy i jak to ustalić?

Należy wiedzieć, że zasadniczo to wójt jest organem wykonawczym gminy. Jeśli jednak siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium gminy, to organem wykonawczym gminy jest burmistrz. W miastach o populacji przekraczającej 100 000 mieszkańców organem wykonawczym gminy jest już prezydent miasta. 

Przed kim odpowiadają te organy? Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy, podlegając wyłącznie radzie. Ta sama zasada dotyczy także burmistrza czy prezydenta miasta.

Burmistrz a nadzór budowlany

Pismo do burmistrza może wiązać się z różnymi inwestycjami, a także z nakazem rozbiórki samowoli budowlanej. Burmistrz posiada kompetencje w zakresie Prawa budowlanego. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi związanych z:

 • budową,
 • utrzymaniem,
 • rozbiórką obiektów budowlanych,

burmistrz może wydać właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego polecenie podjęcia takich działań, które pozwolą usunąć zagrożenie.

Burmistrz jako organ podatkowy

Burmistrz ma uprawnienia organu podatkowego. Dotyczy to podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. To na ręce burmistrza (wójta, prezydenta miasta) składa się zatem odpowiednie deklaracje, a następnie odprowadza się podatek.

W przypadku problemów, chęci złożenia odwołania czy prośby o rozłożenie kwoty podatku na raty, pismo należy kierować właśnie do tego organu. 

Burmistrz jest też uprawniony do wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Interpretację wydaje się na piśmie, na odpłatny wniosek podmiotu zainteresowanego.

Burmistrz jako zarządca drogi

Burmistrz jest też zarządcą dróg gminnych, co oznacza, że odpowiada za utrzymanie ich w należytym stanie technicznym, za naprawy, utwardzenie drogi czy budowę nowych dróg.

Do burmistrza kierowany będzie więc wniosek zarówno o przeprowadzenie takiej inwestycji, jak i o odszkodowanie, jeśli dojdzie do uszkodzenia pojazdu na drodze gminnej z powodu jej złego stanu technicznego.

1 opinia dla Pismo do burmistrza – wzór

 1. Olga Chalarczuk

  Pismo opłacone, dokument przysłali na maila, nie mam żadnych zastrzeżeń do pisma.

  • Grzegorz Szwaciński

   Cieszy nas taka opinia, dziękujemy Pani Olgo.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pismo-do-burmistrza-wzor-pdf-doc-przyklad
Pismo do burmistrza - wzór
17