Umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak umorzyć egzekucję alimentów będąc wierzycielem? Postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika w sprawie niepłacenia alimentów zostaje wszczęte na wniosek uprawnionego, czyli dziecka lub rodzica, który jest jego pełnomocnikiem ustawowym dziecka.

Komornik musi prowadzić takie postępowanie do chwili zniesienia obowiązku alimentacyjnego przez sąd lub do chwili złożenia wniosku o zakończenie postępowania egzekucyjnego.

Z takim wnioskiem może wystąpić jednak tylko ten podmiot, który wszczął postępowanie, czyli wierzyciel (uprawniony do alimentów). Jak wygląda umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela i jak sporządzić pismo w tej sprawie? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowałem gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (1)

Jak przebiega egzekucja alimentów?

Egzekucja alimentów niewiele różni się od egzekucji innych długów niepieniężnych, przy czym jeśli chodzi o długi alimentacyjne, dłużnik nie podlega takiej ochronie, jak w drugim przypadku – ważniejsze jest bowiem dobro dziecka, czyli wierzyciela, uprawnionego do alimentów, nie zaś dobro dłużnika.

Komornik prowadzący egzekucję alimentów w oparciu o klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego w pierwszej kolejności najczęściej dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę dłużnika w wysokości do 60% tego wynagrodzenia – kwota wolna nie obowiązuje.

Może też dokonać nawet całkowitego zajęcia prac zleconych, czyli wynagrodzeń wynikających z umów cywilnoprawnych, chyba że stanowią one jedyne, powtarzalne źródło dochodu dłużnika.

W ramach egzekucji alimentów komornik może zająć też wszystkie środki na rachunkach bankowych dłużnika, bez żadnych limitów. W razie potrzeby ma prawo ustalić stan majątkowy dłużnika obejmujący należące do niego ruchomości i nieruchomości.

Co ważne, nawet w przypadku bezskuteczności czynności egzekucyjnych, nie umorzy on egzekucji, jak ma to miejsce w przypadku ściągania innych należności. Komornik złoży też wniosek o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych, jeśli jego zaległości przekraczają świadczenia za okres 6 miesięcy.

Czy możliwe jest umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów?

Aby można było mówić o umorzeniu postępowania egzekucyjnego alimentów, dłużnik musi w pierwszej kolejności spłacić swoje zadłużenie. Natomiast formalne zakończenie postępowania egzekucyjnego może nastąpić tylko:

  • na wniosek wierzyciela lub jego pełnomocnika (dziecka lub rodzica, adwokata, radcy prawnego),
  • na wniosek dłużnika po spełnieniu określonych warunków.

W najdogodniejszej sytuacji jest ten dłużnik, który dogada się ze swoim wierzycielem. Wtedy wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej alimentów składa uprawniony do alimentów lub jego przedstawiciel.

W przypadku braku porozumienia, dłużnik może wystąpić z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego dopiero po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 1083 Kodeksu postępowania cywilnego. Artykuł ten brzmi:

“§ 4. Dłużnik może żądać zawieszenia postępowania egzekucyjnego co do świadczeń alimentacyjnych wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równą sumie świadczeń alimentacyjnych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, równocześnie z urzędu podejmując postępowanie.

§ 5. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w przypadku, o którym mowa w § 4, nie wyłącza możliwości podejmowania przez komornika czynności mających na celu wykonanie w przyszłości tytułu wykonawczego, w tym zajęcia majątku dłużnika. Sąd na wniosek dłużnika może, po wysłuchaniu stron, uchylić dokonane zajęcia. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.”

Zatem, aby wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego alimentów wniesiony przez dłużnika był zasadny, ten musi:

  • złożyć depozyt w kwocie równej sumie świadczeń alimentacyjnych za 6 miesięcy,
  • umocować komornika do podejmowania tej sumy.

Należy pamiętać przy tym, że złożenie zabezpieczenia w wysokości 6- krotności rat alimentacyjnych nie zwalnia dłużnika z obowiązku płacenia bieżących alimentów. Natomiast kwota wpłaconego zabezpieczenia może zostać zwrócona na wniosek dłużnika, ale dopiero po umorzeniu postępowania egzekucyjnego lub po ustaniu obowiązku alimentacyjnego.

Umorzenie i zawieszenie egzekucji alimentów przez wierzyciela

Umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela to najprostsze rozwiązanie. Jeśli strony dojdą w tym zakresie do porozumienia, to wystarczy, że uprawniony wypełni gotowy druk – umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela wzór – aby postępowanie zostało umorzone i nie ma znaczenia, czy zaległości alimentacyjne zostały spłacone, choć dla uprawnionego korzystniej będzie wnieść takie pismo, dopiero gdy dłużnik wywiąże się ze swoich zobowiązań.

Wniosek o umorzenie egzekucji będzie skutkował zamknięciem sprawy, cofnięciem zajęć i wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Nie odbierze jednak wierzycielowi prawa do złożenia kolejnego wniosku o egzekucję świadczeń alimentacyjnych, kiedy zobowiązany przestanie płacić alimenty w terminie.

Natomiast wniosek o wstrzymanie egzekucji złożony przez wierzyciela nie zamknie sprawy, a jedynie zawiesi egzekucję ze składników majątku dłużnika. Takie rozwiązanie nie będzie dla uprawnionego ryzykowne, ponieważ jako wierzyciel będzie on w stanie w dowolnym momencie wystąpić do komornika o ponowne wszczęcie postępowania.

Co ważne, wniosek o umorzenie egzekucji w sprawie alimentacyjnej nie zawsze jest konieczny, ponieważ zgodnie z treścią art. 820 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli dłużnik alimentacyjny będzie spłacał zadłużenie regularnie w ratach, postępowanie egzekucyjne zostanie automatycznie umorzone w całości.

Jak czytamy w treści art. 824 Kodeksu postępowania cywilnego, postępowanie egzekucyjne umarza się (z mocy prawa) w całości lub w części, jeżeli wierzyciel:

  • w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub
  • nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.

Zatem po rozłożeniu długu dłużnika alimentacyjnego na raty i wystąpieniu o zawieszenie egzekucji, może dojść do umorzenia postępowania egzekucyjnego z urzędu.

Na koniec:

Komornik, jako organ egzekucyjny umorzy postępowanie egzekucyjne jeśli tylko wierzyciel alimentacyjny złoży stosowne pismo w tej sprawie. Postanowienie komornika o umorzenie egzekucji jest oczywiście odwracalne, jeśli dłużnik alimentacyjny zaprzestanie regularnie płacić alimenty.

Przepis, który warto znać:

Art. 883 Kodeks postępowania cywilnego

§ 1.Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności.

§ 2.Jednakże dłużnik może żądać umorzenia egzekucji co do świadczeń wymagalnych w przyszłości, jeżeli uiści wszystkie świadczenia wymagalne i złoży na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę równającą się sumie świadczeń periodycznych za sześć miesięcy, z równoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję.

1 opinia dla Umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela – wzór

  1. K.P.

    Pismo pobrane, polecam wzór

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umorzenie-egzekucji-alimentow-na-wniosek-wierzyciela-wzor
Umorzenie egzekucji alimentów na wniosek wierzyciela - wzór
17