Jak wnieść zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i co dalej?

Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty lub zapłata

Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty, w którym sąd orzekł, że masz zapłacić w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty kwotę tam wskazaną w całości wraz z odsetkami oraz  kosztami postępowania albo wnieść w tym terminie zarzuty, wówczas – jeśli nie zgadza się w jakimś zakresie lub w całości z wydanym nakazem zapłaty – możesz wnieść zarzuty, pamiętając koniecznie o poniższych rzeczach.

Pozew w postępowaniu nakazowym wzór

Zarzuty od nakazu zapłaty wzór

Odpowiedź na sprzeciw od nakazu zapłaty wzór

Przedstawienie zarzutów, okoliczności faktycznych, twierdzeń i dowodów

Pismo zawierające zarzuty wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz zapłaty w całości, czy w częściprzedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy oraz ma przedstawić okoliczności faktyczne i dowody.

Pominięcie przez sąd spóźnionych twierdzeń i dowodów przez sąd

Sąd pominie później twierdzenia i dowody, które nie zostały przedstawione w zarzutach, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich wcześniej bez swojej winy lub że uwzględnienie tych dowodów i twierdzeń nie spowoduje na tym etapie postępowania zwłoki w rozpoznaniu sprawy przed sądem albo że występują jakieś inne wyjątkowe okoliczności.

Treść pisma z zarzutami

Pismo z zarzutami powinno zawierać poniższe elementy, tak jak każde pismo procesowe składane do sądu. Należy oznaczyć sąd, oznaczyć strony, pełnomocników, jeśli występują, oznaczyć rodzaj pisma, zasadniczą treść pisma z opisem okoliczności oraz oświadczenia i dowody na poparcie przytoczonych okoliczności.

Pismo z zarzutami należy podpisać oraz wymienić w nim załączniki. Jeżeli pozew w postępowaniu nakazowym został wniesiony na urzędowym formularzu, wniesienie zarzutów wymaga również zachowania tej formy.

Jako że pismo zawierające zarzuty ma na celu przygotowanie rozprawy dlatego pozwany dłużnik wnoszący zarzuty powinien wypowiedzieć się co do twierdzeń powoda oraz przedstawionego przez niego np. weksla, a także wskazać dowody, które mają być przedstawione na rozprawie lub je załączyć.

Składanie wniosków w piśmie zawierającym zarzuty

Ponadto adwokat sygnalizuje, że w piśmie zawierającym zarzuty do nakazu zapłaty dłużnik (pozwany) może zgłosić wnioski o:

  • przeprowadzenie rozprawy w nieobecności pozwanego,
  • uchylenie nakazu zapłaty w całości lub w części i oddalenie w tym zakresie powództwa albo odrzucenie pozwu,
  • zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego wnoszącego zarzuty kosztów sądowych,
  • wstrzymanie wykonania nakazu zapłaty, gdy został wystawiony na podstawie weksla.

Jednak należy pamiętać, że celem postępowania nakazowego jest szybkie zaspokojenie roszczeń przez powoda dlatego też wstrzymanie przez sąd wykonania nakazu zapłaty lub ograniczenie zabezpieczenia będzie miało miejsce tylko w przypadkach wyjątkowych, np. gdy nasuwają się poważne wątpliwości co do słuszności roszczenia, i powinno być poprzedzone rozpatrzeniem wiarygodności zarzutów.

Powództwo wzajemne

Warto również wiedzieć, że uproszczony i przyspieszony charakter postępowania nakazowego powoduje, że nie ma w nim miejsca na wnoszenie powództwa wzajemnego, czyli roszczenia pozwanego pozostającego w związku z roszczeniem powoda lub innego roszczenia, które można byłoby potrącić.

Powództwo wzajemne jest powództwem, które wytacza pozwany przeciwko powodowi niejako w odpowiedzi na żądanie powoda zawarte we wniesionym przez niego pozwie. Stanowi więc sposób zarówno obrony pozwanego, jak i dochodzenia jego własnych roszczeń w tym samym postępowaniu. W postępowaniu nakazowym takiej możliwości jednak nie ma.

Uzupełnienie braków formalnych pisma zawierającego zarzuty

Po wpłynięciu zarzutów sąd bada, czy odpowiadają one wymaganiom formalnym. W przypadku niezachowania warunków formalnych przewodniczący wzywa pozwanego, pod rygorem zwrócenia pisma z zarzutami, do poprawienia go lub uzupełnienia w terminie tygodniowym. Braki formalne pism procesowych są wynikiem niezachowania wymagań przewidzianych dla pism procesowych lub dla zarzutów.

Będzie to np. brak wskazania adresu stron, pełnomocnictw, wystarczającej liczby załączników lub egzemplarzy pozwu, podpisu, wskazania okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie. Jeśli pozwany we wskazanym terminie uzupełni wszystkie braki – przewodniczący nadaje mu dalszy bieg.

Wniesienie zarzutów po terminie

Natomiast, gdyby się okazało, że zarzuty od nakazu zapłaty zostały wniesione po terminie, sąd je odrzuca. Na postanowienie sądu o odrzuceniu zarzutów od nakazu zapłaty przysługuje zażalenie.

W razie wniesienia zarzutów zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego sąd rejonowy, który wydał nakaz zapłaty, albo rozpoznaje zarzuty, albo przekazuje sprawę sądowi okręgowemu, jeżeli jest on właściwy rzeczowo. Następnie przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie zarzutów od nakazu zapłaty powodowi.

Co jeśli o nakazie zapłaty dowiadujemy się od komornika, do którego trafiamy, bo stwierdziliśmy np. zajęcie rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę przez komornika?

Zazwyczaj dzieje się tak na skutek wskazania przez powoda w pozwie błędnego, nieaktualnego adresu zamieszkania dłużnika. Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z odpisem pozwu i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu (art. 502 k.p.c).

Nakaz, od którego strona nie wniosła sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku (art. 504 § 2 k.p.c). Doręczenia dokonuje się w sposób wskazany w art. 135 i nast. k.p.c, w szczególności w mieszkaniu (art. 135 § 1 k.p.c).

Przepisy nakładają na powoda obowiązek wskazania miejsca zamieszkania pozwanego osoby fizycznej (art. 130 § 2 k.p.c.) a jako wymaganie minimalne – wskazania miejsca pobytu (art. z art. 143 k.p.c).

Pod wskazany adres ma obowiązek udać się listonosz, chyba że zna inne miejsce pobytu adresata (art. 135 k.p.c). Wskazanie dowolnego adresu uniemożliwia doręczenie pisma.

Oczywiście możliwe jest tzw. zastępcze doręczenie orzeczenia, również gdy jest ono dokonywane wraz z pierwszym pismem procesowym (jak ma to miejsce w postępowaniu upominawczym) w trybie przewidzianym w art. 139 k.p.c, jednakże podstawowym warunkiem skuteczności zastępczego doręczenia jest to, by adresat mieszkał istotnie pod wskazanym adresem (por. np post. SN z dn. 18.03.2009 r., sygn. akt IV CNP 87/08, uzasadnienie uchwały SN z dn. 8.12.2010 r., sygn. akt III CZP 105/10, oraz postanowienie Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 20.12.2006 r., sygn. akt II Cz 944/06).

Wniosek o uchylenie decyzji sądu o uznaniu przesyłki sądowej za doręczoną, sprzeciw oraz wniosek o uchylenie klauzuli wykonalności.

W związku z tym, gdy taka sytuacja wystąpiła w naszej sprawie, należy złożyć wniosek o uchylenie zarządzenia Przewodniczącego o uznaniu przesyłki sądowej zawierającej odpis pozwu wraz z odpisem nakazu zapłaty za prawidłowo doręczoną wraz z uzasadnieniem zaistniałej sytuacji i uprawdopodobnieniem, że dłużnik (pozwany) nie mieszkał ani nie przebywał pod adresem wskazanym w pozwie przez wierzyciela (powoda).

Jednocześnie należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, wówczas sąd powinien stwierdzić wniesienie przez sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie.

Jeśli sprawa była już u komornika sąd powinien również uchylić postanowienie Sądu w przedmiocie nadania klauzul wykonalności nakazowi zapłaty, o co również należy wnioskować.

Przykład

W jednej ze spraw postanowieniem Sądu nadano klauzulę wykonalności nakazowi zapłaty. Pozwana dopiero od komornika dowiedziała się o sprawie, więc złożyła m.in. sprzeciw.

Złożyła nadto ksero dowodu osobistego, wskazując, że adres podany w pozwie przez powoda był błędny w dacie złożenia pozwu. Sąd nadto dokonał sprawdzenia w systemie Informatycznym PESEL SAD i stwierdził, że w dacie wniesienia pozwu oraz w dacie wydania nakazu zapłaty pozwana nie była już zameldowana pod adresem wskazanym w pozwie co uprawdopodabnia twierdzenie, że nie przebywała tam i nie zamieszkiwała.

Mając powyższe na uwadze sąd uznał, że nakaz zapłaty wydany w sprawie nie uprawomocnił się w stosunku do pozwanej (por, orzeczenie SN z dn. 22.04.1988 r., sygn. akt III CRN 90/88, w którym wskazał, że wadliwe przyjęcie przez sąd, że wyrok zaoczny został pozwanemu prawidłowo doręczony, nie powoduje uprawomocnienia się tego wyroku). Wobec powyższego sprzeciw został skutecznie złożony przez pozwaną.

Jedno miejsce zamieszkania

Warto również wiedzieć, że ustawa zastrzega, iż można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 28 k.c).

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.