Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – przykłady i wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać wyjaśnienia rażąco niskiej ceny? Termin „rażąco niskiej ceny” nie jest obcy żadnemu przedsiębiorcy, który kiedykolwiek brał udział w przetargu.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami, zamawiający ma bowiem obowiązek wezwać wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w przypadku, kiedy cena wydaje się być zbyt niska, a tym samym budzi wątpliwości. Jak odpowiedzieć na wezwanie w sprawie wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowe do wypełnienia przykładowe wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oferty, wzór pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Kiedy przedsiębiorca musi złożyć wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Jak zostało wspomniane, wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (RNS) jest konieczne, kiedy wskazana cena budzi wątpliwości. Obowiązują jednak również zasady, które pozwalają obliczyć, kiedy wykonawca zostanie wezwany do wyjaśnień. Są to dwa przypadki:

  1. Gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia (powiększonej o należny podatek od towarów i usług), ustalonej przed wszczęciem postępowania.
  2. Gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu na podstawie innych przepisów (dotyczy art. 226 prawa zamówień publicznych).

Da się zatem w konkretny sposób zweryfikować, czy wykonawca zostanie wezwany do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny. Od zasad tych obowiązuje jednak jeden wyjątek – do złożenia wyjaśnień nie wzywa się przedsiębiorcy, jeśli opisana rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, czyli takich, które nie wymagają wyjaśnienia.

Takim wyjątkiem będzie więc przypadek, gdy jeden z wykonawców wyraźnie przesadził ze swoją ofertą, czym zawyżył średnią wszystkich ofert.

Jaki cel ma wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny? Celem złożenia wyjaśnień dotyczących RNC jest wskazanie, w jaki sposób wykonawca będzie w stanie zrealizować zamówienie w określonej przez siebie cenie.

Zatem wyjaśnienia mają wskazywać na fakt, że cena nie jest rażąco niska. Co więcej, muszą to być wyjaśnienia niepozostawiające żadnych wątpliwości w ocenie zamawiającego.

Jak napisać wyjaśnienia rażąco niskiej ceny?

Przedsiębiorca, który otrzymuje wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, często nie wie, jak powinna wyglądać odpowiedź na wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, czyli jak wyjaśnić zamawiającemu, że jest w stanie wykonać zamówienie za wskazaną cenę.

Należy pamiętać więc, że taka odpowiedź powinna wskazywać wszystkie koszty, jakie przedsiębiorca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, co ma wykazać, że nie przewyższają one wynagrodzenia zaproponowanego zamawiającemu.

Zatem wzór wyjaśnienia rażąco niskiej ceny to nic innego jak szczegółowa kalkulacja kosztów. Taka kalkulacja musi być kompletna, czyli musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca, przy czym warto wyodrębnić tutaj koszty pośrednie, a także rezerwę na nieprzewidziane wydatki czy niespodziewany wzrost kosztów. Ważne jest także ujęcie w kalkulacji pozycji „zysk”.

Co istotne, kalkulacja w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia RNC nie może być ogólna, bazująca na wydatkach najważniejszych. Należy zadbać, aby dokument był maksymalnie szczegółowy.

Kiedy więc zamówienie dotyczy robót budowlanych, warto przygotować szczegółowy kosztorys ofertowy, który w pełni wyjaśni, dlaczego wykonawca podał taką, a nie inną cenę realizacji przedmiotu zamówienia.

Ważnym elementem wyjaśnień jest też wskazanie okoliczności, które pozwalają wykonawcy obniżyć cenę. Przykład wyjaśnienia rażąco niskiej ceny może wskazywać zatem na posiadanie specjalnego rabatu u dostawców materiałów – fakt ten należy potwierdzić, na przykład wiadomością od kontrahenta.

Osoby, które szukają odpowiedzi na pytanie „jak napisać wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?”, muszą pamiętać, że bardzo istotne jest dołączenie do wyjaśnień dowodów – bez nich pismo będzie niewiarygodne.

Im więcej dowodów zgromadzi i dołączy wykonawca, tym lepiej. Dowody powinny być adekwatne do sytuacji, zatem mogą to być nie tylko ceny materiałów, ale także listy płac pracowników.

Ciężar dowodu spoczywa na wykonawcy

Wykonawca wezwany do złożenia wyjaśnień w sprawie jest w trudnej sytuacji, ponieważ niezależnie od okoliczności ciężar dowodu spoczywa właśnie na nim.

To przedsiębiorca składający ofertę musi udowodnić, że jest w stanie wykonać zamówienie za zaoferowaną cenę. Jeśli nie udzieli wyjaśnień na wezwanie lub udzieli ich w sposób niewystarczający, to jego oferta zostanie odrzucona.

Co ważne, nawet w przypadku odwołania (do Krajowej Izby Odwoławczej), ciężar dowodu nie spadnie na odwołującego się, lecz nadal będzie spoczywał na wykonawcy. Następuje zatem odwrócenie ciężaru dowodu – zwykle spoczywa on na osobie składającej odwołanie.

Jeśli więc konkurent nie zaakceptuje wyjaśnień wykonawcy, choć zamawiający ocenił je jako wystarczające, to składając odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, nie musi wykazywać, że dany wykonawca nie jest w stanie wykonać przedmiotu zamówienia za zaoferowaną cenę.

Ciężar wyjaśnień nadal spoczywa na wykonawcy, ewentualnie na zamawiającym.

Ile jest czasu na wyjaśnienie rażąco niskiej ceny?

Przepisy nie mówią o tym, ile czasu ma wykonawca na wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. O terminie przygotowania odpowiedzi na wezwanie decyduje zatem zamawiający.

W ustawie nie ma także wzmianki o tym, ile razy wykonawca może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień, ale przyjmuje się, że ma to miejsce tylko raz – brak odpowiedzi równa się odrzuceniu oferty.

W praktyce wykonawcy mają zwykle sporo czasu na przygotowanie wyjaśnień. Bardzo rzadko zdarza się, aby zlecający wyznaczył na złożenie wyjaśnień zaledwie kilka dni. Taka sytuacja nie jest jednak niemożliwa, dlatego warto wiedzieć, że po otrzymaniu wezwania przedsiębiorca powinien:

  • szybko zacząć przygotowywać wyjaśnienia,
  • zacząć gromadzić dowody do wyjaśnień,
  • opcjonalnie wystąpić z pismem o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień, powołując się na fakt, że przygotowanie wyjaśnień zajmuje dużo czasu, podobnie jak zebranie dowodów.

Najlepszy sposób na szybkie przygotowanie odpowiedniego pisma to wypełnienie gotowego wzoru – wtedy wykonawca może skupić się na gromadzeniu dowodów, co w efekcie skraca czas niezbędny na sporządzenie pełnej odpowiedzi.

Podsumowując

Oferta z rażąco niską ceną to oferta wykonawcy z ceną niewiarygodną, czyli ceną nierealistyczną w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień publicznych.

Co więcej, w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy i musi to być wyjaśnienie nie pozostawiające wątpliwości.

Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), „ustawa Pzp

1 opinia dla Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny – przykłady i wzór

  1. K. Daniec

    Obszerny dokument – zasłużony pozytyw.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wyjasnienia-razaco-niskiej-ceny-przyklady-wzor-pdf-doc
Wyjaśnienia rażąco niskiej ceny - przykłady i wzór
17