Umowa na wykonanie dachu – wzór

17 

Umowa na wykonanie dachu powinna być umową opartą na umowie o roboty budowlane, czyli pochodnej umowy o dzieło. Tego typu kontrakt między wykonawcą a inwestorem pozwala najlepiej zabezpieczyć interesy obu stron.

Umowa o roboty budowlane to jedna z umów zdefiniowanych i regulowanych przez przepisy kodeksu cywilnego, ale ostateczny kształt zawsze nadają jej strony, czyli zlecający dzieło oraz jego wykonawca.

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór umowy na wykonanie dachu, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Umowa na wykonanie dachu zawsze na piśmie

Wiele osób zawiera umowy budowlane w formie ustnej, bez zachowania formy pisemnej. W przypadku takich inwestycji jak dach jest to jednak bardzo ryzykowne rozwiązanie.

Warto pamiętać, że umowa pełni rolę dowodową i ułatwia dochodzenie swoich praw. Korzystnie jest zatem zawrzeć taką umowę na piśmie pod rygorem nieważności, nawet wtedy, kiedy wykonawcą jest mała, kilkuosobowa firma. 

Poza tym, że umowa na wykonanie dachu powinna przyjmować formę pisemną, istotne jest też to, iż nie można przygotowywać takiego kontraktu w sposób ogólnikowy, lakoniczny.

Umowa powinna precyzować prawa i obowiązki stron, a także zabezpieczać ich interesy, dlatego należy określić w niej dokładnie warunki współpracy i rozliczeń. Pozwala to bowiem uniknąć ewentualnych sporów i nieporozumień w przyszłości. 

Warto nadmienić również, że jeśli wykonawca jest niechętnie nastawiony do propozycji zawarcia umowy, świadczy to o jego małej wiarygodności. W takim przypadku zawieranie umowy w formie ustnej jest jeszcze bardziej ryzykowne. 

Dlaczego warto zawrzeć umowę na wykonanie dachu?

Nawet bardzo prosta umowa na wykonanie dachu w formie pisemnej zabezpiecza interesy stron lepiej niż umowa zawarta w formie ustnej. Jak zostało wspomniane, celem sporządzenia takiego dokumentu jest ustalenie warunków współpracy i wzajemnych rozliczeń.

Umowa powinna opisywać dokładnie, jakie prace ma wykonać przyjmujący zlecenie. Dzięki temu inwestor zabezpiecza się przed tym, że po ich zakończeniu będzie musiał zapłacić za dodatkowe czynności. 

Umowa zawiera także termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót, dlatego na podstawie jej zapisów można domagać się terminowej realizacji prac, a nawet zapłaty ewentualnych kar umownych za opóźnienia. 

Kary umowne w umowie na wykonanie dachu pełnią także inną rolę motywującą – mobilizują ekipę budowlaną do starannej pracy. W przypadku ewentualnych usterek inwestor ma bowiem prawo wezwać wykonawcę do prawidłowego wykonywania dzieła oraz do usunięcia wad wykonanego dzieła. 

Umowa o wykonanie dachu jako umowa o roboty budowlane

Umowa o wykonanie robót dekarskich może być zwykłą umową o dzieło, jednak znacznie częściej pojawiają się w niej elementy umowy o roboty budowlane. Wynika to ze specyfiki dzieła, jakim jest dach. Umowa o roboty budowlane lepiej zabezpiecza interesy stron takiego stosunku prawnego, w tym zwłaszcza inwestora.

W ramach takiego kontraktu wykonawca musi bowiem wykonać dzieło zgodnie z projektem budowlanym, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z przepisami. Dzięki temu zlecający prace dekarskie może mieć pewność, że wykonany dach będzie konstrukcją trwałą i bezpieczną.

Jednak umowa o roboty budowlane nakłada pewne obowiązki również na samego inwestora. Ten musi:

 • przekazać teren budowy,
 • dostarczyć projekt wykonawcy,
 • odebrać obiekt,
 • zapłacić za wykonane dzieło umówione wynagrodzenie.

Zatem wypełniając gotowy wzór umowy na wykonanie dachu, nie trzeba martwić się już o ustalenie tych praw i obowiązków stron. Poza tym, niezbędnymi elementami umowy o roboty budowlane są także:

 • określenie wysokości wynagrodzenia dla wykonawcy wraz ze sposobem i terminem jego wypłacenia – często w transzach realizowanych po zakończeniu danego etapu prac,
 • oznaczenie terminów rozpoczęcia i zakończenia prac.

Chociaż nie wszystkie wzory umów na prace dekarskie uwzględniają takie zapisy, to warto pamiętać, że tego typu kontrakt może przewidywać naliczenie kar umownych za opóźnienia w realizacji prac czy za niestaranne wykonywanie prac.

W takim przypadku konieczne jest ustalenie sposobu naliczania takich kar umownych z uwzględnieniem ewentualnych wyłączeń odpowiedzialności wykonawcy, na przykład w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi. 

Jak przygotować umowę na wykonanie dachu?

Umowa na wykonanie dachu powinna bazować na umowie o roboty budowlane. Do przygotowania takiego dokumentu warto wykorzystać nasz sprawdzony wzór umowy na wykonanie prac dekarskich, który jest łatwy do uzupełnienia i gotowy do wydruku – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

Umowa zawiera:

 • datę i miejsce zawarcia,
 • dane stron,
 • określenie celu i przedmiotu umowy,
 • określenie praw i obowiązków stron,
 • oznaczenie wysokości wynagrodzenia,
 • gwarancję zapłaty dla wykonawcy,
 • określenie warunków wypowiedzenia, odstąpienia i rozwiązania umowy,
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia prac,
 • informacje o karach umownych (nieobowiązkowo).

Należy pamiętać, że za staranne wykonanie dachu wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi. Rękojmia w przypadku obiektów budowlanych obejmuje okres 5 lat (2 lat w przypadku naprawy lub modernizacji). Przez cały ten okres inwestor może zgłaszać ewentualne reklamacje, żądając usunięcia wad, obniżenia ceny czy nawet odstąpienia od umowy w przypadku wad istotnych. 

Dodatkowo, wykonawca dachu może udzielić mu dobrowolnie gwarancji na przedmiot umowy. Jeśli zdecyduje się na taki krok, powinien przygotować dla inwestora dokument, który reguluje warunki takiej dodatkowej ochrony. Można sporządzić go, wypełniając nasz gotowy wzór gwarancji na wykonanie dachu. Pismo określa między innymi:

 • czas obowiązywania gwarancji,
 • zakres gwarancji, czyli do czego konkretnie wykonawca zobowiązuje się (ewentualne wyłączenia spod gwarancji wad związanych na przykład z niską jakością materiałów),
 • sposób zgłaszania reklamacji,
 • sposób rozpatrywania reklamacji.

Warto pamiętać, że dodatkowa dobrowolna gwarancja wykonawcy obowiązuje niezależnie od rękojmi, dlatego zwykle obejmuje okres dłuższy niż 5 lat. Jej warunki ustala jednak w sposób dobrowolny gwarant, czyli wykonawca.

Zabezpieczenie umowy na wykonanie dachu

W ramach zabezpieczenia wykonania umowy dekarskiej strony mogą umówić się na wpłatę zaliczki lub zadatku. Należy wiedzieć, że obie formy przedpłaty wliczane są w poczet ogólnej kwoty wynagrodzenia, ale zachowują się inaczej, kiedy nie dochodzi do wykonania umowy. 

Zaliczka zawsze wraca do strony, która ją wpłaciła. Z kolei zadatek:

 • pozostaje przy wykonawcy, jeśli inwestor wycofa się z umowy,
 • wraca do inwestora w kwocie dwukrotnie wyższej, kiedy do realizacji umowy nie dochodzi z winy wykonawcy. 

Zadatek jest więc skuteczniejszym niż zaliczka zabezpieczeniem wykonania umowy. Istnieje jednak także inny sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy na wykonanie dachu – mianowicie kaucja gwarancyjna.

W umowie o prace dekarskie można zawrzeć zapis mówiący o tym, że zamawiający ma prawo potrącić z każdej faktury częściowej wykonawcy określony procent wynagrodzenia jako kaucję, która gwarantuje prawidłowe wykonanie robót.

Taka kaucja podlega zwrotowi w momencie odbioru obiektu lub w momencie upływu terminu obowiązywania rękojmi. Niekiedy kaucję dzieli się także na pół – wtedy pierwsza transza zwracana jest przy odbiorze, a druga po 5 latach obowiązywania rękojmi.

Podsumowujące zdanie

Umowa na wykonanie dachu to pisemna umowa, którą zawiera się między właścicielem budynku lub inwestorem a wykonawcą prac budowlanych, natomiast celem takiej umowy jest wykonanie lub remont dachu budynku.

Umowa taka określa warunki i szczegóły związane z pracami związanymi z wykonaniem dachu, takimi jak zakres prac, termin wykonania, koszty, płatności, gwarancje, materiały używane do prac, oraz inne kluczowe aspekty projektu dachu.

Aby ułatwić Ci sporządzenie umowy, która spełniać będzie wszystkie formalne wymagania i należycie zabezpieczy obie strony umowy, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór umowy, którą pobrać możesz na samej górze strony.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowa na wykonanie dachu – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

umowa-na-wykonanie-dachu-wzor-pdf-doc-przyklad
Umowa na wykonanie dachu - wzór
17