Kategoria:

Odwołanie (Apelacja, Zażalenie, Skarga kasacyjna, Zarzuty, Sprzeciw)
Jeżeli na skutek apelacji w sprawie cywilnej sąd drugiej instancji uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji wówczas istnieje możliwość zaskarżenia tego orzeczenia zażaleniem do Sądu Najwyższego. Zażalenie takie istnieje w Kodeksie postępowania cywilnego od 2011 roku i zostało wprowadzona dlatego, że instytucja uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji na skutek...
Read More
Spis treści: Czym jest zażalenie?Termin na zażalenieWymogi zażaleniaWarunek zaskarżenia postanowienia oddalającego wniosek o przywrócenie terminu w sprawie cywilnejPodstawa prawna rozpoznawania przez sąd II instancji niezaskarżalnych postanowień sądu I instancji? Czym jest zażalenie? 394 k.p.c. Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej...
Read More
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu II instancji Pierwszą czynnością jaką należy wykonać to złożenie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia sądu II instancji wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego wyroku. Aktualnie opłata sądowa od wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku wynosi 100 zł. Zastępowanie strony przez adwokata / radcę prawnego W postępowaniu przed Sądem...
Read More
Poniżej przedstawione zostały szczegółowo warunki jakie muszą być spełnione, aby skarga kasacyjna w sprawie cywilnej była w ogóle przez Sąd Najwyższy przyjęta do rozpoznania. Aby skarga kasacyjna w sprawie cywilnej była w ogóle rozpoznana przez Sąd Najwyższy merytorycznie konieczne jest wykazanie na etapie tzw. przedsądu, czyli jeszcze przed merytorycznym rozpoznaniem sprawy, że w ogóle istnieją...
Read More
Podstawą wydania wyroku zaocznego jest bezczynność pozwanego w sprawie. Sąd z urzędu wydaje wyrok zaoczny: – jeżeli pozwany lub ustanowiony w sprawie prawnik, mimo prawidłowego doręczenia mu wezwania, nie stawił się na pierwszą rozprawę, a jego nieobecność nie jest usprawiedliwiona, – a także wtedy, jeżeli pozwany, który stawił się na pierwszą rozprawę, nie bierze aktywnego...
Read More
Spis treści: Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty lub zapłata Przedstawienie zarzutów, okoliczności faktycznych, twierdzeń i dowodówPominięcie przez sąd spóźnionych twierdzeń i dowodów przez sądTreść pisma z zarzutamiSkładanie wniosków w piśmie zawierającym zarzutyPowództwo wzajemneUzupełnienie braków formalnych pisma zawierającego zarzutyWniesienie zarzutów po terminieWniosek o uchylenie decyzji sądu o uznaniu przesyłki sądowej za doręczoną, sprzeciw oraz wniosek o...
Read More
Spis treści: Wniosek o uzasadnienie wyroku – terminWniosek o uzasadnienie wyroku – wzórZłożenie wniosku o uzasadnienie wyroku po wydaniu wyrokuWniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyrokuWniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyrokuKto może złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku? Wniosek o uzasadnienie wyroku – termin Zarówno w sprawie cywilnej...
Read More
Należy obowiązkowo złożyć wniosek o wpisanie do protokołu zastrzeżenia co do uchybień przepisom postępowania. Kiedy i jak? Od listopada 2019 roku istotnie zmieniły się przepisy postępowania cywilnego, w tym przepis nakazujący stronie wpisanie zastrzeżenia do protokołu rozprawy w ten sposób, że „Strona powinna zwrócić uwagę sądu na uchybienie przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do...
Read More
Spis treści: Co jest warunkiem koniecznym zaskarżenia wyroku cywilnego?Najpierw wniosek o uzasadnienie wyroku / postanowieniaWniosek o uzasadnienie wyroku – wzórGdy brak wniosku o uzasadnienie wyroku / postanowieniaOpłata od wniosku o uzasadnienie wyroku / postanowieniaTermin na złożenie apelacji cywilnejMożliwość wydłużenia terminu na sporządzenie apelacjiDo jakiego sądu wnosimy odwołanie?Warunki formalne apelacjiWartość przedmiotu zaskarżeniaApelacja wniesiona po terminieCo się...
Read More
Poniżej zostanie wyjaśniona apelacja cywilna na przykładzie postanowienia spadkowego. Co robić, gdy sąd wydał postanowienie spadkowe i się z nim nie zgadzamy. Bo sąd źle wyliczył udział spadkowy, bo czegoś lub kogoś nie uwzględnił, bo sąd błędnie przeprowadził postępowanie spadkowe. Apelacja od postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wzór Zarówno w sprawie spadkowej, jak i również...
Read More