Kategoria:

Odwołanie (Apelacja, Zażalenie, Skarga kasacyjna, Zarzuty, Sprzeciw)
Jeżeli na skutek apelacji w sprawie cywilnej sąd drugiej instancji uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji wówczas istnieje możliwość zaskarżenia tego orzeczenia zażaleniem do Sądu Najwyższego. Zażalenie takie istnieje w Kodeksie postępowania cywilnego od 2011 roku i zostało wprowadzona dlatego, że instytucja uchylenia wyroku sądu pierwszej instancji na skutek...
Read More
Czym jest zażalenie? 394 k.p.c. Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest: zwrot pisma wniesionego jako pozew, z którego nie wynika żądanie rozpoznania sprawy; zwrot pozwu; odmowa odrzucenia pozwu; przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub...
Read More
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu II instancji Pierwszą czynnością jaką należy wykonać to złożenie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia sądu II instancji wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego wyroku. Aktualnie opłata sądowa od wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku wynosi 100 zł. Zastępowanie strony przez adwokata / radcę prawnego W postępowaniu przed Sądem...
Read More
Poniżej przedstawione zostały szczegółowo warunki jakie muszą być spełnione, aby skarga kasacyjna w sprawie cywilnej była w ogóle przez Sąd Najwyższy przyjęta do rozpoznania. Aby skarga kasacyjna w sprawie cywilnej była w ogóle rozpoznana przez Sąd Najwyższy merytorycznie konieczne jest wykazanie na etapie tzw. przedsądu, czyli jeszcze przed merytorycznym rozpoznaniem sprawy, że w ogóle istnieją...
Read More
Podstawą wydania wyroku zaocznego jest bezczynność pozwanego w sprawie. Sąd z urzędu wydaje wyrok zaoczny: – jeżeli pozwany lub ustanowiony w sprawie prawnik, mimo prawidłowego doręczenia mu wezwania, nie stawił się na pierwszą rozprawę, a jego nieobecność nie jest usprawiedliwiona, – a także wtedy, jeżeli pozwany, który stawił się na pierwszą rozprawę, nie bierze aktywnego...
Read More
Wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty lub zapłata Jeżeli otrzymałeś nakaz zapłaty, w którym sąd orzekł, że masz zapłacić w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty kwotę tam wskazaną w całości wraz z odsetkami oraz  kosztami postępowania albo wnieść w tym terminie zarzuty, wówczas – jeśli nie zgadza się w jakimś zakresie lub w całości z...
Read More
Wniosek o uzasadnienie wyroku – termin Zarówno w sprawie cywilnej (w tym sprawach rodzinnych, pracowniczych), karnej jak również administracyjnej przed sądem masz 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Zwracam uwagę, że są to dwa wnioski i tak traktowane przez sąd – które zawieramy w jednym piśmie. Termin 7-dniowy liczy się od dnia ogłoszenia...
Read More
Należy obowiązkowo złożyć wniosek o wpisanie do protokołu zastrzeżenia co do uchybień przepisom postępowania. Kiedy i jak? Od listopada 2019 roku istotnie zmieniły się przepisy postępowania cywilnego, w tym przepis nakazujący stronie wpisanie zastrzeżenia do protokołu rozprawy w ten sposób, że „Strona powinna zwrócić uwagę sądu na uchybienie przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do...
Read More
Sformułowania takie jak środek odwoławczy, środek zaskarżenia, apelacja, odwołanie są używane wymiennie i oznaczają w tym artykule to samo. Na początku warto wiedzieć, że od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Co jest warunkiem koniecznym zaskarżenia wyroku cywilnego? Warunkiem zaskarżenia wyroku w dwutygodniowym terminie od jego doręczenia stronie, jest wcześniejsze zażądanie...
Read More
Poniżej zostanie wyjaśniona apelacja cywilna na przykładzie postanowienia spadkowego. Co robić, gdy sąd wydał postanowienie spadkowe i się z nim nie zgadzamy. Bo sąd źle wyliczył udział spadkowy, bo czegoś lub kogoś nie uwzględnił, bo sąd błędnie przeprowadził postępowanie spadkowe. Apelacja od postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wzór Zarówno w sprawie spadkowej, jak i również...
Read More