Kategoria:

Odwołanie (Apelacja, Kasacja, Zażalenie)
Czym jest przedłużenie tymczasowego aresztowania? Najczęstszym powodem stosowania i przedłużania przez sądy stosowania tymczasowego aresztowania jest przepis, który stanowi, że jeżeli oskarżonemu (podejrzanemu) zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata,...
Read More
Zgodnie z art. 441 Kodeksu postępowania karnego jeżeli przy rozpoznawaniu środka odwoławczego wyłoni się zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, sąd odwoławczy może odroczyć rozpoznanie sprawy i przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Sąd Najwyższy może przekazać rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego powiększonemu składowi tego sądu. Uchwała Sądu Najwyższego jest w danej sprawie wiążąca. Prokurator, obrońcy i pełnomocnicy mają...
Read More
Podstawy kasacji Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia i jej podstaw (przyczyn kasacyjnych) nie można łączyć z przyczynami odwoławczymi charakterystycznymi dla apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji. O ile więc zarzuty apelacyjne mogą obejmować obrazę prawa materialnego oraz obrazę przepisów prawa procesowego, jeżeli mogła mieć ona wpływ na treść orzeczenia, o tyle podstawą kasacyjną oprócz uchybień...
Read More
Wniosek o uzasadnienie wyroku – termin Zarówno w sprawie cywilnej (w tym sprawach rodzinnych, pracowniczych), karnej jak również administracyjnej przed sądem masz 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Zwracam uwagę, że są to dwa wnioski i tak traktowane przez sąd – które zawieramy w jednym piśmie. Termin 7-dniowy liczy się od dnia ogłoszenia...
Read More
Najpierw wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku karnego Wniesienie apelacji powinno być poprzedzone złożeniem, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Wniosek taki należy złożyć bez względu na to, czy się było obecnym na ogłoszeniu orzeczenia czy też nie. Sąd sam z siebie niczego w tym...
Read More
Bezwzględne przyczyny odwoławcze – czyli takie uchybienia, które sąd odwoławczy powinien uwzględnić z urzędu niezależnie od granic środka zaskarżenia, podniesionych zarzutów i wpływu tych uchybień na treść orzeczenia. Innymi słowy, organ odwoławczy ma obowiązek badać czy nie wystąpiły poniższe uchybienia, bez względu na to, czy zostały podniesione przez odwołującego się – w apelacji czy w zażaleniu,...
Read More