Kategoria:

Odwołanie (Apelacja, Kasacja, Zażalenie)
Czym jest przedłużenie tymczasowego aresztowania? Najczęstszym powodem stosowania i przedłużania przez sądy stosowania tymczasowego aresztowania jest przepis, który stanowi, że jeżeli oskarżonemu (podejrzanemu) zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata,...
Read More
Zgodnie z art. 441 Kodeksu postępowania karnego jeżeli przy rozpoznawaniu środka odwoławczego wyłoni się zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, sąd odwoławczy może odroczyć rozpoznanie sprawy i przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Sąd Najwyższy może przekazać rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego powiększonemu składowi tego sądu. Uchwała Sądu Najwyższego jest w danej sprawie wiążąca. Prokurator, obrońcy i pełnomocnicy mają...
Read More
Spis treści: Podstawy kasacjiTermin do wniesienia kasacjiKto może sporządzić kasację karną? Podstawy kasacji Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia i jej podstaw (przyczyn kasacyjnych) nie można łączyć z przyczynami odwoławczymi charakterystycznymi dla apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji. O ile więc zarzuty apelacyjne mogą obejmować obrazę prawa materialnego oraz obrazę przepisów prawa procesowego, jeżeli mogła mieć...
Read More
Spis treści: Wniosek o uzasadnienie wyroku – terminWniosek o uzasadnienie wyroku – wzórZłożenie wniosku o uzasadnienie wyroku po wydaniu wyrokuWniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyrokuWniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyrokuKto może złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku? Wniosek o uzasadnienie wyroku – termin Zarówno w sprawie cywilnej...
Read More
Spis treści: Najpierw wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku karnegoZakres wniosku czyli o co można wnosić?Uzasadnienie wyroku karnego na formularzu a brak możliwości odniesienia się do zarzutów apelacjiWykonanie wcześniejszej kary i zatarcie skazania a ponowne prowadzenie w stanie nietrzeźwościZarzuty apelacyjne karne nawet w uzasadnieniu, a sąd i tak powinien nie do nich odnieśćUniewinnienie, gdy...
Read More
Bezwzględne przyczyny odwoławcze – czyli takie uchybienia, które sąd odwoławczy powinien uwzględnić z urzędu niezależnie od granic środka zaskarżenia, podniesionych zarzutów i wpływu tych uchybień na treść orzeczenia. Innymi słowy, organ odwoławczy ma obowiązek badać czy nie wystąpiły poniższe uchybienia, bez względu na to, czy zostały podniesione przez odwołującego się – w apelacji czy w zażaleniu,...
Read More