Kategoria:

Areszt / Poręczenie / Dozór policji
Czym jest przedłużenie tymczasowego aresztowania? Najczęstszym powodem stosowania i przedłużania przez sądy stosowania tymczasowego aresztowania jest przepis, który stanowi, że jeżeli oskarżonemu (podejrzanemu) zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata,...
Read More
Poniżej odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z uprawnieniem tymczasowo aresztowanego do widzeń. Czym jest tymczasowe aresztowanie? Tymczasowe aresztowanie to środek zapobiegawczy związany z pozbawieniem wolności. Może być stosowany wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Tymczasowe aresztowanie jest stosowane tylko wtedy, gdy inny środek zapobiegawczy nie jest wystarczający. Być może...
Read More
Kaucja (poręczenie majątkowe) pozwala podejrzanemu lub oskarżonemu na opuszczenie aresztu i odpowiadanie z tzw. wolnej stopy, w polskim procesie karnym jest środkiem zapobiegawczym. Ma gwarantować zwłaszcza stawiennictwo na każde wezwanie organu (prokuratora, sądu) i zabezpieczenie przed utrudnianiem tego postępowania w jakikolwiek inny niedozwolony sposób. Jaki jest cel ustanowienie poręczenia majątkowego? Podstawowym celem zastosowania poręczenia majątkowego jest zabezpieczenie...
Read More
Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa. Środek zapobiegawczy można stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Brak spełnienia wyżej wskazanych warunków musi pociągać za sobą nie tylko brak możliwości zastosowania tymczasowego aresztowania, ale również...
Read More
Ile kosztuje wykupienie z więzienia? wysokość poręczenia majątkowego (kaucji) zależy od bardzo wielu czynników, dlatego zwykle nie da się wstępnie ustalić żadnych „widełek finansowych”. Wysokość ustalanego w sprawie poręczenia majątkowego zależy bowiem z jednej strony od sytuacji materialnej oskarżonego i jego rodziny, a z drugiej od wysokości wyrządzonej szkody i charakteru przestępstwa. Warto wiedzieć, że bez...
Read More
Poniżej zamieszczone zostały przykładowe wypowiedzi sądów, które uznały, że nieprawidłowa organizacja postępowania, przewlekłe prowadzenie postępowania karnego, czyli błędy organizacyjne nie uzasadniają przedłużania stosowania tymczasowego aresztowania i nakazują zwolnienie podejrzanego, oskarżonego. Sąd Okręgowy wadliwie organizuje rozprawę główną, wyznaczając sesje w zasadzie co dwa miesiące i zakładając wysłuchanie na nich niektórych z czterech zawnioskowanych do tej czynności...
Read More
Tymczasowo aresztowany ma następujące uprawnienia: Prawo do składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania, bez konieczności podania jakiekolwiek przyczyn odmowy. Tymczasowo aresztowany ma prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy – adwokata, a od 1 lipca 2015 roku również radcy prawnego. Jeżeli tymczasowo aresztowany wykaże, że nie stać go na...
Read More
Czym jest dozór policji? Zgodnie z art. 275 Kodeksu postępowania karnego tytułem środka zapobiegawczego można oddać oskarżonego pod dozór Policji. Oddany pod dozór policji ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten może polegać na zakazie opuszczania określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstępach czasu,...
Read More