Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty

(2 opinie klientów)

17 

Dyrektor szkoły może zgłosić kandydaturę nauczyciela do nagrody Kuratora Oświaty lub nagrody Ministra Edukacji i Nauki w przypadku, kiedy ocena pracy nauczyciela jest wyróżniająca. Natomiast dyrektora szkoły do takiej nagrody może zgłosić organ prowadzący szkołę.

Wniosek w takiej sprawie wymaga uzasadnienia i zaopiniowania przez radę pedagogiczną w przypadku, kiedy dokument sporządza kierujący placówką. Jak powinno wyglądać przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę kuratora oświaty?

Poniżej pobierzesz gotowy wzór uzasadnienia do wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty lub nagrody Ministra Edukacji i Nauki:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (2)

Zasady przyznawania nagród kuratora oświaty

Kryteria i tryb przyznawania nagród kuratora oświaty określają przepisy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 VIII 2009 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, wniosek o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia w przypadku nauczyciela składa dyrektor szkoły zatrudniającej, a w przypadku dyrektora szkoły – organ prowadzący.

Termin na złożenie stosownego wniosku upływa 15. maja każdego roku.

Pismo wniesione po terminie pozostaje bez rozpatrzenia. Jeśli wniosek dotyczy nagrody kuratora oświaty, składa się go bezpośrednio do kuratorium oświaty, natomiast w przypadku wniosku o nagrodę ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pismo wnosi się za pośrednictwem kuratorium.

Do wniosku o przyznanie nagrody nauczycielowi należy dołączyć:

 • zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych,
 • opinię rady pedagogicznej w przypadku wniosku składanego przez dyrektora, dotyczącego nauczyciela.

Warunki przyznania nagrody kuratora

Nie każdy nauczyciel może zostać zgłoszony do nagrody kuratora. Podstawowe warunki, jakie musi spełnić pedagog to:

 • świadczenie pracy w danej szkole przez okres co najmniej 2 lat,
 • posiadanie wyróżniającej oceny pracy.

Nagrody kuratora nie otrzyma zatem pedagog, który zwyczajnie realizuje swoje podstawowe zadania. Takie wyróżnienie przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Przykład wniosku o nagrodę kuratora oświaty może dotyczyć zatem wyjątkowych osiągnięć kandydata w zakresie realizacji zadań statutowych wyróżnionych w treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Są to między innymi takie aktywności jak:

 • działania innowacyjne,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • rozwiązywanie problemów o charakterze socjalnym i wychowawczym,
 • działania na rzecz oświaty w wymiarze regionalnym – co najmniej,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności określonych w podstawie programowej.

Jak uzasadnić wniosek o nagrodę nauczyciela?

Szukając odpowiedzi na pytanie jak napisać uzasadnienie wniosku o nagrodę kuratora, można natknąć się na uwagi dotyczące uwzględniania opinii rady pedagogicznej w uzasadnieniu takiego wniosku.

Tymczasem należy pamiętać, że opinia rady pedagogicznej to osobny dokument – załącznik do wniosku – nie zaś jego część, którą można byłoby zastąpić uzasadnienie przyznania nagrody danemu kandydatowi.

Zatem jak uzasadnić kandydaturę nauczyciela zgłoszonego do nagrody kuratora oświaty? Należy wyliczyć w niej konkretne osiągnięcia pedagoga w zakresie jego pracy opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej.

Uzasadnienie nie powinno być ogólne. Ma prezentować wybitne dokonania określone w czasie (w okresie od otrzymania poprzedniej nagrody).

Zgodnie z zaleceniami, uzasadnienie wniosku nie powinno uwzględniać natomiast opisu przebiegu pracy zawodowej nauczyciela, opisu ukończonych przez niego form dokształcania czy doskonalenia, ani życiorysu kandydata.

Przy sporządzaniu uzasadnienia dyrektor szkoły może posłużyć się takimi materiałami jak:

 • programy autorskie nauczyciela,
 • publikacje nauczyciela,
 • wprowadzone innowacje pedagogiczne,
 • scenariusze zrealizowanych apeli,
 • notatki służbowe z realizacji przedsięwzięć, na przykład z działań promujących szkołę,
 • listy pochwalne,
 • arkusze obserwacji zajęć dokonywanych w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 • sprawozdania z realizacji wyznaczonych nauczycielowi zadań statutowych,
 • sprawozdania nauczycieli z osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • zaświadczenia, świadectwa lub dyplomy dotyczące zrealizowanych form doskonalenia zawodowego.

Opinia rady pedagogicznej do wniosku o nagrodę kuratora oświaty

Opinia rady pedagogicznej w sprawie przyznania nagrody kuratora jest obowiązkowym załącznikiem wniosku sporządzonego przez dyrektora. Wynika to bezpośrednio z treści art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym rada pedagogiczna opiniuje wszystkie wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

Brak opinii rady pedagogicznej jest uchybieniem formalnym, zatem prowadzi do odrzucenia wniosku o nagrodę kuratora oświaty. Złożenie wniosku bez takiej opinii to także działanie niezgodne z ustawą, które można traktować jako naruszenie kompetencji rady pedagogicznej.

Przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody kuratora oświaty musi być aktualna – dotyczyć danego roku szkolnego. Jej forma to forma uchwały – nie postanowienia czy decyzji – co oznacza, że od opinii rady pedagogicznej nie przysługuje odwołanie.

Co ważne, przykładowa opinia o nauczycielu do nagrody kuratora musi być opinią pozytywną, ponieważ nagrodę kuratora oświaty przyznaje się jedynie pedagogom, których ocena pracy jest oceną wyróżniającą.

Pozytywna opinia może wskazywać na fakt, że pedagog:

 • prowadzi zajęcia pozalekcyjne,
 • stosuje nowe systemy oceniania,
 • wdraża innowacje,
 • wdraża eksperymenty pedagogiczne,
 • ma znaczące osiągnięcia w wychowaniu czy dydaktyce,
 • stosuje aktywizujące metody nauczania,
 • opracowuje i realizuje własne programy nauczania,
 • organizuje przedsięwzięcia,
 • organizuje uroczystości szkolne,
 • osiąga efekty w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

W pozytywnej, wyróżniającej ocenie pracy nauczyciela mogą pojawić się między innymi takie sformułowania jak:

 • “nauczyciel aktywnie poszukuje i stosuje nowatorskie metody pracy”
 • “oprócz dostępnych stosuje środki dydaktyczne wykonane samodzielnie”
 • “często proponuje uczniom ciekawe formy zajęć”
 • “rozpoznaje szczególne zdolności uczniów i ich dysfunkcje poprzez prowadzenie odpowiednich analiz i diagnoz”.

Podsumowanie materiału

Jeśli nauczycielowi została przyznana nagroda Ministra Edukacji lub Kuratora Oświaty, nauczyciel otrzymuje najczęściej dyplom na uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Pod względem formalnym nagrodę otrzyma nauczyciel który:

 1. przepracował w szkole co najmniej 2 lata;
 2. posiada wyróżniającą ocenę pracy;
 3. posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej.

Na samej górze strony pobierzesz wzór przykładowego uzasadnienia wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji i Nauki.

2 opinie dla Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty

 1. Kamila Drzewska

  Wszystko się zgadza, przykłady uzasadnień sporządzone starannie. Pozdrawiam. Kamila Drzewska

 2. Iza Kołbus

  Jestem zadowolona z jakości.

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

przykladowe-uzasadnienie-wniosku-o-nagrode-kuratora-oswiaty-wzor
Przykładowe uzasadnienie wniosku o nagrodę Kuratora Oświaty
17