Pismo w sprawie przyznania nagrody Jubileuszowej – wzór

(1 opinia klienta)

17 

Jak napisać pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej? Zgodnie z przepisami, pracownikom za wzorowe wypełnianie obowiązków i przejawianie inicjatywy w pracy mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

Zasady ich przyznawania powinny zostać uregulowane w regulaminie pracy, w regulaminie wynagradzania lub w oddzielnym dokumencie. Jak wyglądają zasady przyznawania nagród jubileuszowych i jak napisać pismo w tej sprawie?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór pisma w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (1)

Jakie nagrody może otrzymać pracownik?

Zgodnie z treścią art. 105 Kodeksu pracy:

Pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.

Wśród nagród, jakie może otrzymać pracownik, wymienia się:

 • nagrody pieniężne, np. premie,
 • nagrody rzeczowe, np. zegarki,
 • nagrody prestiżowe, np. listy gratulacyjne. 

Nagroda jubileuszowa dla pracowników samorządowych

Nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego przyznawana jest na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, które jasno określają, kiedy i w jakiej kwocie pracownik powinien taką nagrodę otrzymać.

Ustawa stanowi zatem, że:

Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:

1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;

2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;

3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;

4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;

5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;

6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Czy pracownik musi złożyć wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej?

Zasadniczo, pracownik nie musi składać żadnego wniosku, ponieważ nagroda należy mu się z mocy prawa, kiedy spełnia przesłanki dotyczące stażu pracy. Zgodnie z przepisami, pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.

Natomiast nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody. Jedynym obowiązkiem, jaki ma pracownik w tym zakresie, jest udokumentowanie swojego stażu pracy.

Jeśli więc pracownik przedstawia dodatkowe dokumenty, które pozwalają zaliczyć do jego stażu pracy na przykład pracę w gospodarstwie rolnym, to może równocześnie złożyć wniosek o wypłatę nagrody jubileuszowej dla nauczyciela czy innego pracownika samorządowego. 

Czy pracodawca musi poinformować pracownika o przyznaniu nagrody jubileuszowej?

Pismo w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej nie jest obowiązkowe. Pracodawca nie musi zatem przygotowywać takiego dokumentu. Jest to jednak wskazane, podobnie jak czasami wskazany jest wniosek w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej, który pracownik może przygotować w przypadku, kiedy pracodawca zwleka z przyznaniem takiej nagrody lub wydaje się nie pamiętać o obowiązku jej wypłacenia. 

Informacja o przyznaniu nagrody jubileuszowej powinna informować pracownika nie tylko o fakcie przyznania prawa do nagrody, ale również o jej wysokości, a także opcjonalnie o terminie i sposobie jej wypłaty. 

Nagroda jubileuszowa dla pracowników niesamorządowych

Nagrody jubileuszowe, tak zwane jubileuszówki, nie są obligatoryjnym składnikiem wynagrodzeń pracowniczych. Nie istnieją zatem przepisy, które nakazywałyby pracodawcom ich wypłatę czy wprowadzenie zasad regulujących przyznawanie takich nagród.

Poza pracownikami sfery budżetowej – pracownicy samorządowi – inne osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej nie mogą liczyć na taką nagrodę, jeśli nie przewidują jej przepisy wewnątrzzakładowe, takie jak:

 • układy zbiorowe pracy, 
 • regulaminy wynagradzania,
 • umowy o pracę. 

Poza tym, w kwestiach nieuregulowanych w tych dokumentach, można posiłkować się również zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania.

Warto pamiętać, że przy ustalaniu wysokości nagrody jubileuszowej pod uwagę brany jest ogólny staż zawodowy, jakim legitymuje się dany pracownik.

Natomiast prawo do kolejnej jubileuszówki nabywa po przepracowaniu kolejnego okresu, na przykład 5 lat – u tego samego pracodawcy. Przy nabywaniu uprawnień do nagrody jubileuszowej istotny jest więc staż zakładowy, a przy obliczaniu wysokości nagrody jubileuszowej staż ogólny.

Regulamin przyznawania nagrody jubileuszowej

Zasady przyznawania nagrody jubileuszowej mogą różnić się w zależności od zakładu pracy. Najczęściej pracownicy uzyskują prawo do otrzymania nagród jubileuszowych za wieloletnią, nienaganną pracę. Nagrody przyznawane są zazwyczaj po 5, 10, 15 latach pracy (co 5 lat) i wynoszą kilka, kilkanaście procent podstawy wynagrodzenia. 

Do okresów pracy uprawniających do otrzymania nagrody zalicza się okresy zatrudnienia u pracodawcy z wyłączeniem urlopów bezpłatnych i nieobecności nieusprawiedliwionych – nie zalicza się natomiast pracy u innych pracodawców.

Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi zwykle wynagrodzenie zasadnicze określone w umowie o pracę, obowiązujące w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę wypłaca się w dniu nabycia prawa do niej lub niezwłocznie po tym terminie.

Jeśli chodzi o ciężar udowodnienia okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej, to spoczywa on na pracowniku. Co ważne, pracownik może utracić prawo do nagrody nabytej lub może zostać obciążony obowiązkiem jej zwrotu (nawet z odsetkami), jeśli:

 • spowodował szkodę na niekorzyść pracodawcy, klienta lub kontrahenta,
 • dokonał przestępstwa lub popełnił wykroczenie w czasie pracy, w miejscu pracy lub z użyciem mienia pracodawcy, a także wobec klienta lub kontrahenta,
 • przyczynił się do powstania szkody, przestępstwa lub wykroczenia,
 • naruszył umowę o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy.

W uzasadnionych przypadkach pracodawca może jednak przyznać pracownikowi nagrodę pomimo wystąpienia takich zdarzeń lub też odstąpić od dochodzenia zwrotu nagrody.

Podstawa prawna: Kodeks Pracy.

Podobne wzory pism:

1 opinia dla Pismo w sprawie przyznania nagrody Jubileuszowej – wzór

 1. Magdalena G.

  Nie było problemów, pozdrawiam

Dodaj opinię

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pismo-w-sprawie-przyznania-nagrody-jubileuszowej-wzor
Pismo w sprawie przyznania nagrody Jubileuszowej - wzór
17