Nagana Dyrektora Szkoły dla ucznia – wzór

17 

Nagana dyrektora jest zazwyczaj drugą po naganie wychowawcy formą kary przewidzianą przez statut szkoły. Udziela się jej na piśmie, na wniosek wychowawcy klasy, w związku z notorycznym łamaniem tego samego punktu statutu przez ucznia. Przed nałożeniem kary nagany należy przeprowadzić z uczniem rozmowę w obecności pedagoga lub rodzica.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór nagany Dyrektora Szkoły dla ucznia – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym jest nagana Dyrektora Szkoły?

Nagana dyrektora szkoły to jedna z najsurowszych kar, jakie może otrzymać uczeń łamiący postanowienia statutu szkoły. Taka kara skutkuje:

  • brakiem możliwości uczestniczenia w imprezach szkolnych przez okres co najmniej trzech miesięcy,
  • ryzykiem obniżenia oceny z zachowania.

Dokładne zasady udzielania kary nagany określa statut danej placówki. Z reguły, dyrektora obowiązują przy tym konkretne zasady, między innymi dotyczące obowiązku poinformowania rodzica i ucznia o skutkach udzielenia nagany.

Co ważne, o terminie wręczania nagany dyrektor informuje rodziców na piśmie – listem poleconym. Nie może też rozmawiać o tym z uczniem w pojedynkę – rozmowie musi towarzyszyć rodzic, wychowawca lub pedagog szkolny. 

Jak napisać naganę dyrektora szkoły?

Pisemną naganę dyrektora szkoły można przygotować, stosując wzór nagany dyrektora szkoły, uwzględniający:

  • dane dyrektora,
  • datę nałożenia kary,
  • podstawę nałożenia kary – zapis statutu,
  • uzasadnienie – wielokrotne złamanie tej samej zasady (zakazu), otrzymanie wniosku wychowawcy o naganę dyrektora szkoły,
  • oświadczenie o nałożeniu kary zgodnie z zasadami określonymi w statucie,
  • informacja o przekazaniu rodzicom i uczniowi wiedzy na temat konsekwencji nagany. 

Przykładowa nagana dyrektora szkoły może dotyczyć takich przewinień, jak wagarowanie, palenie papierosów na terenie szkoły, i wiele innych. Każdy uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły wielokrotnie za różne przewinienia.

Otrzymanie kary nagany za identyczne lub zbliżone przewinienie skutkuje automatycznym obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień w dół.

nagana-dyrektora-szkoly-dla-ucznia-wzor
Nagana Dyrektora Szkoły dla ucznia - wzór
17