Nagana wychowawcy klasy – wzór

17 

Nagana wychowawcy klasy to pisemna forma ukarania ucznia za notoryczne łamanie zapisów statutu szkoły. Nagany udziela się w oparciu o skargi innych uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, a także w oparciu o wpisy w zeszycie uwag/dzienniku. Jak należy sformułować naganę wychowawcy klasy na ucznia?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór nagany wychowawcy klasy – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie są zasady udzielania nagany wychowawcy klasy?

Zasady udzielania kary nagany wychowawcy klasy powinny zostać określone w statucie szkoły. Najczęściej obowiązującą w tym przypadku zasadą jest poprzedzenie pisemnej nagany rozmową z uczniem, prowadzoną w obecności rodzica lub pedagoga.

Kary nagany udziela się indywidualnie, a o terminie jej udzielenia wychowawca informuje rodziców lub opiekunów dziecka na piśmie – listem poleconym. Wychowawca ma też obowiązek poinformować ucznia i rodziców o skutkach udzielenia kary nagany.

Zazwyczaj, przykładowa nagana wychowawcy klasy prowadzi do tego, że uczeń:

  • nie uczestniczy w imprezach szkolnych,
  • nie bierze udziału w wycieczkach.

Co ważne, nagany udziela się na forum klasy, ale przy udzielaniu nagany dopuszcza się obecność rodzica lub pedagoga szkolnego. Pisemna nagana wychowawcy wymaga uzasadnienia. 

Jak napisać naganę wychowawcy klasy?

Aby przygotować pisemną naganę, wychowawca może zastosować gotowy wzór nagany wychowawcy klasy, który uwzględnia:

  • dane wychowawcy,
  • datę udzielenia nagany,
  • dane ucznia,
  • wskazanie zapisów statutu, które naruszył uczeń,
  • uzasadnienie, np. wielokrotne naruszenie zasady określonej w statucie,
  • skutki nagany,
  • oświadczenia: o poinformowaniu rodziców i ucznia o naganie, a także o skutkach nagany, o nałożeniu kary nagany zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Na wzorze przykładowej nagany wychowawcy klasy podpisują się: wychowawca, rodzice oraz uczeń. Warto pamiętać, że pisemna nagana powinna wskazywać także na ilość udzielonych dziecku nagan.

Po wielokrotnym złamaniu tych samych zasad określonych w statucie szkoły wychowawca może wnioskować bowiem o udzielenie uczniowi nagany dyrektora szkoły. 

nagana-wychowawcy-klasy-wzor
Nagana wychowawcy klasy - wzór
17