Czynności pomiędzy ogłoszeniem wyroku a sporządzeniem apelacji (zapowiedź apelacji)

Wniosek o uzasadnienie wyroku – termin

Zarówno w sprawie cywilnej (w tym sprawach rodzinnych, pracowniczych), karnej jak również administracyjnej przed sądem masz 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku. Zwracam uwagę, że są to dwa wnioski i tak traktowane przez sąd – które zawieramy w jednym piśmie.

Termin 7-dniowy liczy się od dnia ogłoszenia wyroku. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy np. święto, czynność można wykonać następnego dnia. Termin może być przywrócony, jeżeli jego niedotrzymanie nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych.

Tylko w wypadku, gdy oskarżony jest pozbawiony wolności z jakiegokolwiek powodu – a nie ma adwokata z wyboru i nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku – termin ten liczy się od dnia doręczenia mu wyroku (jego odpisu).

Według nowych przepisów obowiązujących od 7 listopada 2019 roku w sprawach cywilnych (rodzinnych, pracy) mających na celu „przyśpieszenie postępowania” aktualnie złożenie od razu przez stronę środka odwoławczego w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyroku nie spowoduje, że sąd sporządzi uzasadnienie i doręczy je stronie wraz z odpisem wyroku / postanowienia, tak jak to miało miejsce wcześniej.

W tych czasach spowoduje to brak możliwości odwołania się już od wyroku / postanowienia. Aktualnie w sprawach cywilnych każdą decyzję sąd wydaje bez uzasadnienia i jeżeli strona chce się odwołać, musi złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia w terminie 7 dni i opłacić go w wysokości 100 zł (ewentualnie złożyć wniosek o zwolnienie z tej opłaty).

Natomiast wniosek złożony przed datą ogłoszenia wyroku jest bezskuteczny i nie wywoła skutków prawnych. Jednocześnie coraz częściej pojawia się w praktyce sądów pogląd, że złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku jeszcze przed ogłoszeniem wyroku nie może stanowić samoistnej przesłanki do odmowy przyjęcia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia na podstawie art. 422 § 3 Kodeksu postępowania karnego, zwłaszcza że wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku, który zostanie złożony przed datą wydania wyroku, może być ponowiony przez stronę, lub też strona ta w tym terminie może złożyć pisemne oświadczenie, że ów wniosek podtrzymuje.

Złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku po wydaniu wyroku

Natomiast należy uznać za skuteczne złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku po wydaniu wyroku, ale przed jego doręczeniem – w sytuacjach, w których kodeks przewiduje doręczenie wyroku.

Pamiętaj, że, pomimo że nie było Cię na ogłoszeniu wyroku, ale o terminie zostałeś zawiadomiony na rozprawie lub pisemnie, to i tak masz siedem dni od dnia ogłoszenia wyroku na złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku. Inaczej nie będzie można złożyć skutecznie apelacji.

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

Zwracam na to uwagę, bo zbyt wiele osób przychodzi z pytaniem, jak się odwołać jak minęło 7 dni, a nie było się na ogłoszeniu i nie zgadzamy się z wyrokiem. Uprawomocniło się. Próbować można wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, składając równocześnie wniosek o uzasadnienie.

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku

Można również skarżyć same koszty postępowania. Tak samo w przypadku złożenia wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia wyroku, a następnie odstąpienia od apelacji, termin do wniesienia zażalenia na orzeczenie w kwestii kosztów procesu biegnie od daty doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem.

Podmiot, któremu na jego wniosek doręczono odpis wyroku wraz z uzasadnieniem, może zaskarżyć zażaleniem rozstrzygnięcie o kosztach postępowania, w terminie przewidzianym do wniesienia apelacji.

Kto może złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku?

Wniosek złożyć może tylko strona (z jej upoważnienia także adwokat), oskarżony oraz oskarżyciele w tym oskarżyciel posiłkowy, powód cywilny, ale nie pokrzywdzony jeśli nie korzystał z uprawnień oskarżyciela posiłkowego lub powoda cywilnego.

Uzasadnienie doręcza się temu, kto złożył wniosek. Złożenie wniosku o uzasadnienie jest pierwszym warunkiem uprawniającym do wniesienia apelacji. Jest to tzw. zapowiedź apelacji.

Wniosku nie trzeba w żaden sposób uzasadniać. Najprostsza treść wygląda następująca: „Proszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku, całości wyroku dotyczącego Imię Nazwisko oraz doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem”. Zwróć uwagę, że żądamy sporządzenia oraz doręczenia.

Obecnie można złożyć wniosek, ograniczając jego zakres np. tylko do kosztów postępowania albo wysokości orzeczonej kary. Zwracam uwagę, że zmienione przepisy nakładają również obowiązek wskazania zakresu żądania sporządzenia uzasadnienia, w całości, w części, w jakimś punkcie, itp. ma to zaoszczędzić sądowi pracy, przyśpieszyć postępowania, ale strona w zakresie, w którym wniosku o uzasadnienie nie złoży, nie będzie mogła nie odwołać.

Jak się otrzyma uzasadnienie wyroku, to nie trzeba wcale składać apelacji. Być może pisemne motywy będą dla strony przekonujące.

Jeśli wniosek złoży osoba nieuprawniona lub po terminie to przewodniczący wydziału odmówi przyjęcia wniosku. Na taką decyzję przysługuje zażalenie.

W postępowaniu przyspieszonym termin na złożenie wniosku o uzasadnienie wynosi 3 dni od daty ogłoszenia wyroku i może być złożony także do protokołu.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.