Wniosek o umorzenie opłaty za studia – Uzasadnienie – wzór

17 

Jak napisać wniosek o umorzenie opłat za studia wraz z uzasadnieniem? Pismo z prośbą o umorzenie zaległych opłat za czesne student powinien kierować do rektora. W uzasadnionych przypadkach można liczyć zarówno na częściowe, jak i na całkowite umorzenie takiego długu.

Z odpowiednim wnioskiem warto wystąpić jak najwcześniej, zanim sprawa trafi do sądu. Wskazane jest także uprzednie zapoznanie się z zasadami, które panują na danej uczelni.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia pisma w tej sprawie przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku z uzasadnieniem, który pobierzesz, klikając w poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakich długów może dotyczyć wniosek o umorzenie na studiach?

Wniosek o umorzenie długu za studia dotyczy najczęściej opłaty za czesne, które zostało naliczone pomimo tego, że student zrezygnował z nauki. Warto pamiętać bowiem, że takiej rezygnacji należy dokonać na piśmie, najlepiej z wyprzedzeniem – pod koniec semestru.

W przypadku uczelni prywatnych studenta może obowiązywać okres wypowiedzenia. W takiej sytuacji konieczne będzie ponoszenie opłat za kilka miesięcy – po złożeniu wypowiedzenia – nawet jeśli student nie będzie uczestniczył w zajęciach.

Poza tym, długi na studiach mogą dotyczyć także między innymi opłat za powtarzanie semestru. Niektóre uczelnie bardzo precyzyjnie określają zasady umarzania takich zadłużeń. Przewidują między innymi brak możliwości trzykrotnego składania podobnego wniosku czy ostateczność decyzji rektora – nie można złożyć od niej odwołania.

Jaki jest termin na złożenie wniosku o umorzenie długów za studia?

Podanie o umorzenie długu za czesne na uczelni można złożyć w każdym czasie, ponieważ student jako dłużnik ma prawo dogadać się ze swoim wierzycielem, czyli z uczelnią, na każdym etapie dochodzenia zaległych opłat. Najlepszym momentem na złożenie takiego pisma jest jednak:

 • chwila rezygnacji ze studiów, czyli złożenie rezygnacji/wypowiedzenia umowy o kształcenie wraz z wnioskiem o anulowanie opłat – będzie to uzasadnione tym, że student nie skorzystał z zajęć,
 • chwila otrzymania wezwania do zapłaty, zwłaszcza wezwania z ostrzeżeniem o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Zignorowanie wezwania do zapłaty może doprowadzić do wszczęcia postępowania sądowego, a to finalnie najprawdopodobniej zakończy się postępowaniem egzekucyjnym. Warto zatem bez względu na okoliczności złożyć wniosek o umorzenie długu – nawet już w trakcie postępowania prowadzonego przez sąd.

Czy zaległa opłata za czesne ulega przedawnieniu?

Roszczenie zapłaty zaległego czesnego to roszczenie oparte o zapisy umowy zawartej pomiędzy studentem a uczelnią. Takie roszczenie, jak każde inne, ulega przedawnieniu.

W tym przypadku okres przedawnienia wynosi 3 lata. Termin ten liczony jest od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, tj. od dnia następującego po terminie płatności.

Warto pamiętać zatem, że zaległe czesne ulega przedawnieniu po trzech latach, a jeśli termin trzech lat upłynie bez żadnych działań ze strony uczelni-wierzyciela, to student jako dłużnik nie ma już obowiązku uregulowania takiego długu.

Jak można dogadać się z uczelnią w kwestii długu?

Podanie o umorzenie opłaty za studia to nie jedyne pismo, jakie student może skierować do swojej uczelni. Tak naprawdę, wniosek tego typu jest propozycją zawarcia ugody. Na całkowite umorzenie długu może liczyć jedynie student w naprawdę trudnej sytuacji. O wiele większe szanse na uzyskanie pozytywnej odpowiedzi będzie miał wnioskodawca, który poprosi władze uczelni:

 • o umorzenie części długu,
 • o umorzenie odsetek,
 • o rozłożenie długu na raty.

Czasami może dojść też do sytuacji, kiedy uczelnia początkowo nie wyraża zgody na umorzenie długu, ale zgadza się na rozłożenie go na raty. Natomiast po spłacie większej części zadłużenia i ponownym złożeniu wniosku o umorzenie reszty długu, przystaje na propozycję studenta. Innym ciekawym rozwiązaniem jest też podanie o rozłożenie długu na raty z jednoczesnym umorzeniem odsetek.

Podanie o umorzenie zaległego czesnego na uczelni

Wielu studentów zastanawia się, jak napisać podanie o umorzenie czesnego za studia. Przed przystąpieniem do sporządzania takiego pisma, a zwłaszcza przed przygotowaniem jego uzasadnienia, warto sprawdzić, czy uczelnia nie określa własnych zasad umarzania opłat. Część uniwersytetów bardzo precyzyjnie odnosi się do tego tematu, określając:

 • maksymalną wysokość długu, jaki można umorzyć,
 • okoliczności, które uzasadniają umorzenie opłaty,
 • dopuszczalną ilość takich wniosków w ciągu roku czy całego toku nauczania.

Należy pamiętać, że podanie o umorzenie długu za studia powinno zostać skierowane do rektora. W piśmie ujmuje się między innymi:

 • datę i miejsce sporządzenia pisma,
 • dane rektora i uczelni,
 • dane studenta,
 • treść z uzasadnieniem,
 • podpis.

Jak natomiast powinno wyglądać uzasadnienie wniosku o rozłożenie na raty czesnego czy o jego umorzenie? Jak informuje jedna z uczelni, powodem umorzenia długu studenta może być jego trudna sytuacja materialna spowodowana nadzwyczajnym zdarzeniem losowym, takim jak:

 • nagła śmierć lub choroba członka rodziny,
 • długotrwała, ciężka choroba studenta i tym podobne.

Każde tego typu zdarzenie losowe trzeba udokumentować przy tym ważnym (aktualnym) zaświadczeniem.

Uzasadnieniem wniosku będzie więc wyjaśnienie, dlaczego student nie może uregulować swojego długu w wyznaczonym terminie. W zależności od sytuacji do jego trudnej sytuacji finansowej może doprowadzić natomiast między innymi utrata pracy, brak możliwości zarobkowania ze względu na konieczność sprawowania opieki nad członkiem rodziny, wypadek, który spowodował długotrwałą hospitalizację, ciężka choroba wymagająca kosztownego leczenia i wiele innych.

Należy pamiętać, że pozytywne rozpatrzenie wniosku o umorzenie opłaty zależy wyłącznie od dobrej woli wierzyciela, czyli uczelni. Student powinien więc postarać się przekonać ją do tego, że podjęcie takiej decyzji jest obiektywnie zasadne.

Co ważne, chociaż od decyzji rektora nie można się odwołać – jest ona ostateczna. To student ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie jego prośby w przypadku zaistnienia nowych okoliczności, które uzasadniają podanie o umorzenie długu.

Anulowanie czesnego – podsumowanie

Uczelnia naliczy nam opłatę za studia, nawet jeśli student nie wziął udziału w zajęciach, dla uczelni liczy się dzień, w którym uczeń wstąpił w szeregi studentów, a więc dzień podpisania umowy z uczelnią.

Najlepszą chwilą na złożenie pisma o anulowanie zadłużenia za nieopłacenie czesnego, to moment, w którym jesteśmy pewni, że nie damy rady spłacić zadłużenia, lub gdy zapadła decyzja o skreśleniu nas z listy studentów.

Odciąganie w czasie załatwienia tej sprawy nie przyniesie nic dobrego, wręcz przeciwne, bo gdy nie uda nam się umorzyć zadłużenia, do długu uczelnia doliczy nam odsetki karne. Zatem im wcześniej student wystąpi z takim pismem, tym lepiej.

Aby ułatwić Ci złożenie pisma do uczelni, w którym poprosisz o umorzenie czesnego za studia, przygotowaliśmy przykładowe podanie, którego wzór pisma pobierzesz na samej górze.

Podobne wzory pism:

wniosek-o-umorzenie-oplaty-za-studia-uzasadnienie-wzor
Wniosek o umorzenie opłaty za studia - Uzasadnienie - wzór
17