Czy po złożeniu dokumentów na studia można zrezygnować?

Poniżej pobierzesz wzór rezygnacji ze studiów:

Czy po złożeniu dokumentów na studia można zrezygnować? To pytanie, które zadaje sobie wielu młodych ludzi, niepewnych co do wybranego już kierunku studiów.

Warto pamiętać zatem, że nauka na studiach wyższych nie jest obowiązkowa i zawsze można z niej zrezygnować – dotyczy to także uczelni prywatnych i płatnych kierunków nauczania. Jak zatem zrezygnować z pobierania nauki na danym uniwersytecie lub na danym wydziale?

Rezygnacja ze studiów przed i po podpisaniu ślubowania

Osoby, które zastanawiają się, czy po złożeniu dokumentów na studia można zrezygnować, powinny pamiętać, że ważniejsze niż złożenie dokumentów jest podpisanie ślubowania.

Złożenie dokumentów na uczelnię to czynność, która potwierdza chęć podjęcia nauki przez kandydata, dlatego ewentualna rezygnacja wiąże się z koniecznością złożenia pisemnego oświadczenia woli – osobiście lub drogą pocztową.

Poza tym złożone dokumenty trzeba będzie odebrać, zwłaszcza jeśli student nie rezygnuje z nauki całkowicie, a jedynie zmienia wydział, kierunek czy uczelnię. 

Ważniejszym pytaniem niż “czy można zrezygnować ze studiów po złożeniu dokumentów?” jest “czy można zrezygnować ze studiów po podpisaniu ślubowania?”. Podpisanie ślubowania to moment, kiedy kandydat na studia staje się prawowitym studentem danej uczelni.

Również po dopełnieniu tej formalności można z dalszej nauki zrezygnować. Nie jest to już jednak rezygnacja z dalszego procesu rekrutacji, lecz rezygnacja ze studiów, czyli z dalszego pobierania nauki. 

Zatem jak zrezygnować ze studiów przed ich rozpoczęciem? Jeśli student złożył dokumenty, ale nie podpisał ślubowania, składa rezygnację z dalszego procesu rekrutacji. Po wniesieniu takiego pisma może odebrać swoje dokumenty i przenieść się na dowolny kierunek, wydział, uniwersytet.

Jeżeli jednak student podpisał ślubowanie, składa rezygnację ze studiów. Musi również oddać wydaną mu legitymację studencką i podbitą kartę obiegową, która świadczy między innymi o braku wypożyczonych i nieoddanych książek z biblioteki uniwersyteckiej. 

Czy trzeba podawać powód rezygnacji ze studiów?

Rezygnacja ze studiów po złożeniu dokumentów, czyli najczęściej jeszcze przed podjęciem nauki na uczelni, zazwyczaj jest spowodowana zmianą planów życiowych, otrzymaniem atrakcyjnej propozycji pracy, wyjazdem za granicę czy okolicznościami związanymi z sytuacją prywatną, np. problemami finansowymi, chorobą, koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny.

Należy wiedzieć jednak, że rezygnacja ze studiów nie wymaga składania żadnych wyjaśnień. Oświadczenie nie musi zawierać uzasadnienia, choć warto takowe przygotować na wypadek, gdyby student w przyszłości zmienił zdanie i zechciał wznowić naukę na uczelni. 

Co może być więc przyczyną złożenia rezygnacji ze studiów? Poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, powodem rezygnacji ze studiów bywa również:

 • niezadowolenie z jakości kształcenia,
 • niezadowolenia z wybranego kierunku studiów,
 • zbyt wysoki poziom wybranego kierunku nauczania,
 • brak zainteresowania wybranym kierunkiem studiów,
 • trudności z zaliczeniem semestru/roku, 
 • chęć zmiany kierunku kształcenia/wydziału/uniwersytetu,
 • chęć zmiany trybu pobierania nauki ze względu na podjęcie pracy, i tak dalej.

Co ważne, przyczyna rezygnacji ze studiów nie ma znaczenia z punktu widzenia uczelni, która żadnego z tych powodów nie może podważyć. Oświadczenie woli o rezygnacji z dalszego nauczania jest bowiem czynnością jednostronną. 

W jaki sposób złożyć rezygnację ze studiów?

Rezygnacja ze studiów przed ich rozpoczęciem i po ich rozpoczęciu wygląda bardzo podobnie. W obu przypadkach student musi sporządzić oświadczenie woli w formie pisemnej, ponieważ naukę pobiera na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Pismo z rezygnacją należy dostarczyć do swojego dziekanatu. Można zrobić to osobiście lub listownie. Należy pamiętać przy tym o uzyskaniu potwierdzenia złożenia dokumentu – na osobnej kopii lub poprzez nadanie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. 

Podanie o rezygnacje ze studiów ma szczególne znaczenie w przypadku studiów płatnych, w trybie zaocznym czy na uczelni prywatnej. Jeśli student nie dopilnuje rozwiązania umowy o kształcenie, uczelnia może obciążyć go kosztami zaległych opłat, a nawet dodatkowymi odsetkami za zwłokę. 

W przypadku braku złożenia pisemnej rezygnacji na uczelni publicznej, po niezaliczeniu semestru czy roku student zostanie wykreślony z listy studentów.

Nie nastąpi to jednak od razu, ponieważ student ma prawo złożyć wniosek o powtarzanie semestru, o wpis warunkowy czy o przedłużenie terminu sesji. Uczelnia będzie więc kontaktowała się z osobą, która z dnia na dzień przestanie pojawiać się na zajęciach. Złożenie pisemnej rezygnacji pozwala tego uniknąć.

W przypadku płatnych kierunków nauczania brak rezygnacji niesie za sobą poważniejsze, finansowe konsekwencje. Uczelnia może bowiem naliczać automatycznie opłaty za kolejny semestr nawet w przypadku, kiedy student nie pojawia się na zajęciach.

Później do takich opłat doliczone zostaną odsetki za brak terminowej płatności. Kluczowe jest zatem złożenie pisemnej rezygnacji, czego można dokonać na każdym etapie nauki. Co więcej, jeśli student zrezygnuje po uiszczeniu płatności, powinien otrzymać proporcjonalny zwrot środków za zajęcia, z których nie skorzysta. 

Jakie elementy powinna zawierać rezygnacja ze studiów?

Oświadczenie o rezygnacji ze studiów, niezależnie od etapu rekrutacji czy nauki, powinno uwzględniać w swojej treści:

 • datę i miejsce złożenia rezygnacji,
 • dane osobowe studenta,
 • dane adresata (dziekana), 
 • oświadczenie woli o rezygnacji,
 • podpis studenta. 

Tak przygotowany dokument należy skutecznie dostarczyć do dziekanatu, pamiętając o uzyskaniu potwierdzenia odbioru rezygnacji wraz z datą. Data przyjęcia dokumentów będzie datą rozwiązania umowy z uczelnią. 

W przypadku nauki na uczelni prywatnej przed złożeniem rezygnacji warto zapoznać się ponownie z zapisami obowiązującej umowy. W jej treści mogą być zawarte zapisy dotyczące kar umownych za przedterminową rezygnację. 

Podobne artykuły:

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.