Informacja o zmianie dodatku stażowego – wzór

17 

Dodatek stażowy zwiększa się automatycznie po kolejnych latach pracy. Informacja o zmianie dodatku stażowego może dotyczyć jednak sytuacji, w której pracownik udokumentował dodatkowy staż pracy, na podstawie którego przysługuje mu wyższa kwota dodatku. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór informacji o zmianie dodatku stażowego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jak zmienia się dodatek stażowy?

Dodatek stażowy to inaczej dodatek za wysługę lat. Otrzymują go między innymi pracownicy samorządowi. W ich przypadku dodatek wynosi 5% miesięcznego wynagrodzenia po 5 latach pracy i wzrasta co roku o jeden punkt procentowy aż do pułapu 20%.

Jeśli pracownik dokumentuje dłuższy staż pracy, pracodawca musi wyrównać świadczenie za okres co najmniej 3 lat wstecz – taki jest termin przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy – oraz podwyższyć kwotę dodatku stażowego w oparciu o nowe informacje. 

Kiedy stosuje się informację o zmianie dodatku stażowego?

Jak zostało wspomniane, dodatek stażowy wzrasta automatycznie po każdym przepracowanym roku, dlatego pracodawca nie musi za każdym razem informować o tym pracownika. Wzór informacji o zmianie dodatku stażowego znajdzie zastosowanie w przypadku, kiedy pracownik przedstawi dowody świadczące o dłuższym stażu pracy.

Na staż pracy składają się bowiem wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia i inne okresy podlegające wliczeniu do okresu pracy na podstawie odrębnych przepisów. Są to między innymi:

  • okresy czynnej służby wojskowej, 
  • okresy pobierania przez osobę bezrobotną zasiłku,
  • okresy pozostawania bez pracy, za które przyznano pracownikowi wynagrodzenie, 
  • okresy udokumentowanej pracy u pracodawcy zagranicznego, 
  • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.

Nie ma znaczenia status poprzedniego pracodawcy – czy należał on do sektora publicznego, czy prywatnego. Jeśli pracownik przedstawi odpowiednie dokumenty w celu wykazania dłuższego stażu pracy, pracodawca musi przeliczyć staż pracy i ustalić odpowiednią wysokość dodatku za wysługę lat.

informacja-o-zmianie-dodatku-stazowego-wzor
Informacja o zmianie dodatku stażowego - wzór
17