Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego – wzór

17 

Pedagog specjalny jest specjalistą, który ma pomagać dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jego praca polega na planowaniu, prowadzeniu i modyfikowaniu działań opiekuńczych, terapeutycznych i edukacyjnych zgodnie z potrzebami uczniów. Z takich działań pedagog specjalny sporządza później sprawozdanie. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór sprawozdania z pracy pedagoga specjalnego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie informacje powinny pojawić się w sprawozdaniu z pracy pedagoga specjalnego?

Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego to opis realizacji zadań i obowiązków, jakie na taką osobę nakładają przepisy. Dokument powinien informować o tym:

 • w jaki sposób pedagog zrealizował swoje zadania, 
 • w jakich obszarach pedagog zrealizował swoje działania,
 • które z działań pedagoga były efektywne, a które wymagają poprawy,
 • z jaką ilością dzieci pedagog współpracował,
 • ilu uczniów miał pod opieką,
 • w ilu spotkaniach zespołów i WOPFU pedagog uczestniczył,
 • w jaki sposób pedagog udzielał uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 • jak pedagog współpracował z nauczycielami i innymi specjalistami,
 • jak pedagog wspierał rodziców,
 • jak pedagog wspierał dyrektora,
 • jak pedagog współpracował z instytucjami,
 • jakie diagnozy przeprowadził,
 • jakie interwencje podjął,
 • jakie inicjatywy własne podjął na rzecz uczniów,
 • jak włączał uczniów ze specjalnymi potrzebami w życie szkoły,
 • jak wspierał nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.

Jak napisać sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego?

Sprawozdanie z pracy pedagog specjalny może przygotować w formie tekstu ciągłego, tabeli lub listy podpunktów, w oparciu o wzór sprawozdania z pracy pedagoga specjalnego. Najprostszy sposób na sporządzenie takiego dokumentu to opracowanie tabeli podzielonej na: podejmowane działania, efekty podejmowanych działań.

Sprawozdanie pedagoga specjalnego powinno być rzetelne. Musi odnosić się do konkretnych działań podejmowanych przez pedagoga, a także do zakresu i form wsparcia udzielanego uczniom, rodzicom, nauczycielom i wychowawcom. Warto wspomnieć, że pedagog specjalny może:

 • rekomendować dyrektorowi realizację określonych działań,
 • prowadzić badania diagnostyczne w celu rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych, określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, czy trudności w funkcjonowaniu uczniów, 
 • określać niezbędne do nauki warunki, sprzęty i środki dydaktyczne.

Podjęcie takich działań specjalista również odnotowuje w swoim sprawozdaniu. 

sprawozdanie-z-pracy-pedagoga-specjalnego-wzor
Sprawozdanie z pracy pedagoga specjalnego - wzór
17