Wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego – wzór

17 

Jak napisać wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego? Depozyt sądowy zabezpiecza roszczenie, dlatego jest stosowany w różnych sytuacjach. Dłużnik może wpłacić środki do depozytu między innymi w przypadku roszczeń alimentacyjnych. Złożenie środków w depozycie sądowym zwalnia dłużnika z jego zobowiązania.

Aby móc złożyć środki w depozycie, trzeba uzyskać jednak zgodę sądu na depozyt. Podobnie wygląda sytuacja, kiedy wierzyciel chce takie środki wypłacić. Jak przygotować wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o wypłatę środków z depozytu sądowego, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest i na czym polega depozyt sądowy?

Depozyt sądowy to rozwiązanie, które pozwala dłużnikowi uwolnić się od długu w określonych sytuacjach. Technicznie, można powiedzieć, że jest to miejsce, do którego składa się wierzytelności wtedy, kiedy nie można przekazać ich wierzycielowi, a miejscem tym jest rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Zatem jeśli do depozytu trafiają pieniądze, to są one przechowywane na rachunku depozytowym Ministra Finansów. Kiedy przedmiotem depozytu są kosztowności, papiery wartościowe czy książeczki oszczędnościowe, to przechowuje się je w banku lub w sądzie.

Inne przedmioty, jak antyki, samochody i tak dalej, najczęściej są magazynowane w miejscu wyznaczonym przez sąd.

Dłużnik korzysta z depozytu na podstawie art. 467 Kodeksu cywilnego, w brzmieniu:

Poza wypadkami przewidzianymi w innych przepisach dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego:

1) jeżeli wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela;

2) jeżeli wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia;

3) jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem;

4) jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących osoby wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.

Nie może jednak złożyć przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego samowolnie – musi uzyskać zezwolenie, czyli złożyć wniosek o wpłatę do depozytu.

Wypłata pieniędzy z depozytu sądowego uzależniona jest zaś ściśle od tego, co dłużnik zawrze w takim wniosku do sądu. Zgodnie z przepisami, wniosek ten uwzględnia bowiem:

 • oznaczenie zobowiązania, przy wykonaniu którego składa się przedmiot do depozytu,
 • opis okoliczności uzasadniających złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu,
 • dokładne oznaczenie przedmiotu, który ma być złożony w depozycie sądowym,
 • dane osoby, której przedmiot ma być wydany oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.

Zatem nie każdy może złożyć wniosek o wydanie depozytu sądowego. Prawo to przysługuje dłużnikowi i wierzycielowi.

Wypłata z depozytu sądowego

Wypłata z depozytu sądowego może nastąpić na:

 • wniosek o zwrot depozytu sądowego przygotowany przez dłużnika,
 • wniosek o wydanie depozytu sądowego przygotowany przez wierzyciela.

Co do zasady, sąd powinien wydać przedmiot depozytu na żądanie wierzyciela, jeżeli zachodzą warunki określone we wniosku o złożenie do depozytu. Zatem przygotowując takie pismo, wierzyciel wykazuje, że okoliczności, które uprawniają go do otrzymania przedmiotu depozytu – zostały spełnione.

Art. 693(14). Wydanie depozytu na żądanie wierzyciela. Kodeks postępowania cywilnego

Na żądanie wierzyciela sąd postanowi wydać mu depozyt, jeżeli zachodzą warunki określone we wniosku o złożenie do depozytu.

Wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego musi zawierać także kilka innych elementów formalnych, jak:

 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany,
 • dane dłużnika,
 • dane wierzyciela,
 • oznaczenie przedmiotu depozytu, który ma zostać wydany,
 • opis okoliczności uzasadniających wydanie depozytu.

Dłużnik zaś może złożyć wniosek o wypłatę z depozytu sądowego między innymi w sytuacji, kiedy wierzyciel nie zgłosi się po depozyt. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, art. 693(11) Kodeks postępowania cywilnego:

§ 1.Na żądanie dłużnika sąd zwróci mu depozyt, jeżeli wierzyciel nie zażądał wydania depozytu.

§ 2.Jeżeli wniosek dłużnika o zwrot depozytu i wniosek wierzyciela o wydanie zostały zgłoszone równocześnie, sąd postanowi wydać depozyt wierzycielowi.

Ile jest czasu na odbiór depozytu sądowego?

Przechowywanie przedmiotów oddanych do depozytu sądowego wiąże się z kosztami, które ponosi osoba uprawniona do odebrania depozytu, czyli wierzyciel. Jeśli przedmioty te są przechowywane poza sądem czy bankiem, sąd ustanawia dla nich dozorcę.

Przy wyborze dozorcy pod uwagę bierze się opinię dłużnika, który ma prawo wskazać osobę dozorcy lub nie zgodzić się na proponowaną mu kandydaturę. Warto wspomnieć przy tym, że w momencie przekazania przedmiotu do depozytu dłużnik otrzymuje pokwitowanie. Może później wykorzystać taki dokument, aby udowodnić, że spełnił świadczenie.

Termin odbioru depozytu wynosi trzy lata, licząc od dnia dostarczenia wierzycielowi wezwania do odbioru przedmiotu depozytu. Jeśli wierzyciel ani dłużnik nie zgłoszą się po depozyt w tym terminie, następuje jego likwidacja z mocy prawa – depozyt przechodzi on na rzecz Skarbu Państwa, łącznie z wszelkimi obciążeniami czy pożytkami.

Należy wiedzieć, że wezwania uprawnionego do odebrania depozytu dokonuje przechowujący depozyt. Odbywa się to niezwłocznie po jego złożeniu, czy też po uzyskaniu wiadomości o wystąpieniu okoliczności, która umożliwia odebranie depozytu.

Jeśli nie jest znane miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego (wierzyciela), to przechowujący depozyt występuje do organu prowadzącego właściwą ewidencję o udzielenie mu informacji umożliwiających ustalenie tego miejsca. Jeżeli również w ten sposób nie da się ustalić, gdzie mieszka wierzyciel, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać publicznego wezwania do odbioru depozytu.

Takie publiczne wezwanie polega na wywieszeniu wezwania na tablicy informacyjnej w siedzibie przechowującego na okres sześciu miesięcy. Jeśli wartość depozytu przekracza 5000 zł, konieczne jest także zamieszczenie odpowiedniego ogłoszenia w dzienniku lub w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wywieszenie wezwania może nastąpić po trzech latach od złożenia przedmiotu do depozytu. Jeśli tak się stanie, należy odczekać wskazane 6 miesięcy i kolejne 3 lata, aby można było przejść do likwidacji depozytu. Aż 3 lata ma bowiem wierzyciel i dłużnik na zgłoszenie się po depozyt, licząc od momentu otrzymania wezwania do jego odbioru.

Należy podkreślić także, że likwidacja niepodjętego depozytu nie uchyla skutków prawnych wynikających ze złożenia świadczenia do depozytu, czyli zwolnienia dłużnika z długu.

Podsumowanie tematu

Depozyt sądowy to środek zabezpieczenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego ze względu na miejsce wykonania zobowiązania, jeśli jednak nie da się ustalić takiego miejsca, sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania wierzyciela, a jeśli wierzyciel jest nieznany, właściwy jest sąd miejsca zamieszkania dłużnika.

Jednakowo złożenie do depozytu sądowego wzór wniosek jak i wypłatę środków z depozytu sądowego należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującą procedurą, a więc poprzez złożenie w sądzie stosownego pisma.

Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-wyplate-srodkow-z-depozytu-sadowego-wzor
Wniosek o wypłatę środków z depozytu sądowego - wzór
17