Wniosek o złożenie do depozytu sądowego – wzór

17 

Jak napisać wniosek o złożenie do depozytu sądowego? Depozyt sądowy jest instrumentem prawa, zabezpiecza przedmiot świadczenia poprzez złożenie go w depozycie. Złożenie świadczenia do depozytu sądowego ma taki sam skutek, jak spełnienie danego świadczenia.

Jak sporządzić wniosek o złożenie do depozytu sądowego? chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest depozyt sądowy?

Depozyt sądowy to miejsce, do którego składa się wierzytelności, w sytuacji kiedy dłużnik nie może złożyć ich bezpośrednio do wierzyciela.

Do depozytu sądowego przyjmuje się pieniądze, kosztowności, książeczki oszczędnościowe, papiery wartościowe i inne dokumenty, a także przedmioty, które mają być przyjęte do depozytu na podstawie przepisów szczególnych. Przedmioty te przechowuje się w sądzie lub w banku, ewentualnie w miejscu wyznaczonym przez sąd.

Kiedy stosuje się złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego?

Zgodnie z treścią art. 467 Kodeksu cywilnego, dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, jeżeli:

 • wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie zna wierzyciela, nie zna jego miejsca zamieszkania albo adresu siedziby,
 • wierzyciel dłużnika nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela, który byłby uprawniony do przyjęcia świadczenia,
 • powstał spór dotyczący tego, kto jest wierzycielem,
 • jeżeli z powodu innych okoliczności dotyczących wierzyciela świadczenie nie może być spełnione.

Co ważne, depozyt można złożyć jedynie za zgodą sądu, dlatego przed wniesieniem depozytu sądowego dłużnik składa wniosek o depozyt sądowy.

Jak zaadresować wniosek o złożenie świadczenia do depozytu sądowego?

Adresatem wniosku o złożenie świadczenia do depozytu powinien być sąd, we właściwości którego miało nastąpić spełnienie świadczenia, czyli sąd miejsca wykonania zobowiązania. Jeśli nie można ustalić takiego miejsca, właściwym jest sąd miejsca zamieszkania (lub siedziby) wierzyciela.

Gdy również miejsce zamieszkania wierzyciela nie jest znane, a także gdy sam wierzyciel nie jest znany, dłużnik może złożyć wniosek o depozyt w sądzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub siedziby.

W przypadku gdy z jakichś przyczyn nie da się ustalić właściwości sądu, sądem właściwym staje się sąd miejsca zamieszkania wierzyciela, a gdy wierzyciel jest nieznany, lub nie można nawiązać z nim kontaktu, właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania dłużnika.

Jako ciekawostkę warto dodać, że w sytuacji, gdy dane zobowiązanie zabezpieczone jest wpisem w księdze wieczystej, to właściwym miejscowo do złożenia wniosku będzie sąd miejsca położenia nieruchomości.

Jak napisać wniosek o złożenie do depozytu sądowego?

Do przygotowania wniosku zaadresowanego do sądu zawsze korzystnie jest wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór – w tym przypadku wzór wniosku o złożenie do depozytu sądowego – ponieważ pismo tego typu musi spełniać określone wymogi formalne.

Dokument sporządza się w oparciu o wytyczne wskazane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego, wniosek powinien zawierać:

 • określenie zobowiązania, przy wykonaniu którego składany jest depozyt sądowy,
 • okoliczności uzasadniające złożenie do depozytu sądowego,
 • oznaczenie przedmiotu depozytu sądowego,
 • wskazanie osoby, która może podjąć przedmiot depozytu sądowego,
 • wskazanie okoliczności, w jakich może nastąpić podjęcie przedmiotu depozytu.

Wniosek o złożenie świadczenia do depozytu sądowego powinien wskazywać, kto jest wierzycielem, czyli osobą uprawnioną do podjęcia depozytu. Co jednak w sytuacji, kiedy wierzyciel nie jest znany?

W takim przypadku wnioskodawca powinien przedstawić w swoim piśmie dowody potwierdzające dokonanie czynności mających na celu uzyskanie takich informacji, np. dowód na podjęcie próby ustalenia wierzyciela za pomocą ogłoszeń w prasie. Co istotne, wniosek o złożenie do depozytu podlega opłacie. Opłatę sądową należy uiścić przed złożeniem wniosku. Jej wysokość to 100 zł.

Z kolei przyjęcie do depozytu sąd potwierdza za pomocą odpowiedniego pokwitowania. Po otrzymaniu takiego dokumentu dłużnik – o ile jest to możliwie –  powinien niezwłocznie zawiadomić wierzyciela o złożeniu do depozytu sądowego.

Co może być przedmiotem depozytu?

Jak opisać przedmiot depozytu do wniosku? Jeśli depozytem są pieniądze, sprawa jest prosta. Kiedy jednak w grę wchodzą kosztowności, wcześniej należy poddać je opisowi i oszacowaniu przez biegłego.

Zasadniczo, przedmiotem depozytu sądowego mogą być:

 • pieniądze (w tym kaucje, odszkodowania, zadośćuczynienia, alimenty),
 • biżuteria,
 • papiery wartościowe (akcje, czeki, weksle, obligacje),
 • książeczki oszczędnościowe,
 • antyki,
 • rzeczy stanowiące dowody rzeczowe oraz rzeczy zatrzymane,
 • inne rzeczy określone co do gatunku i liczby, które są przedmiotem niespełnionych świadczeń.

Należy pamiętać, że sąd może zażądać, aby depozyt został złożony w odpowiednim opakowaniu.

Jeśli do depozytu składana jest rzecz ruchoma, rzecz, która może ulec szybkiemu zepsuciu czy też rzecz, której koszty przechowywania byłyby niewspółmiernie wysokie względem jej wartości lub rzecz, której przechowywanie skutkowałoby znacznym obniżeniem jej wartości, sąd – na wniosek dłużnika – może zarządzić sprzedaż danych rzeczy, a dopiero uzyskane w ten sposób pieniądze przekazać do depozytu sądowego.

Jak odebrać przedmiot z depozytu sądowego?

Do odebrania przedmiotu z depozytu – tak jak do jego złożenia – potrzebna jest zgoda sądu. Wniosek o wydanie zgody na wydanie depozytu może złożyć zarówno wierzyciel, jak i dłużnik, choć pierwszeństwo ma tutaj wierzyciel.

We wniosku o wydanie z depozytu sądowego należy wykazać, że zostały spełnione warunki odebrania depozytu, wskazane we wniosku o złożenie świadczenia do depozytu. Co ważne, jeśli do sądu w tym samym czasie trafią dwa wnioski – od dłużnika i wierzyciela – sąd wyda przedmiot depozytu wierzycielowi.

W razie niepodjęcia depozytu w terminie następuje jego likwidacja – przedmiot przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. Termin odbioru depozytu wynosi trzy lata, licząc od dnia doręczenia uprawnionemu wezwania do odbioru przedmiotu depozytu.

W razie braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu przechowujący depozyt musi dokonać wezwania publicznie – poprzez wywieszenie go na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres sześciu miesięcy. Wywieszenie wezwania może nastąpić po trzech latach od złożenia przedmiotu do depozytu. Od tego czasu muszą minąć kolejne trzy lata, aby można było zlikwidować depozyt.

Warto wiedzieć przy tym, że wszelkie koszty przechowywania depozytu, utrzymania go w należytym stanie, koszty zawiadomień i poszukiwań uprawnionego do odbioru depozytu ponosi właśnie osoba uprawniona, czyli wierzyciel.

Złożenie depozytu sądowego wzór wniosek – podsumowanie

Przed złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego konieczna jest zgoda sądu na taką czynność, jeśli jednak przedmiotem świadczenia będzie złożenie pieniędzy polskich, to złożenia do depozytu można dokonać także przed uzyskaniem zezwolenia sądu.

Miejscem, do którego trafią pieniądze, będzie wtedy rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Art. 693. – [Wniosek] – Kodeks postępowania cywilnego.

We wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego należy:

1) określić zobowiązanie, przy wykonaniu którego składa się przedmiot;

2) przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie;

3) dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony;

4) wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.

Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnego.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o złożenie do depozytu sądowego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zlozenie-do-depozytu-sadowego-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o złożenie do depozytu sądowego - wzór
17