Odpowiedź na pozew o alimenty – wzór

17 

Jak napisać odpowiedź na pozew o alimenty? W odpowiedzi na pozew o alimenty pozwany powinien określić swoje stanowisko wobec stawianych mu żądań – zwłaszcza jeśli się z nimi nie zgadza.

Niewystosowanie odpowiedzi w wyznaczonym terminie będzie skutkować wydaniem wyroku zaocznego, czyli zasądzeniem alimentów w określonej przez powoda wysokości…

Jak napisać odpowiedź na pozew o alimenty lub ich podwyższenie, by przyniosła oczekiwane rezultaty? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, które spełni wszystkie formalne wymagania – przygotowałem gotowy do wypełnienia wzór odpowiedzi na pozew alimentacyjny, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis
Opinie (0)

Czy odpowiedź na pozew o alimenty jest obowiązkowa?

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego pozwany jest zobligowany do odpowiedzi zarówno na pozew o alimenty, jak i na pozew o ich podwyższenie, a o obowiązku tym powinien zostać poinformowany przy doręczeniu pisma.

Wyznaczony czas na wystosowanie odpowiedzi nie powinien być krótszy niż dwa tygodnie od momentu otrzymania pozwu. Odpowiedź złożona po terminie zostanie zwrócona pozwanemu.

Dlaczego odpowiedź na alimenty jest ważna?

Stanowi ona narzędzie obrony przed spełnianiem nieuzasadnionych roszczeń. Pozwany powinien je więc wykorzystać, jeżeli nie zgadza się ze stawianymi mu żądaniami. Jeżeli tego nie zrobi, sąd wyda wyrok zaoczny, czyli zasądzi świadczenie alimentacyjne w wysokości określonej przez powoda.

Czego można żądać w odpowiedzi na pozew o alimenty?

W odpowiedzi na pozew o alimenty można domagać się oddalenia powództwa w całości lub częściowo. Warto jednak pamiętać, że ogólna odmowa płacenia alimentów nie przekłada się na zniesienie tego obowiązku. Wyjątek stanowić będą sytuacje takie jak:

  • finansowe usamodzielnienie się uprawnionego do świadczenia (w przypadku pozwu o alimenty na dorosłe dziecko) – w sytuacji, gdy pełnoletnie dziecko ma możliwość utrzymania się we własnym zakresie, zachowując ten sam poziom życia, co jego rodzice (zasada równej stopy życiowej), to obowiązek alimentacyjny jego rodziców wygasa;
  • udowodnione pogorszenie się sytuacji finansowej pozwanego, które przekłada się na niemożność łożenia środków na utrzymanie dziecka;
  • zaprzeczenie ojcostwa na podstawie prawomocnego wyroku sądu.

Jeżeli pozwany dowiedzie zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności, to będzie możliwe orzeczenie ustania obowiązku alimentacyjnego. W pozostałych sytuacjach sądowa odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów jest z zasady odmowna.

Gdy sprawa dotyczy alimentów na dziecko małoletnie, organ zasądzi świadczenie, kierując się art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym:

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Podobnie stanie się, gdy o świadczenie alimentacyjne występuje dziecko dorosłe niebędące w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb z powodu np. kontynuowania nauki czy złego stanu zdrowia.

Określona w pozwie kwota alimentów jest zawyżona – jak odpowiedzieć?

Pozwany powinien wyrazić swoje obiekcje, jeżeli uzna, że określona w pozwie kwota alimentów jest nieadekwatna względem usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Wówczas w odpowiedzi powinien zanegować podaną przez drugą stronę wysokość wydatków na utrzymanie dziecka, a więc jego m.in. wyżywienie, ubiór, edukację, środki czystości, leczenie, wakacje, zainteresowania czy zapewnienie warunków mieszkaniowych.

W tym celu musi nie tylko przedstawić swoje stanowisko, lecz także dostarczyć sądowi przekonujących dowodów, np. faktur imiennych, potwierdzeń przelewów czy np. zaświadczeń lekarskich z prowadzonego leczenia dziecka.

Pozwany nie może sobie pozwolić na płacenie alimentów w danej kwocie – co robić?

Inną przesłanką do wnioskowania o niższe alimenty będzie sytuacja, gdy pozwanego nie stać na płacenie świadczenia alimentacyjnego w danej wysokości. Wówczas odpowiedź na pozew o alimenty musi przedstawiać obraz jego sytuacji finansowej.

Możliwości zarobkowe sąd może ustalić na podstawie zaświadczenia o zarobkach, zeznań podatkowych czy dokumentów księgowych (w przypadku przedsiębiorców). W udokumentowaniu posiadanego majątku pomogą natomiast odpis z księgi wieczystej czy np. dowody rejestracyjne pojazdów.

Częściowego oddalenia powództwa można domagać się także, wykazując, iż możliwości zarobkowe czy majątkowe pozwanego uległy istotnej zmianie, np. wskutek nagłej utraty pracy czy gorszego stanu zdrowia.

W takich sytuacjach należy mieć jednak na uwadze, że sąd sprawdzi m.in. czy zwolnienie nie nastąpiło z winy pracownika, a także oceni perspektywy uzyskania podobnie płatnej pracy w relatywnie krótkim czasie – pozwany ma obowiązek aktywnego szukania nowego zatrudnienia.

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów

Powód może wystąpić nie tylko o alimenty w ogóle, lecz także o podwyższenie takiego świadczenia, gdy zaistnieją ku temu uzasadnione powody. Wówczas pozwany też powinien zareagować, przy czym nie istnieje jeden prawidłowy wzór odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów.

Jedną z opcji jest oczywiście przystanie na wystosowane żądanie drugiej strony. Co, jednak gdy pozwany nie zgadza się na łożenie większej ilości środków na rzecz uprawnionego? Powinien ten sprzeciw zawrzeć w odpowiedzi, ale ma wówczas obowiązek odpowiednio go uargumentować.

W tym celu może zaprzeczyć istnieniu usprawiedliwionych potrzeb dziecka, które miałyby wymagać wyższych alimentów lub zanegować wysokość wydatków na dziecko przedstawione przez powoda.

Może też wykazać, że na płacenie wyższego świadczenia nie pozwala mu sytuacja finansowa. W każdym przypadku do odpowiedzi musi załączyć stosowne dowody na zawarte w niej twierdzenia.

Wzór odpowiedzi na pozew o alimenty

Zarówno odpowiedź na pozew o alimenty, jak i odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów to pisma procesowe, które muszą zawierać takie elementy jak:

  • oznaczenie sądu,
  • wskazanie stron sporu,
  • dane pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego,
  • oznaczenie rodzaju pisma, czyli nadanie mu odpowiedniego tytułu,
  • osnowa (treść) wniosku wraz z dowodami,
  • podpis strony,
  • lista załączników.

W treści wniosku pozwany ma przedstawić swoje stanowisko w sprawie oraz odpowiednio je umotywować i udowodnić – w sposób opisywany we wcześniejszych akapitach artykułu.

Omawiane pismo można przygotować z pomocą prawnika lub samodzielnie, wykorzystując np. darmowy wzór odpowiedzi na pozew o alimenty – warto jednak zwrócić uwagę, czy został on sporządzony przez specjalistę.

Na koniec:

Otrzymanie alimentów na dziecko oraz zakres świadczeń alimentacyjnych zależny jest od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, oraz majątkowych możliwości zobowiązanego.

Składając odpowiedź na pozew alimentacyjny, masz szansę skutecznie obronić się przed przyznaniem dziecku (lub małżonkowi) alimentów, ale możesz też negocjować wysokość alimentów.

Co więcej, od niedawna obowiązuje obowiązek złożenia odpowiedzi na pozew w terminie nieprzekraczającym 14 dni!

Aby ułatwić Ci sporządzenie odpowiedzi (pisma procesowego), przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór, który pobrać można na samej górze strony.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Odpowiedź na pozew o alimenty – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

odpowiedz-na-pozew-o-alimenty-wzor
Odpowiedź na pozew o alimenty - wzór
17