Remanent – wzór PDF

17 

Remanent musi zostać przeprowadzony przez każdego przedsiębiorcę, który prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Taki spis z natury obejmuje towary handlowe, materiały, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki oraz odpady. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór remanenty – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy sporządza się remanent?

Wzór remanentu przedsiębiorcy wykorzystują zazwyczaj:

 • na dzień 1 stycznia,
 • na koniec każdego roku podatkowego,
 • w przypadku likwidacji,
 • na dzień rozpoczęcia działalności,
 • w razie zmiany wspólnika, 
 • w razie zmiany proporcji udziałów wspólników.

Przeprowadzenie remanentu może okazać się konieczne także w przypadku, kiedy decyzję w tym zakresie podejmie naczelnik urzędu skarbowego. Głównym celem sporządzania remanentu jest bowiem ustalenie faktycznego dochodu przedsiębiorcy. 

Jakie elementy uwzględnia wzór remanentu?

Przykładowy remanent (spis z natury) musi zawierać szereg niezbędnych danych. Ujmuje się w nim przede wszystkim:

 • dane właściciela firmy,
 • datę sporządzenia dokumentu,
 • numery pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie przedmiotów zliczanych w ramach spisu,
 • jednostkę miary,
 • ilość,
 • cenę za jednostkę miary,
 • wartość,
 • łączną wartość spisu z natury,
 • klauzulę dot. zakończenia spisu na określonej pozycji z arkusza,
 • podpisy osób sporządzających spis,
 • podpis właściciela.

Wypełniając wzór przykładowego remanentu, należy pamiętać, że spisowi z natury podlegają:

 • towary handlowe, 
 • materiały podstawowe i pomocnicze, 
 • półwyroby, 
 • produkcja w toku, 
 • wyroby gotowe, 
 • braki,
 • odpady. 

W spisie nie uwzględnia się natomiast środków trwałych ani wyposażenia. Wartość przedmiotów zliczanych w ramach remanentu wycenia się na podstawie: cen zakupu (ile przedsiębiorca zapłacił za towar), cen nabycia (cena zakupu powiększona o koszty uboczne, np. transport), cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu (jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia). Półwyroby, wyroby gotowe i braki własnej produkcji wycenia się z kolei według kosztów ich wytworzenia. 

przykladowy-remanent-wzor-pdf-doc
Remanent - wzór PDF
17