Kiedy sąd wyda wyrok zaoczny i jak się odwołać?

Podstawą wydania wyroku zaocznego jest bezczynność pozwanego w sprawie.

Sąd z urzędu wydaje wyrok zaoczny:
– jeżeli pozwany lub ustanowiony w sprawie prawnik, mimo prawidłowego doręczenia mu wezwania, nie stawił się na pierwszą rozprawę, a jego nieobecność nie jest usprawiedliwiona,
– a także wtedy, jeżeli pozwany, który stawił się na pierwszą rozprawę, nie bierze aktywnego w niej udziału, tj. nie wdaje się w spór co do istoty sprawy, nie zgłasza żadnych zarzutów ani nie składa w ogóle wyjaśnień.

Mimo nieobecności lub bezczynności pozwanego na pierwszej rozprawie, wyrok zaoczny nie może zostać wydany m.in. jeżeli pozwany żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności albo złożył już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub pisemnie.

Poza tym sąd nie może wydać wyroku zaocznego, jeżeli zajdzie podstawa uzasadniająca odrzucenie pozwu, umorzenie lub zawieszenie postępowania albo przekazanie sprawy innemu sądowi właściwemu lub odroczenia rozprawy.

Przy wydawaniu wyroku zaocznego istnieje domniemanie prawdziwości twierdzeń o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych powoda lub sporządzanych przez adwokata a doręczonych pozwanemu lub jego prawnikowi przed rozprawą, jeżeli nie budzą one uzasadnionych wątpliwości co do ich zgodności z rzeczywistym stanem sprawy i nie zostały przytoczone w celu obejścia prawa.

Sąd z urzędu nada wyrokowi zaocznemu przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności.

Sąd uzasadnia z urzędu wyrok zaoczny, jeżeli uwzględnił powództwo w całości lub w części po przeprowadzeniu postępowania dowodowego (niezależnie od charakteru stron i rodzaju sprawy). Gdy natomiast wyrokiem zaocznym powództwo zostało oddalone, podlega on uzasadnieniu tylko na żądanie powoda, zgłoszone w ciągu tygodnia od doręczenia mu tego wyroku albo gdy powód, który żądania takiego nie zgłosił, wniósł apelację w przepisanym terminie.

Sąd natomiast nie uzasadnia wyroku zaocznego, gdy uwzględnił nim powództwo w całości bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, czyli opierając się na twierdzeniach powoda.

Każdy wyrok zaoczny należy doręczyć obu stronom z urzędu wraz z pouczeniem o przysługujących im środkach zaskarżenia. Pozwanego należy dodatkowo pouczyć o dopuszczalności sprzeciwu oraz jego wymaganiach. Wyrok należy doręczyć z uzasadnieniem, jeżeli sporządza się je z urzędu.

Od wyroku zaocznego pozwanemu przysługuje sprzeciw, a powodowi przysługuje apelacja. Sprzeciw powinien być wniesiony przez pozwanego w ciągu dwóch tygodni od doręczenia mu wyroku. Sprzeciw odpowiadać ma ogólnym warunkom pisma procesowego, a ponadto warunkom szczególnym, a mianowicie ma zawierać przytoczenie zarzutów przeciwko żądaniu pozwu oraz faktów i dowodów na ich uzasadnienie, przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy – pod rygorem ich utraty. Jakie zarzuty i fakty są istotne zależy od konkretnej sprawy.

Spytaj adwokata z Lublina jakie zarzuty należy wskazać w Twojej konkretnej sprawie. Sprzeciw może być wniesiony od całego wyroku zaocznego lub od jego części. W tym drugim wypadku niezaskarżona część wyroku uprawomocni się po upływie terminu do wniesienia sprzeciwu i nie będzie mogła już być przedmiotem ponownego rozpoznania sądu.

Jeżeli sprzeciw został złożony prawidłowo, przewodniczący wyznacza termin rozprawy i zarządza doręczenie sprzeciwu powodowi. Na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu jeżeli wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów o dopuszczalności jego wydania, lub jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było niezawinione, a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do słuszności rozstrzygnięcia zawartego w wyroku zaocznym.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy – na skutek wniesienia sprzeciwu – sąd wydaje wyrok, którym wyrok zaoczny w całości lub w części utrzymuje w mocy lub uchyla wyrok zaoczny w całości lub części i orzeka o żądaniu pozwu bądź też pozew odrzuca lub postępowanie umarza. Pozwany może cofnąć sprzeciw. Wyrok zaoczny staje się wówczas prawomocny.

W postępowaniu nieprocesowym np. o stwierdzenie nabycia spadku nie stosuje się przepisów o wyroku zaocznym.

W postępowaniu cywilnym apelacja od wyroku zaocznego przysługuje powodowi, gdy powództwo zostało oddalone w całości lub w części.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.