Umowa z architektem wnętrz – wzór

17 

Umowa z architektem wnętrz jest umową o dzieło. W ramach takiej umowy architekt zobowiązuje się zaprojektować aranżację, a zamawiający uiścić za taki projekt ustaloną cenę. Jak powinna wyglądać wzorowa umowa z architektem wnętrz?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór umowy z architektem wnętrz – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie elementy formalne musi zawierać umowa z architektem wnętrz?

Umowę o wykonanie projektu aranżacji wnętrza warto przygotować, wykorzystując gotowy do wypełnienia wzór umowy z architektem wnętrz. Dokument uwzględnia wszystkie istotne dane formalne oraz zapisy, które zabezpieczają interesy obu stron. Kontrakt trzeba wypełnić informacjami dotyczącymi:

  • stron umowy,
  • przedmiotu umowy,
  • wynagrodzenia dla architekta,
  • terminu realizacji umowy. 

Poza tym dokument odnosi się także do warunków wypowiedzenia i odstąpienia od umowy, do naliczania kar umownych, czy do zgłaszania ewentualnych reklamacji. 

Jakie kwestie warto uwzględnić w umowie z architektem wnętrz?

Przykładowa umowa z architektem wnętrz może zawierać jedynie informacje o stronach umowy, przedmiocie umowy i wynagrodzeniu. Jeśli jednak dokument ma skutecznie chronić obie strony stosunku prawnego, to warto uwzględnić w nim znacznie więcej ustaleń, w tym:

  • zakres obowiązków architekta,
  • zakres odpowiedzialności architekta,
  • uregulowanie kwestii związanych z prawami autorskimi do projektu. 

Istotne jest także ustalenie, jak ma przebiegać praca architekta, jeśli chodzi o współpracę z klientem. Umowa zazwyczaj przewiduje przygotowanie wstępnego projektu aranżacji, który przedstawiany jest zamawiającemu w celu zgłaszania uwag i sugestii zmian.

Na kolejnym etapie projektant może zostać zobowiązany do przygotowania wizualizacji projektu oraz dokumentacji technicznej po zatwierdzeniu projektu przez klienta. Aby realizacja dzieła nie przeciągała się w czasie, wzór przykładowej umowy z architektem wnętrz można wypełnić za pomocą harmonogramu realizacji poszczególnych etapów pracy.

Najczęściej taki harmonogram wyróżnia etap inwentaryzacji, projektu wstępnego i gotowego projektu. Konieczne jest też wyznaczenie tutaj konkretnego terminu, do którego klient może zgłaszać uwagi – w przeciwnym razie projektant nie będzie w stanie sfinalizować zamówienia. 

umowa-z-architektem-wnetrz-wzor
Umowa z architektem wnętrz - wzór
17