Zgoda na przedłużenie terminu płatności – wzór

17 

Jak napisać zgodę na przedłużenie terminu płatność? Zgodnie z przepisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, termin dokonywania zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni – chyba że strony ustaliły inaczej oraz pod warunkiem że dłuższy termin nie jest „rażąco nieuczciwy” wobec wierzyciela.

Kontrahenci mogą przedłużać terminy płatności, zgodnie z zasadą swobody zawierania umów. Jeśli partner biznesowy wnioskuje o prolongatę, warto na taki wniosek odpowiedzieć, przygotowując pismo wyrażające zgodę na prolongatę terminu płatności.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór zgody, który pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest prolongata terminu?

Prolongata terminu to jego przedłużenie, odroczenie. Prolongować można czas trwania umowy, ale również termin płatności faktury czy rachunku.

Prolongata terminu płatności może znajdować zastosowanie w relacjach na linii firma-konsument i firma-firma, czyli pomiędzy przedsiębiorcami. Warunkiem zastosowania prolongaty jest wyrażenie zgody przez jedną i drugą stronę transakcji.

Jeśli chodzi o prolongatę terminu płatności, to w takiej sytuacji zawsze mamy do czynienia z wierzycielem i dłużnikiem. Dłużnik prosi wierzyciela o przedłużenie terminu płatności – występuje z wnioskiem o prolongatę. Natomiast to od nieprzymuszonej woli wierzyciela zależy, czy wyrazi zgodę na odroczenie terminu płatności.

Prolongata jest więc wyrazem dobrej woli wierzyciela, który w taki sposób dba o przyjazne relacje z kontrahentem. Wierzyciel musi jednak uważać, gdyż wiele faktur z długim terminem płatności to dla niego ryzyko utraty płynności finansowej.

O ile można prolongować termin płatności?

Strony mają prawo w dowolny sposób ustalać termin płatności faktury. Jak zostało wspomniane, zasadniczo nie powinien on przekraczać 60 dni, zatem najczęściej wynosi 7, 14 czy 30 dni od dnia doręczenia dłużnikowi faktury. Kontrahenci mogą jednak dogadać się ze sobą, ustalając termin płatności na 90 dni czy nawet na 150 dni do przodu – o ile jest to uzasadnione.

Zasadniczo, jeśli wierzycielem dużego podmiotu jest małe lub średnie przedsiębiorstwo, termin płatności faktury może wynosić maksymalnie 60 dni. Wyjątkiem od tej zasady są podmioty publiczne – poza leczniczymi – w przypadku których termin ten wynosi 30 dni.

W innych przypadkach termin płatności na fakturze może przekraczać 60 dni, a przepisy nie wskazują górnej granicy takiego odroczenia płatności, przy czym podkreślić należy, że termin ten nie może być “rażąco nieuczciwy dla wierzyciela”.

Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby raz ustalony termin zmienić. Prolongata terminu płatności wymaga zawarcia porozumienia. Zgodnie z zaleceniami Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, porozumienie zmieniające termin płatności faktury powinno zostać zawarte terminie do 90 dni od dnia upływu pierwotnego terminu płatności.

Warto pamiętać również, że:

 • prolongata może być częściowa lub całkowita, czyli może dotyczyć jedynie części wierzytelności,
 • prolongaty należy dokonać z zachowaniem formy pisemnej – z pomocą faktury korygującej, porozumienia lub aneksu.

Wniosek o prolongatę terminu płatności

Zasadniczo, wydłużenie terminu płatności faktury odbywa się na wniosek dłużnika. Wierzyciel nie proponuje takiego rozwiązania, ponieważ nie jest ono dla niego korzystne. Może jednak wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności, jeśli nie pogorszy to jego sytuacji finansowej.

Wniosek o prolongatę terminu płatności powinien przyjmować formę pisemną. Należy uwzględnić w takim piśmie między innymi:

 • dane wierzyciela,
 • dane dłużnika,
 • oznaczenie umowy, faktury czy rachunku, których płatność dotyczy,
 • określenie pierwotnego terminu płatności,
 • propozycję nowego terminu płatności,
 • uzasadnienie.

Jak uzasadnić wniosek o prolongatę terminu płatności? W piśmie tego typu trzeba opisać swoją trudną sytuację finansową, która stanowi przyczynę braku możliwości uregulowania płatności w pierwotnie ustalonym terminie. Jeśli to możliwe, warto również poprzeć wniosek załącznikami, które będą pełniły rolę dowodową dla przytoczonych argumentów.

Co ważne, proponowany termin prolongaty powinien być realny – tak, aby dłużnik faktycznie dał radę opłacić fakturę w tym terminie. Wnioskowanie o kolejną prolongatę mogłoby narazić takiego kontrahenta na utratę wiarygodności.

Jak wyrazić zgodę na prolongatę płatności?

Wniosek o przesunięcie terminu płatności przyjmuje formę pisemną, dlatego zgoda na przedłużenie terminu płatności również powinna zostać wyrażona na piśmie. Także w przypadku ewentualnej odmowy, o odrzuceniu wniosku kontrahent powinien poinformować drugą stronę za pomocą odpowiedniego pisma.

Jeśli przedsiębiorca odrzuci wniosek, kontrahent nie ma innego wyjścia – musi opłacić fakturę, kiedy tylko będzie w stanie.

Powinien też liczyć się z koniecznością uiszczenia odsetek za zwłokę. W przypadku faktur z terminem płatności dłuższym niż 30 dni wierzyciel może naliczać odsetki ustawowe już po upływie 30 dni od dnia wykonania usługi czy doręczenia faktury.

Jeżeli firma – tu wierzyciel – wyraża zgodę na przedłużenie terminu zapłaty, przygotowuje pismo określane mianem zgody na prolongatę terminu płatności, uwzględniając w jego treści:

 • dane wierzyciela,
 • dane dłużnika,
 • oznaczenie umowy, faktury, rachunku, z których wynika płatność,
 • oznaczenie nowego terminu płatności.

Zgoda na przedłużenie terminu płatności faktury jest oświadczeniem woli. Powinna zatem w wyraźny sposób akceptować wniosek dłużnika. Nie może zabraknąć na niej również podpisu wierzyciela.

Co ważne, należy pamiętać, że zgoda na prolongatę terminu płatności musi być obiektywnie zasadna. Częste przesuwanie terminów płatności za towary i usługi nie jest bowiem korzystne dla funkcjonowania obrotu gospodarczego.

Jak ustalić nowy termin płatności faktury?

Zgoda na wydłużenie terminu płatności to informacja dla dłużnika, jednak nie stanowi ona formalnego przedłużenia terminu płatności. Jeśli strony ustaliły między sobą nowy termin na zapłatę, mogą sformalizować takie ustalenia za pomocą:

 • aneksu zmieniającego do umowy,
 • pisemnego porozumienia,
 • faktury korygującej.

Dokument, który stanowi potwierdzenie ustalenia nowego terminu płatności, musi wskazywać na konkretną datę płatności – nie na okres przesunięcia, na przykład 7 dni. Co istotne, pisemne porozumienie można zawrzeć w okresie do 90 dni od upływu pierwotnego terminu płatności – później zachodzi tak zwane uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności.

Wydłużenie terminu płatności – podsumowanie

Termin zapłaty określony w umowie lub na fakturze jest terminem, który każdy kontrahent powinien bezwzględnie przestrzegać, a jeśli kontrahent ma trudności finansowe, powinien poprosić wierzyciela o zmianę terminu płatności. Wyznaczenie terminu płatności ma mobilizować dłużników transakcji handlowych do terminowego wywiązywania się w transakcjach handlowych.

Żaden przepis ani żadna ustawa nie nakłada minimalnych i maksymalnych terminów przedłużających termin zapłaty faktury, zatem uzgadnianie przez kontrahentów dłuższego terminu zapłaty jest dowolne, pod warunkiem że obie strony zgadzają się wydłużenie terminu płatności i że nie będzie to rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela.

Jeśli więc jesteś wierzycielem i wyrażasz zgodę na wydłużenie terminu zapłaty – powinieneś dla celów dowodowych sporządzić oficjalny dokument, w którym wyrazisz zgodę na taką czynność.

Stosowanie wydłużonych terminów zapłaty w transakcjach handlowych może być zbawienne dla kontrahenta, gdyż daje mu to większą stabilność i płynność finansową.

Warto też wspomnieć, że przekroczenie przez kontrahenta ostatniego dnia zapłaty odsetki ustawowe mogą zostać naliczane przez wierzyciela. Czyli wierzyciel ma prawo naliczać odsetki już od pierwszego dnia wymagalności świadczenia pieniężnego – chyba że zgodził się na wydłużenie terminu płatności.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zgoda na przedłużenie terminu płatności – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zgoda-na-przedluzenie-terminu-platnosci-wzor
Zgoda na przedłużenie terminu płatności - wzór
17