Czy świadczenie pielęgnacyjne wlicza się do dochodu?

Świadczenie pielęgnacyjne ma zastępować dochód, jaki opiekun osoby niepełnosprawnej mógłby uzyskać, gdyby podjął pracę lub gdyby nie zrezygnował z pracy zarobkowej w celu sprawowania takiej opieki. Czy jednak świadczenie pielęgnacyjne jest wliczane do dochodu?

Zdarza się też, że MOPS odmawia wypłaty świadczenia, wtedy wnioskodawca powinien złożyć odwołanie od decyzji świadczenie pielęgnacyjne wzór.

Czy świadczenie pielęgnacyjne jest traktowane jako dochód?

Wiele osób zastanawia się, czy świadczenie pielęgnacyjne jest wliczane do dochodu, skoro ma taki dochód zastępować. Jest to pytanie istotne, ponieważ wiele innych świadczeń przyznaje się potrzebującym na podstawie kryterium dochodowego (w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego nie jest ono brane pod uwagę). 

Należy wiedzieć zatem, że świadczenie pielęgnacyjne nie jest traktowane jako dochód i nie wlicza się do dochodu. Podobnie jest także między innymi z zasiłkiem rodzinnym. Warto pamiętać jednak, że nie wszystkie świadczenia można pobierać równolegle ze świadczeniem pielęgnacyjnym.

W przypadku zbiegu uprawnień do otrzymywania:

 • świadczenia rodzicielskiego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego, 
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
 • dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 
 • zasiłku dla opiekuna, 

osoba uprawniona musi wybrać tylko jedno z tych świadczeń.

Komu należy się świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą:

 • legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, czy pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w przypadku dzieci,
 • legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

O przyznanie świadczenia może ubiegać się:

 • matka lub ojciec dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka,
 • osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną,
 • inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka, chyba że sama jest niepełnosprawna. 

Inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec dziecka niepełnosprawnego, mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne w przypadku gdy:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie może być wypłacane, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia przez nią 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2023 roku?

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2023 roku wynosi 2458 zł miesięcznie. Co roku jest ono waloryzowane, a jego wysokość ustala się w odniesieniu do obowiązującej kwoty wynagrodzenia minimalnego.

Jeśli świadczenie należy się za miesiąc niepełny, to jest wypłacane w stawce 1/30 świadczenia za każdy dzień. Prawo do świadczenia jest przyznawane bezterminowo, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności czy o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje?

Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne dosyć często są odrzucane. Przyczyną odrzucenia takiego wniosku może być zaś niespełnienie warunków otrzymywania świadczenia, określonych w ustawie. Część tych warunków dotyczy osoby opiekuna. Nie może on otrzymywać świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli ma ustalone prawo do:

 • emerytury, 
 • renty, 
 • renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka,
 • renty socjalnej, 
 • zasiłku stałego,
 • zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, 
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
 • zasiłku dla opiekuna.

Świadczenie nie należy się również w przypadku, kiedy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim – chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – lub gdy osoba wymagająca opieki została umieszczona:

 • w rodzinie zastępczej, 
 • w rodzinnym domu dziecka,
 • w placówce zapewniającej całodobową opiekę, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Wykluczone jest także otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego przez opiekuna, jeśli na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna.

Przyczyną odrzucenia wniosku może być również brak rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa rolnego w przypadku rolników czy też brak rezygnacji z pracy w gospodarstwie rolnym w przypadku małżonka rolnika, czy domownika. 

Nie ma natomiast znaczenia, czy wnioskodawca-opiekun jest osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i poszukująca zatrudnienia. 

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.