Zawiadomienie o zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór

17 

Jak napisać zawiadomienie o zebraniu wspólnoty mieszkaniowej? Zarząd lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zwołania zebrania wspólnoty mieszkaniowej przynajmniej raz w roku w pierwszym kwartale.

O terminie i miejscu takiego zebrania musi zawiadomić mieszkańców na piśmie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Jak powinno wyglądać zawiadomienie o zebraniu wspólnoty mieszkaniowej?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego zawiadomienia, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór zawiadomienia o zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Obowiązkowe zebranie wspólnoty

Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, do końca marca każdego roku musi odbyć się zebranie członków wspólnoty mieszkaniowej. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie tych wspólnot, które liczą do 7 lokali.

W takim przypadku są one bowiem zarządzane przez wszystkich współwłaścicieli na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, dotyczących współwłasności. Mimo że takie zebranie dla małych wspólnot nie jest obowiązkowe, warto je organizować, zwłaszcza w przypadku, gdy zarządzanie nieruchomością wspólną zostało powierzone jednemu współwłaścicielowi.

Przedmiotem corocznego obowiązkowego zebrania wspólnoty jest przede wszystkim dokonanie oceny pracy zarządzającego, rozpatrzenie sprawozdania z zarządu i podjęcie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi oraz uchwalenie rocznego planu gospodarczego. 

Najważniejszą częścią sprawozdania jest jego część finansowa, uwzględniająca rozliczenie kosztów i dochodów. Roczny plan zarządzania nieruchomością powinien uwzględniać natomiast planowane inwestycje, koszty napraw i konserwacji. 

Dodatkowe zebranie wspólnoty mieszkaniowej

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej może zostać zwołane nie tylko przez zarząd lub zarządcę, ale również przez samych mieszkańców. Wniosek o zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej znajduje zastosowanie w dwóch przypadkach:

 • gdy podmiot/osoba uprawniona nie zwołuje obowiązkowego zebrania rocznego w terminie,
 • gdy konieczne jest (ze względu na okoliczności) zwołanie zebrania dodatkowego. 

Aby wniosek mieszkańców wspólnoty został uwzględniony, muszą podpisać go właściciele dysponujący co najmniej 10% udziałów w nieruchomości wspólnej. Nie oznacza to zatem, że zebranie wspólnoty może zwołać 1/10 wszystkich mieszkańców – nie zawsze jest to tożsame z ilością właścicieli dysponujących co najmniej 10% udziałów. 

Obowiązek zawiadomienia o zebraniu wspólnoty

Zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej to jeden z nielicznych obowiązków zarządu lub zarządcy.

Ustawa o własności lokali nakłada na osobę sprawującą zarząd między innymi obowiązek dokonywania rozliczeń za pomocą rachunku bankowego, składania rocznego sprawozdania ze swojej działalności właścicielom lokali, zwoływania zebrania ogółu co najmniej raz w roku oraz powiadamiania właścicieli o takim zebraniu w określony sposób.

Co prawda, samo doroczne zebranie może odbyć się już po 31. marca, ale informacja dla członków wspólnoty o planowanym zebraniu powinna zostać upubliczniona przed tym terminem.

Zgodnie z przepisami, zawiadomienie musi przyjmować formę pisemną. Można przesłać je listem, rozdać osobiście, umieścić w skrzynce pocztowej czy wywiesić na klatce schodowej w zwyczajowo przyjętym miejscu (na tablicy, na drzwiach wejściowych).

Co powinno zawierać zawiadomienie o zebraniu wspólnoty? Podstawowe elementy takiego pisma to:

 • wskazanie terminu zebrania,
 • oznaczenie miejsca zebrania,
 • opis porządku obrad.

Jeżeli w ramach zebrania planowana jest uchwała zmieniająca prawa i obowiązki właścicieli, to w zawiadomieniu należy dodatkowo wskazać jej treść. Bardzo istotne jest również to, aby zawiadomienie zostało przekazane właścicielom w terminie co najmniej 1 tygodnia przed datą zebrania. 

Jak przygotować zawiadomienie o zebraniu wspólnoty?

Do przygotowania zawiadomienia dla właścicieli lokali można wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór zawiadomienia o zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, który uwzględnia wszystkie wymagane elementy formalne pisma, czyli:

 • datę, godzinę zebrania,
 • miejsce zebrania,
 • porządek obrad, w tym: otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego, przyjęcie harmonogramu obrad, omówienie spraw bieżących, przeprowadzenie głosowania, wolne wnioski, zakończenie zebrania. 

Jak przebiega zebranie członków wspólnoty?

Zebranie wspólnoty powinno przebiegać według ustalonego wcześniej porządku. Podczas spotkania zwyczajowo sporządza się protokół z zebrania wspólnoty, choć nie jest to działanie obowiązkowe. Protokół uwzględnia takie dane jak data, miejsce i godzina zebrania, przebieg spotkania, wyniki głosowania.

Można uwzględnić w nim następujące informacje:

 • informacje o wyborze przewodniczącego,
 • informacje o zaprezentowanym porządku obrad i celu spotkania,
 • przedstawienie sprawozdania zarządu za rok poprzedni,
 • odczytanie projektów uchwał,
 • udzielenie głosu wnioskodawcom, członkom wspólnoty,
 • dyskusje na temat uchwał,
 • informacje o przebiegu głosowania,
 • wysłuchanie wolnych wniosków, ewentualnie przeprowadzenie dyskusji i głosowania,
 • zamknięcie zebrania.

Dokładne informacje na temat przebiegu zebrania powinny zostać uwzględnione w regulaminie wspólnoty, ponieważ ustawa nie odnosi się do tego tematu.

Jak napisać wniosek o zwołanie zebrania?

W pewnych okolicznościach jedno zebranie w ciągu roku może okazać się niewystarczające. Jeśli właściciele mieszkań potrzebują dodatkowego zebrania lub gdy to obowiązkowe nie zostało zwołane w terminie, mieszkańcom przysługuje prawo sporządzenia wniosku o zwołanie zebrania przez zarządcę.

Jak zostało wspomniane, taki wniosek będzie uwzględniony, jeśli podpisze się pod nim odpowiednia liczba właścicieli lokali – dysponująca co najmniej 10% udziałów w nieruchomości wspólnej. 

Wniosek o zwołanie zebrania nie został uregulowany w przepisach. Przyjmuje się jednak, że powinien przyjmować formę pisemną. Należy uwzględnić w nim co najmniej:

 • datę i miejsce sporządzenia,
 • oznaczenie adresata,
 • odpowiedni tytuł,
 • proponowany termin zebrania,
 • temat zebrania lub opis porządku obrad,
 • podpisy właścicieli.

Podstawą złożenia wniosku jest art. 31 ustawy o własności lokali, w brzmieniu:

Zebrania ogółu właścicieli lokali:

a) mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 określenie sposobu zarządu nieruchomością ust. 1,

b) zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 określenie sposobu zarządu nieruchomością ust.1.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zawiadomienie o zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zawiadomienie-o-zebraniu-wspolnoty-mieszkaniowej-wzor
Zawiadomienie o zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej - wzór
17