Wniosek o zwołanie zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór

17 

Jak napisać wniosek o zwołanie zebrania wspólnoty? Zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali, zebranie właścicieli lokali może zostać zwołane bez inicjatywy zarządu lub zarządcy w dwóch przypadkach: jeśli zebranie roczne nie zostało zwołane w ustawowym terminie przez osoby do tego uprawnione oraz gdy potrzebne jest inne, dodatkowe zebranie.

W takich przypadkach zebranie wspólnoty mieszkaniowej odbywa się na wniosek mieszkańców. Jak sporządzić takie pismo?

Dla ułatwienia Ci przygotowania takiego wniosku przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Obowiązkowe zebrania wspólnoty

Zebranie wspólnoty musi odbyć się przynajmniej jeden raz w roku, do 31 marca. Jest to bowiem zebranie, na którym przedstawia się sprawozdanie za rok poprzedni oraz sprawozdanie z działalności zarządu.

Obowiązku takiego nie ma w przypadku mniejszych wspólnot – liczących do 7 lokali. Takie wspólnoty są zarządzane przez wszystkich współwłaścicieli na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dot. współwłasności. 

Na corocznym zebraniu wspólnota głosuje w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania. Głosowaniu podlega także udzielenie, bądź nieudzielenie absolutorium zarządowi za poprzedni rok. Jeśli sprawozdanie zostanie odrzucone, nie wywołuje to bezpośrednich skutków prawnych. Na zebraniu rocznym wspólnota podejmuje także decyzję o przyjęciu nowego planu gospodarczego na dany rok. 

Obowiązkowe jest zatem jedynie coroczne zebranie dotyczące sprawozdania finansowego. Zarząd może jednak zwoływać zebrania w innych terminach, jeśli zachodzi taka potrzeba. Musi też zwołać zebranie na wniosek właścicieli, którzy posiadają co najmniej 10% udziałów w nieruchomości. 

Prawo do zwołania zebrania

Zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej to przede wszystkim zadanie zarządu lub zarządcy, któremu powierzono zarząd nieruchomością. Ustawa dopuszcza jednak, aby zebranie mogli zwołać także właściciele, tworzący wspólnotę mieszkaniową. 

Aby zwołanie zebrania przez mieszkańców było możliwe, konieczne jest zebranie odpowiedniej większości głosów właścicieli mieszkań. Zebranie ogółu zwołuje się na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej.

W praktyce oznacza to, że po zsumowaniu wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej posiadacze przynajmniej 1/10 tych udziałów muszą podpisać się pod wnioskiem, aby możliwe było zwołanie zebrania. Należy rozróżniać zatem 1/10 ogółu właścicieli z posiadaczami 1/10 udziałów w nieruchomości – nie zawsze jest to bowiem tożsame. 

Potwierdzenie obowiązywania tej zasady ujęte zostało w treści art. 31 ustawy o własności lokali, w brzmieniu:

Zebrania ogółu właścicieli lokali:

a) mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 określenie sposobu zarządu nieruchomością ust. 1,

b) zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 określenie sposobu zarządu nieruchomością ust.1.

Zatem jeśli wniosek o zwołanie zebrania wspólnoty mieszkaniowej zostanie podpisany przez właścicieli dysponujących co najmniej 1/10 udziałów, zarząd musi zwołać zebranie. Jak tego dokonuje?

Jak wygląda zawiadomienie o zebraniu wspólnoty?

Zawiadomienie o zebraniu wspólnoty mieszkaniowej przygotowuje zarząd lub zarządca nieruchomości. Zawiadomienie jest podawane do informacji każdego właściciela na piśmie. Dokument powinien zostać upubliczniony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem – tydzień przed terminem zebrania. 

Zawiadomienie musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, takich jak data i godzina zebrania. Pismo można przygotować w oparciu o wzór zawiadomienia o zebraniu wspólnoty mieszkaniowej, który uwzględnia wszystkie wymagane informacje, w tym:

 • oznaczenie dnia, godziny i miejsca zebrania,
 • opis porządku obrad, który może wyglądać następująco: otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego, przyjęcie porządku obrad przez zebranych, podjęcie uchwały w sprawie (…), omówienie spraw bieżących, wolne wnioski, zakończenie zebrania. 

Zaproszenie na zebranie wspólnoty mieszkaniowej najczęściej wywieszane jest na klatkach schodowych, ewentualnie publikowane także na stronie internetowej wspólnoty.

Jak przebiega zebranie wspólnoty?

Podczas zebrania wspólnoty zwyczajowo sporządza się dokument z jego przebiegu, czyli protokół z zebrania wspólnoty mieszkaniowej. Dokument ten uwzględnia:

 • oznaczenie czasu i miejsca odbycia zebrania,
 • porządek obrad, 
 • wyniki głosowania.

W protokole odnotowuje się także:

 • przez kogo zostało zwołane zebranie,
 • w jaki sposób właściciele zostali zawiadomieni o zebraniu,
 • jaka liczba członków wspólnoty wzięła udział w zebraniu,
 • kto otworzył zebranie,
 • kogo powołano na przewodniczącego oraz na sekretarza,
 • kto wchodził w skład komisji obliczającej głosy,
 • jaki harmonogram zebrania przyjęto,
 • jakie tematy podlegały dyskusji,
 • jakie uchwały przyjęto, jaką liczbą głosów,
 • jakie uchwały odrzucono, jaką liczbą głosów.

Jak wnioskować o zebranie wspólnoty?

Nie istnieje żaden odgórnie obowiązujący wzór wniosku o zwołanie zebrania członków wspólnoty. Przyjmuje się, że pismo to powinno uwzględniać przede wszystkim temat zebrania czy porządek obrad.

Poza tym należy ująć w nim podstawowe elementy typowe dla wniosku o charakterze formalnym, jak:

 • data i miejsce sporządzenia pisma,
 • oznaczenie wspólnoty mieszkaniowej,
 • odpowiedni tytuł pisma,
 • treść wniosku,
 • proponowana data i godzina zebrania,
 • temat zebrania lub opis porządku obrad,
 • podpisy właścicieli.

Istotne jest, aby wniosek wskazywał na fakt, że został sporządzony w imieniu/przez właścicieli posiadających co najmniej 10% udziałów. Gotowe pismo można dostarczyć zarządcy lub zarządowi wspólnoty osobiście, lub listownie.

Wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu 6 tygodni – w tym czasie, zgodnie z doktryną, powinno zostać zwołane zebranie na wniosek mieszkańców.

Niezwołanie zebrania w tym terminie stanowi przesłankę do wystąpienia przez właścicieli do sądu z powództwem o wyznaczenie zarządcy przymusowego z powodu braku wywiązywania się przez zarząd ze swoich obowiązków.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o zwołanie zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zwolanie-zebrania-wspolnoty-wzor
Wniosek o zwołanie zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej - wzór
17