Jak starać się o wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po odwołaniu

Wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego często są odrzucane. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z taką decyzją, może odwołać się od niej do SKO. Gotowy wzór odwołania się do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego <– pobierzesz tutaj.

Jednak w przypadku skutecznego odwołania pojawia się pytanie: czy należy się wyrównanie świadczenia po odwołaniu?

Wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po odwołaniu

Odpowiedź na pytanie, czy należy się wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego, jest twierdząca. Złożenie odwołania od decyzji nie blokuje możliwości uzyskania wyrównania świadczenia pielęgnacyjnego. W przypadku ostatecznego uzyskania decyzji pozytywnej świadczenie powinno zostać wyrównane za okres od dnia złożenia wniosku o przyznanie świadczenia. 

Poza tym, wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego należy się nie tylko w przypadku odwołania, ale również w sytuacji, kiedy wnioskodawca otrzymał pozytywną decyzję z dużym opóźnieniem.

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Zatem świadczenie powinno zostać wyrównane za okres od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, pod warunkiem że spełnione zostały pozostałe warunki przyznania świadczenia, oraz że wniosek o świadczenie został złożony we wskazanym terminie 3 miesięcy.

Przykładowo, jeśli wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności został złożony w styczniu, w marcu opiekun złożył kolejny wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, a decyzję otrzymał na przykład w lipcu, to powinien otrzymać wyrównanie za okres od stycznia do lipca. 

Jak odwołać się od negatywnej decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

Wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego najczęściej składany jest do MOPS czy GOPS. Negatywną decyzję wnioskodawca otrzyma zatem właśnie od jednego z tych organów. Po jej odebraniu może złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego – jest to decyzja administracyjna. 

Warto pamiętać, że odwołanie można oprzeć nie tylko na przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych, ale również na bardzo istotnym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że przepis ograniczający możliwość otrzymywania świadczenia jedynie na osoby, których niepełnosprawność powstała do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jest niezgodny z konstytucją.

Przygotowując odwołanie, należy mieć na uwadze, że skarżącemu nie wolno zmieniać już treści wniosku, który został rozpatrzony negatywnie. Może on jedynie uzupełniać informacje w nim ujęte. Odwołanie musi przyjmować formę pisemną. Powinno opierać się na merytorycznych argumentach, na przykład na wydanych orzeczeniach sądowych. 

Jak napisać odwołanie do SKO?

Odwołanie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego to pismo o charakterze formalnym. Dokument musi zawierać szereg niezbędnych elementów, takich jak:

  • dane adresata wniosku,
  • oznaczenie organu, za pośrednictwem którego odwołanie jest wnoszone,
  • dane wnioskodawcy/skarżącego,
  • oznaczenie zaskarżonej decyzji,
  • wskazanie, czy decyzja jest zaskarżona w całości, czy w części,
  • zarzuty przeciw decyzji,
  • uzasadnienie stanowiska skarżącego,
  • podpis.

Warto pamiętać, że odwołanie można złożyć tylko raz. Negatywne rozpatrzenie sprawy przez SKO sprawia, że wnioskodawca ma już tylko jedno rozwiązanie – złożenie skargi do WSA. 

Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie zostanie przyznane?

Świadczenie pielęgnacyjne nie jest przyznawane na podstawie kryterium dochodowego, zatem na takiej podstawie nie można odrzucić wniosku o jego przyznanie. Przyczyną odrzucenia wniosku może być natomiast między innymi posiadanie przez opiekuna prawa do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego czy zasiłku dla opiekuna.

Wniosek zostanie odrzucony również wtedy, kiedy osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim – obowiązek opieki spoczywa w pierwszej kolejności na małżonku – lub gdy osoba niepełnosprawna została umieszczona w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy w placówce zapewniającej całodobową opiekę (z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą)i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Nie można też uzyskać świadczenia na osobę, na którą inna osoba ma już ustalone prawo do wcześniejszej emerytury, dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego czy zasiłku dla opiekuna. 

Częstym problemem bywa również brak rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa rolnego czy z pracy w gospodarstwie rolnym. Należy pamiętać natomiast, że świadczenie to należy się wyłącznie opiekunom, którzy całkowicie zrezygnowali z pracy w celu sprawowania opieki – zasada ta dotyczy także rolników, małżonków rolników i domowników. 

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.