Jakie dokumenty do świadczenia pielęgnacyjnego?

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane osobom, które zrezygnowały z pracy zarobkowej, aby sprawować opiekę nad osobą niepełnosprawną. Wniosek o przyznanie takiego świadczenia najczęściej składany jest w MOPS lub GOPS.

Poza wypełnionym formularzem wnioskodawca składa w ośrodku pomocy społecznej kilka załączników, potwierdzających spełnienie warunków przyznania świadczenia. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

Bardzo często bywa, że wnioski o świadczenie pielęgnacyjne są odrzucane z błahych powodów. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z taką decyzją, może odwołać się od niej do SKO. Gotowy wzór odwołania się do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego <– pobierzesz tutaj.

Załączniki do wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego

Zasadniczo, składając wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, wnioskodawca powinien przygotować przede wszystkim:

 • odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek osoby wymagającej opieki,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Lista wymaganych załączników wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Informacje o potrzebnych dokumentach dostępne są między innymi na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W praktyce urzędnicy mogą oczekiwać jeszcze innych dokumentów, w tym:

 • świadectwa pracy od ostatniego pracodawcy lub innego dokumentu potwierdzającego rezygnację z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jak oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń dotyczące rezygnacji z pracy w gospodarstwie rolnym,
 • decyzje zasiłkowe, jeśli wnioskodawca pobiera inne świadczenia.

Dokładna lista załączników może różnić się w zależności od sytuacji każdego wnioskodawcy, dlatego składając wniosek o przyznanie świadczenia warto upewnić się, czy jest on kompletny. Czas oczekiwania na rozpatrzenie pisma wynosi co najmniej jeden miesiąc, dlatego im szybciej wnioskodawca złoży komplet dokumentów, tym lepiej. 

Kto może złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Jak zostało wspomniane, lista załączników do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne ściśle wiąże się z przepisami, które regulują warunki przyznania prawa do takiego świadczenia. Warto pamiętać zatem, że świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane osobom, które nie podjęły pracy zarobkowej lub zrezygnowały z niej w celu sprawowania opieki nad osobą:

 • legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także konieczności stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Nie każdy opiekun będzie jednak podmiotem uprawnionym do otrzymywania świadczenia. Wniosek w tej sprawie może złożyć:

 • matka lub ojciec,
 • opiekun faktyczny,
 • osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, 
 • inna osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, poza osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ostatnia grupa osób uprawnionych do złożenia wniosku ma prawo do świadczenia jedynie w przypadku, gdy:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni, legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są one małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kto nie otrzyma świadczenia pielęgnacyjnego?

Do wniosku o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego dołącza się dokument potwierdzający rezygnację z pracy zarobkowej. Wniosek mogą złożyć osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy, ale świadczenie nie będzie należało się na przykład rolnikowi, który nie zrezygnował z prowadzenia gospodarstwa rolnego. 

Istnieje też wiele innych potencjalnych przyczyn odrzucenia takiego wniosku. Po pierwsze, świadczenie pielęgnacyjne nie należy się opiekunom, którzy mają ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka, renty socjalnej, zasiłku stałego, specjalnego zasiłku opiekuńczego czy też zasiłku dla opiekuna.

Po drugie, świadczenia nie można pobierać na osobę wymagającą opieki, która  pozostaje w związku małżeńskim, chyba że jej współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Niedopuszczalne jest także otrzymywanie świadczenia na osobę niepełnosprawną umieszczoną na przykład w rodzinie zastępczej czy rodzinnym domu dziecka.

Po trzecie, świadczenie nie zostanie przyznane, jeśli na daną osobę wymagającą opieki ktoś inny ma już przyznane prawo do wcześniejszej emerytury, prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna. 

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne?

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego co roku jest inna, ponieważ ustala się ją na podstawie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od stycznia 2023 roku wynosi ono 2458 zł miesięcznie.

Jeśli zostaje przyznane na niepełny miesiąc, to jest wypłacane w stawce 1/30 świadczenia za każdy dzień. 

Co ważne, wnioskodawcy należy się wyrównanie świadczenia, jeśli wniosek o jego przyznanie złożył w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie stopnia niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. 

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.