Rezygnacja z zatrudnienia na rzecz opieki

Rezygnacja z zatrudnienia na rzecz opieki jest decyzją bardzo trudną. Osoby, które nie mają dużych oszczędności, muszą w takim przypadku znaleźć rozwiązanie, które pozwoli im utrzymać i siebie, i podopiecznego.

Opiekun może skorzystać jednak z różnych świadczeń socjalnych, w tym przede wszystkim z zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńczego czy świadczenia pielęgnacyjnego. 

Bardzo często bywa, że wnioski o świadczenie pielęgnacyjne są odrzucane z błahych powodów dlatego warto odwołać się od SKO. Gotowy wzór odwołania się do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego <– pobierzesz tutaj.

Zasiłek pielęgnacyjny

Opieka nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji to zajęcie na pełen etat. Duże koszty utrzymania rodzą także wydatki związane z zakupem leków czy z rehabilitacją. Nic więc dziwnego, że istnieje szereg świadczeń socjalnych, o które może ubiegać się albo osoba niepełnosprawna, albo jej opiekun. Jednym z takich świadczeń jest zasiłek pielęgnacyjny.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością zapewnienia opieki nad osobą niepełnosprawną. Przysługuje on:

  • niepełnosprawnemu dziecku, 
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o ile niepełnosprawność ta powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Co ważne, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje również osobom starszym, które ukończyły 75 lat. 

Zasiłek opiekuńczy

Jeśli chodzi o opiekunów, to każda osoba, która sprawuje opiekę nad dzieckiem czy innym chorym członkiem rodziny może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy. Jest to świadczenie przyznawane między innymi na dziecko legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki.

Zasiłek opiekuńczy ma pomagać opiekunom pogodzić obowiązki pracownicze z opieką nad osobą niepełnosprawną. Jego kwota to 80% podstawy wymiaru zasiłku. Świadczenie jest wypłacane za każdy dzień sprawowania opieki, w tym także za dni wolne od pracy. 

Co istotne, zasiłek przysługuje nie dłużej niż 30 lub 60 dni w roku kalendarzowym, w zależności od wieku dziecka z niepełnosprawnością.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne swoim charakterem najbardziej przypomina rekompensatę za dochód, który opiekun utracił w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.

Jest to świadczenie przyznawane osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania pełnej opieki nad osobą niepełnosprawną. Wysokość takiego świadczenia przekracza 2400 zł i jest ustalana co roku na podstawie obowiązującego wynagrodzenia minimalnego. 

Przy rozpatrywaniu wniosków o świadczenie pielęgnacyjne pod uwagę nie bierze się żadnego kryterium dochodowego, a jedynie fakt spełniania warunków określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Najważniejsze z nich dotyczą braku możliwości pobierania świadczenia w przypadku posiadania ustalonego już prawa do renty, emerytury czy renty socjalnej. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Kolejnym świadczeniem dla opiekunów osób niepełnosprawnych jest specjalny zasiłek opiekuńczy, przysługujący osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  • nie podejmują oni zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Specjalny zasiłek opiekuńczy należy się opiekunom osób, które:

  • legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, a także konieczności stałego współudziału na opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji w przypadku dzieci.

Specjalny zasiłek pielęgnacyjny wynosi 620 zł miesięcznie przez cały okres zasiłkowy – jeden rok. O świadczenie można ubiegać się w dowolnym momencie.

Chociaż zasiłek przyznawany jest na podobnych zasadach co świadczenie pielęgnacyjne, w tym przypadku pod uwagę brane jest kryterium dochodowe. Dochód wnioskodawcy z roku poprzedzającego okres otrzymywania zasiłku na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 764 zł netto.

Które świadczenie wybrać?

Należy wiedzieć, że zasiłki związane z opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny nie łączą się. Jeśli wnioskodawca ma jednocześnie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego, może otrzymywać tylko jedno z nich – to które sam wybierze. Z oczywistych względów korzystniej jest otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne, gdyż jego kwota jest wyższa. 

Nieco inaczej wygląda sytuacja, w przypadku jednoczesnego pobierania świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku pielęgnacyjnego. Ponieważ pierwsze świadczenie otrzymuje opiekun, a drugie osoba wymagająca opieki, nic nie stoi na przeszkodzie, aby były one pobierane jednocześnie.

Wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego składa się z reguły w GOPS lub MOPS. Do wypełnionego formularza należy dołączyć między innymi orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający wiek dziecka niepełnosprawnego. 

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.