Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS – wzór

17 

Jak napisać skuteczny wniosek o zwolnienie z opłat za DPS? Koszty pobytu w DPS pensjonariusz pokrywa z własnej kieszeni, czyli z renty lub z emerytury (no chyba, że jej nie ma, wtedy całość pokrywa jego rodzina).

W przypadku otrzymywania emerytury lub renty – świadczenie to można wykorzystać jednak jedynie w części do 70% kwoty, podczas gdy pozostałą część takich kosztów zobligowana jest pokrywać za pensjonariusza jego rodzina – małżonek, dzieci czy wnuki.

Da się jednocześnie uniknąć konieczności opłacania pozostałej kwoty utrzymania krewnego w DPS, jeśli spełnione zostaną określone przesłanki. Jak nie płacić za dom pomocy społecznej, kiedy jest to możliwe i jak napisać wniosek do DPS o zwolnienie z opłat?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Kto i na jakich zasadach płaci za DPS?

W Domu Pomocy Społecznej zamieszkują zwykle osoby starsze i chore. Koszty utrzymania takich osób w DPS wynoszą średnio około 3000 zł miesięcznie.

Zgodnie z przepisami, w pierwszej kolejności pokrywa je sam mieszkaniec domu pomocy, z otrzymywanej renty lub emerytury. Jednak na pokrycie kosztów utrzymania można zająć maksymalnie 70% takiego świadczenia.

Co zaś z pozostałą częścią opłat miesięcznych?

Informacji na ten temat należy szukać w treści ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z treścią art. 61 tego aktu prawnego:

1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,

2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Zatem pozostałe koszty utrzymania pensjonariusza w DPS pokrywa małżonek, a jeśli on nie żyje lub ma zbyt niskie dochody, to obowiązek ten przechodzi na dzieci pensjonariusza, a dalej na wnuki pensjonariusza.

Możliwe jest jednak uniknięcie ponoszenia takich opłat. Zatem jak nie płacić za DPS?

Ile wynosi opłata za DPS?

Koszty utrzymania w DPS pokrywane są w następujący sposób:

 • przez mieszkańca DPS w kwocie maksymalnie 70% jego dochodu, a w przypadku osób małoletnich w kwocie maksymalnie 70% dochodu przedstawiciela ustawowego dziecka,
 • przez małżonka, zstępnych lub wstępnych mieszkańca DPS do kwoty określonego kryterium dochodowego,
 • przez gminę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez pozostałe osoby.

Jeśli chodzi o obciążanie kosztami utrzymania w DPS krewnych pensjonariusza, to należy wiedzieć, że obowiązują tutaj pewne kryteria dochodowe.

Zgodnie z przepisami, rozliczenie takich kosztów odbywa się następująco:

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium;

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Oznacza to, że wniosek o zwolnienie z opłat za DPS może złożyć krewny pensjonariusza, który uzyskuje dochód niższy niż 300% obowiązującego kryterium dochodowego.

Pismo tego typu należy skierować do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, składając je w ośrodku pomocy społecznej – GOPS lub MOPS. 

Jak napisać wniosek o zwolnienie z opłat za DPS?

Do przygotowania pisma z prośbą o zwolnienie z opłat za DPS krewni pensjonariusza mogą wykorzystać gotowy wzór wniosku o zwolnienie z opłat za DPS.

Taki dokument powinien uwzględniać między innymi dane wnioskodawcy oraz dane organu, do którego jest kierowany. Najważniejszym elementem pisma jest jednak uzasadnienie wniosku oraz dowody na przytoczone argumenty, czyli odpowiednie załączniki.

Wniosek o zwolnienie z opłat za dom pomocy społecznej powinien wskazywać podstawę prawną, na jaką powołuje się wnioskodawca.

Korzystne jest także przytoczenie w nim treści orzeczeń sądowych, które znajdują zastosowanie w danym przypadku. Kiedy zaś przepisy przewidują zwolnienie z odpłatności za pobyt w DPS?

Przesłanki do zwolnienia z opłat za DPS

Istnieje wiele okoliczności, na które może powołać się krewny, który nie chce lub nie może opłacać pobytu w DPS za członka rodziny.

Poza wspomnianym już kryterium dochodowym dwie najważniejsze przyczyny uzasadniające zwolnienie od pokrywania opłat za DPS to:

 • odebranie mieszkańcowi DPS praw rodzicielskich prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • stosowanie przez mieszkańca DPS przemocy wobec osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat, potwierdzone orzeczeniem sądu o skazaniu mieszkańca DPS za przestępstwo. 

Istnieje też szereg innych przesłanek, które mogą, choć nie muszą uzasadniać zwolnienie krewnego z opłat za DPS. Są to przesłanki związane albo z sytuacją zobowiązanego do ponoszenia opłat, albo z zachowaniem samego mieszkańca DPS. 

W pierwszym przypadku wniosek o zwolnienie z opłat za DPS może wskazywać na fakt:

 • samotnego wychowywania dziecka,
 • opłacania pobytu w DPS za innych członków rodziny,
 • niepełnosprawności,
 • bezrobocia,
 • długotrwałej choroby,
 • ciąży,
 • strat materialnych, które nastąpiły w wyniku zdarzeń losowych lub klęski żywiołowej,
 • wysokich kosztów codziennego utrzymania, uniemożliwiających regulowanie opłat,
 • utrzymywania całej rodziny z jednego wynagrodzenia/świadczenia.

Natomiast w drugim przypadku wniosek o zwolnienie z opłat za DPS może nawiązywać do faktu:

 • ograniczenia władzy rodzicielskiej domownikowi DPS,
 • rażącego naruszania obowiązku alimentacyjnego przez domownika DPS,
 • przebywania zobowiązanego w rodzinnym domu dziecka, rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 • zwolnienia z obowiązku alimentacyjnego na podstawie orzeczenia sądu,
 • naruszenia innych obowiązków rodzinnych przez domownika DPS.

Co ważne, w swoim wniosku zobowiązany do ponoszenia opłat za DPS może powołać się na kilka przesłanek jednocześnie.

Przykładowo, może wykazać więc, że zachowanie domownika DPS stanowiło rażące naruszenie obowiązków rodzinnych oraz że sytuacja życiowa i materialna zobowiązanego do wnoszenia opłat uniemożliwia mu ich regulowanie z uwagi na wysokie koszty utrzymania, fakt utrzymywania całej rodziny z jednego wynagrodzenia czy utratę pracy.

Pismo będzie rozpatrywane indywidualnie, dlatego wniosek należy przygotować w adekwatnie do okoliczności.

Jak zostać zwolnionym z ponoszenia odpłatności za DPS?

Jeśli występują uzasadnione okoliczności, o których pisaliśmy powyżej, można złożyć wniosek o zwolnienie z ponoszenia ustalonej opłaty za pobyt członka rodziny w DPS.

Należy pamiętać, że odpłatność za pobyt w DPS jest uzależniona głównie od sytuacji materialnej i rodzinnej osób zobowiązanych do uiszczania opłat.

Po otrzymaniu wniosku o zwolnienie z opłaty za DPS (którego wzór pobierzesz na samej górze), organ administracji publicznej (DPS) wszczyna postępowania administracyjne, które ma na celu wyjaśnienie i zbadanie okoliczności, które według nas są przeszkodą w uiszczaniu opłaty za utrzymanie członka rodziny w domu opieki społecznej.

Przepis, który warto znać:

Art. 64. – [Zwolnienie z opłat] – Pomoc społeczna.

Osoby wnoszące opłatę lub obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej można zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie, na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w szczególności jeżeli:

1)wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

2)występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

3)małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

4)osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko;

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zwolnienie-z-oplat-za-dps-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o zwolnienie z opłat za DPS - wzór
17