Wniosek o przeniesienie do innego Domu Pomocy Społecznej – wzór

17 

Regulacje dotyczące kierowania podopiecznych do DPS wynikają z przepisów ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którymi decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej do DPS. Ewentualny wniosek o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej należy kierować zatem do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania wzór wniosku o przeniesienie do innego Domu Pomocy Społecznej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

W jaki sposób podopieczni kierowani są do poszczególnych domów pomocy społecznej?

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej, osoby potrzebujące kierowane są do DPS na podstawie decyzji organu gminy, właściwego dla miejsca zamieszkania danej osoby. W przypadku braku wolnych miejsc, podopiecznego zapisuje się na listę osób oczekujących i powiadamia o przewidywanym terminie umieszczenia w DPS.

Zasadniczo, każda osoba kierowana do domu pomocy społecznej powinna trafić do tego obiektu, który znajduje się najbliżej jej miejsca zamieszkania, chyba że okoliczności danej sprawy wskazują inaczej. Gdyby jednak okazało się, że na terenie gminy brak jest odpowiedniej placówki, gmina ma prawo skierować podopiecznego do DOPS położonego na terenie innego powiatu.

Może zdecydować także o skierowaniu go do publicznego domu pomocy społecznej, niepublicznego domu pomocy społecznej prowadzonego w ramach zadań zleconych lub do niepublicznego domu pomocy społecznej prowadzonego bez zadań zleconych.

Kiedy można złożyć wniosek o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej?

Jak zostało wspomniane, gmina kieruje osobę potrzebującą (starszą, chorą, niepełnosprawną) do odpowiedniego domu pomocy społecznej, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania tej osoby, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, jednak pod warunkiem uzyskania zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, kiedy termin oczekiwania na umieszczenie w DPS najbliżej miejsca zamieszkania wynosi ponad 3 miesiące.

Taka sytuacja uprawnia osobę potrzebującą do złożenia wniosku o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej, a konkretnie wniosku o skierowanie na pobyt w domu pomocy społecznej  – zlokalizowanym jak najbliżej miejsca zamieszkania wnioskodawcy – w którym termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące. Nie jest to jednak jedyny przypadek kiedy złożenie takiego wniosku będzie uzasadnione. 

Jak napisać wniosek o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej?

Wniosek o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej ma charakter oficjalny, dlatego warto przygotować go w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór wniosku o przeniesienie do innego domu pomocy społecznej.

Druk uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne, jak oznaczenie danych adresata i wnioskodawcy, czy odpowiedni tytuł pisma. Co ważne, wniosek tego typu wymaga uzasadnienia, stosownego do okoliczności danej sprawy.

W podaniu można powołać się między innymi na charakter placówki (np. gdy nie koncentruje się na schorzeniach, które zdiagnozowano u podopiecznego), daleką odległość placówki od miejsca zamieszkania rodziny podopiecznego, wysokie koszty dojazdów do osoby umieszczonej w DPS, czy wysokie koszty utrzymania (pobytu) w DPS.

Podobne wzory pism:

wniosek-o-przeniesienie-do-innego-domu-pomocy-spolecznej-wzor
Wniosek o przeniesienie do innego Domu Pomocy Społecznej - wzór
17