Wniosek o zmianę orzeczenia o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej – wzór

17 

W obecnym stanie prawnym osoba przyjęta do DPS na podstawie orzeczenia sądowego – w tym także osoba ubezwłasnowolniona – może wystąpić z wnioskiem o zmianę orzeczenia, czyli o zniesienie obowiązku przebywania w domu pomocy. Podstawą wniesienia takiego pisma jest art. 41 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o zmianę orzeczenia o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kto może wystąpić z wnioskiem o zmianę orzeczenia o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej?

Jak zostało wspomniane, wniosek o zmianę orzeczenia o przyjęciu do DPS składa się na podstawie art. 41 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w brzmieniu:

“Osoba przyjęta do domu pomocy społecznej, w tym również osoba ubezwłasnowolniona, jej przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo oraz osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę, mogą występować do sądu opiekuńczego z wnioskiem o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej.”

Oznacza to, że prawo do wniesienia wniosku ma:

  • osoba przyjęta do DPS,
  • przedstawiciel ustawowy podopiecznego,
  • małżonek,
  • krewny w linii prostej,
  • rodzeństwo,
  • opiekun faktyczny.

Wniosek należy adresować do sądu opiekuńczego, powołując się na fakt zmiany okoliczności, które wcześniej uzasadniały umieszczenie danej osoby w DPS. Z pismem w tej sprawie ma prawo wystąpić również kierownik domu opieki. 

Jak napisać wniosek o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej?

Wniosek o zmianę orzeczenia sądowego musi spełniać pewne wymogi formalne. Warto przygotować go w oparciu o sprawdzony wzór wniosku o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej, który uwzględnia między innymi dane wnioskodawcy, oznaczenie odpowiedniego sądu oraz podstawę prawną pisma.

Co ważne, taki wniosek wymaga uzasadnienia. Najczęściej jest nim natomiast zmiana okoliczności, które wcześniej dawały podstawę do przymusowego umieszczenia danej osoby w domu opieki.

Ponieważ DPS jest przeznaczony między innymi dla osób chorych, w tym chorych psychicznie, podstawą zmiany orzeczenia sądowego może być poprawa stanu zdrowia podopiecznego, czy chęć uzyskania samodzielności.

Podobne wzory pism:

wniosek-o-zmiane-orzeczenia-o-przyjeciu-do-domu-pomocy-spolecznej-wzor
Wniosek o zmianę orzeczenia o przyjęciu do Domu Pomocy Społecznej - wzór
17