Wzór rezygnacji z Domu Opieki – wzór

17 

W zależności od tego, na jakiej podstawie podopieczny przebywa w domu opieki, może zrezygnować z takiego pobytu albo na podstawie własnego oświadczenia woli, albo na podstawie orzeczenia sądowego. Jeśli podopieczny został przyjęty do domu opieki na podstawie orzeczenia sądu, musi sporządzić wniosek o zniesienie obowiązku przebywania w DPS.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór rezygnacji z Domu Opieki – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak zrezygnować z dobrowolnego pobytu w DPS?

Będąc podopiecznym domu opieki dobrowolnie, pensjonariusz może w dowolnej chwili zrezygnować z pobytu w domu opieki. Wystarczy, że sporządzi oświadczenie woli o rezygnacji. Pismo można przygotować na podstawie wzoru rezygnacji z domu opieki, adresowanego do kierownika DPS.

Dokument musi zawierać dane osobowe pensjonariusza oraz datę rezygnacji. Uzasadnienie nie jest konieczne. Przykładowa rezygnacja z domu opieki jest więc stosunkowo prostym pismem. W trudniejszej sytuacji jest osoba, która w DPS przebywa na podstawie orzeczenia sądowego. 

Jak zrezygnować z domu opieki w przypadku pobytu przymusowego?

O umieszczeniu kogoś w domu opieki może zadecydować sąd opiekuńczy. Jest to uzasadnione w sytuacji, kiedy dana osoba wymaga opieki ze względu na swój stan zdrowia lub wiek, a osoby bliskie nie są w stanie takiej opieki zapewnić. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego:

“Osoba przyjęta do domu pomocy społecznej, w tym również osoba ubezwłasnowolniona, jej przedstawiciel ustawowy, małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo oraz osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę, mogą występować do sądu opiekuńczego z wnioskiem o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej.”

Oznacza to, że rezygnację z domu opieki może przygotować nie tylko podopieczny, ale także jego przedstawiciel ustawowy, małżonek, rodzeństwo, czy opiekun faktyczny. W przypadku pobytu przymusowego – na podstawie sądowego skierowania – osoby te muszą uzyskać zgodę sądu na rezygnację z domu opieki.

Jeśli bowiem to sąd umieścił daną osobę w DPS, tylko sąd może zadecydować o tym, że taka osoba DPS opuści. Wniosek o zmianę orzeczenia musi zostać uzasadniony. Podstawą będzie tutaj zmiana okoliczności, które wcześniej stanowiły podstawę umieszczenia w domu opieki, np. poprawa stanu zdrowia poparta zaświadczeniem lekarskim.

Dotyczy to zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Wniosek o zmianę orzeczenia sądu o przyjęciu do domu pomocy społecznej może złożyć też kierownik DPS. 

Podobne wzory pism:

rezygnacja-z-domu-opieki-spolecznej-wzor
Wzór rezygnacji z Domu Opieki - wzór
17