Uzasadnienie skreślenia z listy uczniów – przykład

17 

Podstawą skreślenia ucznia z listy jest fakt notorycznego łamania przez niego zasad wprowadzonych statutem lub regulaminem szkoły. Jeśli uczeń nie reaguje na stosowane wobec niego formy pomocy oraz kary, takie jak upomnienie, czy nagana, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu z listy uczniów. Decyzja ta wymaga uzasadnienia. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowy wzór uzasadnienia skreślenia z listy uczniów – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Jak uzasadnić skreślenie z listy uczniów?

Do skreślenia z listy uczniów może doprowadzić negatywne zachowanie ucznia w szkole, a także notoryczne opuszczanie przez niego zajęć. Wniosek o skreślenie z listy uczniów składa najczęściej wychowawca klasy, a niekiedy również inni pełnoletni uczniowie lub rodzice uczniów niepełnoletnich.

Pismo kierowane jest do dyrektora, który decyzję o skreśleniu podejmuje na mocy uchwały rady pedagogicznej oraz po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Jego decyzja musi być uzasadniona. Na takie uzasadnienie składa się:

  • uzasadnienie faktyczne, czyli opis zdarzeń, zachowań lub zaniechań ucznia, ze wskazaniem dowodów,
  • uzasadnienie prawne, czyli podstawa prawna skreślenia ucznia z listy, w tym przepisy ustawy o systemie oświaty i/lub statutu szkoły. 

Przykładowe uzasadnienie skreślenia z listy uczniów

Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od skreślenia z listy do kuratora oświaty. W związku z tym dyrektor musi zadbać o to, aby decyzja o skreśleniu z listy była dobrze uzasadniona. W tej części swojej decyzji kierujący placówką może opisać między innymi takie zachowania ucznia, jak:

  • nieopłacanie czesnego,
  • notoryczne nieusprawiedliwiane nieobecności,
  • agresywne zachowanie,
  • przebywanie w szkole pod wpływem alkoholu lub spożywanie alkoholu na terenie szkoły,
  • dopuszczanie się aktów wandalizmu,
  • niszczenie mienia szkoły, 
  • niska kultura osobista, przejawiająca się między innymi stosowaniem wulgarnego słownictwa.

Przykład uzasadnienia skreślenia z listy uczniów może opisywać zatem osobę, która dopuściła się czynów niedozwolonych zarówno na podstawie przepisów prawa powszechnego, jak i statutu szkoły.

Ważne jest jednak, aby na wspomniane działania placówka posiadała odpowiednie dowody, jak notatka służbowa nauczyciela, notatka policyjna, wykaz szkód przygotowany przez biegłego, itd. 

uzasadnienie-skreslenia-z-listy-uczniow-przyklad
Uzasadnienie skreślenia z listy uczniów - przykład
17