Wyjście ze szpitala na własne żądanie – wzór

17 

Jak napisać prośbę na wyjście ze szpitala na własne żądanie? Pełnoletni pacjent zawsze ma prawo wypisać się ze szpitala na własne żądanie. W takiej sytuacji lekarz powinien poinformować go o konsekwencjach podjętej decyzji, czyli o możliwych następstwach zaprzestania leczenia.

Wyjście ze szpitala na własne żądanie wymaga złożenia pisemnego oświadczenia. Jak je sporządzić? dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór prośby, którą pobierzesz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Wypis ze szpitala na żądanie w przepisach

Wypis ze szpitala na własne żądanie (zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych) jest w pełni zgodny z prawem i nie wiąże się z żadnymi prawnymi konsekwencjami. Pacjent zawsze może żądać wypisu ze szpitala i wbrew wielu opiniom podjęcie takiej decyzji nie sprawia, że lekarze odmówią mu pomocy, jeśli będzie jej potrzebować – na przykład gdy zmieni zdanie.

Procedura wypisu na żądanie została opisana w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zgodnie z treścią art. 29 tego aktu prawnego:

1. Wypisanie pacjenta ze szpitala albo innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, następuje:

1)gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie leczniczym;

2)na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;

[…]

4. Pacjent występujący z żądaniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

Jak widać, wypis ze szpitala wymaga złożenia stosownego oświadczenia na piśmie. Jeśli pacjent takiego oświadczenia nie złoży i po prostu opuści placówkę leczniczą, lekarz musi sporządzić odpowiednią adnotację w jego dokumentacji medycznej.

Zasadniczo jednak pacjent, który żąda wypisania ze szpitala, musi zostać poinformowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

Czy lekarz może nie zgodzić się na wypis?

Wypis ze szpitala na żądanie to prawo pacjenta – na podstawie art. 16 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który mówi o tym, że pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia.

Chodzi bowiem o to, aby upewnić się, że zgoda czy odmowa jest świadoma – że pacjent wie, jakie mogą być jej konsekwencje.

Jeśli pacjent chce wypisać się ze szpitala na własne żądanie, lekarz nie może go zatrzymać, chyba że jego zdaniem pacjent nie podejmuje decyzji świadomie – ocena świadomości pacjenta należy do lekarza. W większości przypadków lekarze nie mogą powstrzymywać pacjenta, ponieważ chory ma pełne prawo wypisać się na własną prośbę. Co więcej, pacjentowi nie grożą za to żadne konsekwencje.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku osób niepełnoletnich czy ubezwłasnowolnionych. Jak czytamy:

2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych sąd opiekuńczy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie zawiadamia się właściwy sąd opiekuńczy o odmowie wypisania i jej przyczynach.

Jeśli więc lekarz uważa, że pacjent wymaga dalszego leczenia, ale jego przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze szpitala, to lekarz może odmówić wypisu i skierować sprawę do sądu opiekuńczego, który podejmie ostateczną decyzję w sprawie.

Jak napisać oświadczenie o wypisie na żądanie?

Wypisując się ze szpitala na własne żądanie, pacjent powinien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie lub ustnie. Takie oświadczenie trafi później do dokumentacji medycznej chorego. Przykładowy wypis ze szpitala może składać się z następujących elementów:

  • dane osobowe pacjenta,
  • dane szpitala,
  • oświadczenie o skorzystaniu z prawa do wypisu na żądanie.

Uzasadnienie wypisu nie jest wymagane. Niektóre szpitale przedstawiają swoim pacjentom gotowy do wypełnienia wzór wypisu ze szpitala na własne żądanie, inne nakazują przygotowanie dokumentu samodzielnie, dlatego warto wiedzieć, jak go sporządzić i co w nim zawrzeć.

Warto wspomnieć przy tym, że jeśli pacjent złoży oświadczenie w formie ustnej lub nie złoży go wcale, lekarz umieszcza adnotację o wypisie w dokumentacji medycznej pacjenta, ujmując w niej:

  • informację o wypisie na żądanie,
  • ocenę stanu zdrowia pacjenta i jego świadomości (kontaktu słowno-logicznego),
  • wskazanie, że leczenie nie zostało zakończone i zalecane jest jego ponowne podjęcie,
  • wskazanie możliwych następstw zaprzestania leczenia, zwłaszcza ryzyka śmierci, jeśli takowe istnieje.

Dodatkowo, w adnotacji lekarz może napisać, że przedstawił pacjentowi takie możliwe następstwa przerwania leczenia, które były dla niego wiadome z punktu widzenia dotychczasowych badań i informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Wypis do innego szpitala

Pacjent może wypisać się na żądanie, aby wrócić do domu lub po to, aby zmienić miejsce leczenia. Jeśli chory nie jest zadowolony z jego przebiegu, ma prawo odmówić zaproponowanego zabiegu i poprosić o wypis. Dobrze jest jednak – przed złożeniem odmowy – upewnić się, że drugi szpital pacjenta przyjmie.

W takiej sytuacji chory, wychodząc ze szpitala na żądanie, musi samodzielnie przedostać się do innej placówki – bezpłatny dowóz do innego szpitala nie przysługuje.

Na bezpłatny transport medyczny z jednego szpitala do drugiego może liczyć tylko ten chory, który jest przewożony w celu kontynuacji leczenia, na przykład na dodatkowe badania. Jeśli jednak pacjent wypisuje się ze szpitala, przerywa ciągłość leczenia, zatem nie może skorzystać darmowego transportu medycznego.

Powrót po wypisie

Należy wiedzieć również, że wypis ze szpitala na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego nie jest ostatecznym zakończeniem leczenia. Jeśli chory będzie potrzebował pomocy medycznej – nawet po zaledwie kilku godzinach od wypisu – szpital musi przyjąć go z powrotem.

Zsumowanie informacji

Wypis ze szpitala na własne żądanie lub żądanie wypisania, jakie zgłasza przedstawiciel ustawowy pacjenta (czasami nazywane również jako AMA – Against Medical Advice), oznacza opuszczenie szpitala przez pacjenta bez zgody lub bez pełnej rekomendacji lekarza prowadzącego, które może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo ze względu na stan zdrowia pacjenta.

Wypis ze szpitala na żądanie oznacza, że pacjent podejmuje decyzję o rezygnacji z dalszego leczenia (przebieg procesu udzielania zostaje przerwany) i opuszcza szpital, mimo że personel medyczny może uważać to za niewłaściwe lub niebezpieczne.

Istnieją różne powody, dla których pacjent może zdecydować się na wyjście ze szpitala na własne żądanie:

Prawo pacjentowi do wypisu na własne żądanie daje ustawa o działalności leczniczej.

Na koniec jeszcze cytuję wyrok Sądu Najwyższego z 23 listopada 2007 r. (sygn. akt IV CSK 240/07), który nakazuje lekarzowi poinformować pacjenta, jakie konsekwencje mogą wiązać się z zaniechaniem dalszego leczenia:

Jeżeli istnieje konieczność hospitalizacji, a pacjent się temu sprzeciwił, obowiązkiem lekarza jest udzielenie pełnej informacji o powziętych podejrzeniach, konieczności poszerzenia diagnostycznego w warunkach szpitalnych oraz o ewentualnych konsekwencjach zdrowotnych, do jakich może doprowadzić odmowa lub spóźnione zastosowanie się do zaleceń

wyjscie-ze-szpitala-na-wlasne-zadanie-wzor-przyklad-pdf-doc
Wyjście ze szpitala na własne żądanie - wzór
17