Reklamacja usługi stomatologicznej – wzór

17 

Jak napisać skuteczną reklamację usługi stomatologicznej? Każdy dentysta lub stomatolog, który świadczy usługi na rzecz pacjentów, odpowiada zarówno za prawidłowe wykonanie umowy, jak i za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zgodzie ze sztuką lekarską i ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.

Warto pamiętać zatem, że reklamacja dotyczy nie tylko zakupu towarów, ale również wykonania usługi.

Jak powinna wyglądać reklamacja usługi stomatologicznej? Dla ułatwienia Ci sporządzenie pisma reklamacyjnego na wykonaną usługę dentystyczną przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór reklamacji, którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Reklamacja usługi na podstawie przepisów dotyczących rękojmi

Reklamacja u dentysty odbywa się na zasadach dotyczących rękojmi za wady dzieła. Jeśli stomatolog wykonał usługę niezgodnie z umową, pacjent może złożyć reklamację w sposób ustny, pisemny, a nawet telefoniczny.

Przepisy dotyczące rękojmi uprawniają pacjenta do żądania:

 • usunięcia wady usługi lub wymiany rzeczy na wolną od wad (np. protezy),
 • klient może żądać obniżenia wynagrodzenia,
 • lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy.

Co istotne, jeżeli pacjent złożył reklamację, a dentysta nie ustosunkował się do niej w terminie czternastu dni, to należy uznać, że żądanie konsumenta zostało zaakceptowane.

Ile jest czasu na reklamację usługi stomatologicznej?

Reklamacja usługi może zostać złożona do momentu upływu terminu przedawnienia. W przypadku usługi stomatologicznej są to dwa lata, licząc od dnia wydania dzieła czy wykonania usługi stomatologicznej.

Wadę wykrytą należy zgłosić zaś w terminie do jednego roku od dnia jej ujawnienia.

Żądania pacjenta

Pacjent może – w ramach reklamacji usługi stomatologicznej – domagać się jej ponownego prawidłowego wykonania zabiegu, czyli na przykład ponownego plombowania zęba. Stomatolog ma zaś obowiązek wykonać taki zabieg bezpłatnie. 

Jeżeli dentysta odmawia wykonania ponownego leczenia lub nie wykonuje usługi w odpowiednim terminie, pacjent może domagać się zwrotu ceny za wykonaną usługę stomatologiczną. Takie żądanie jest uzasadnione, jeśli wada okazuje się istotna. W przypadku wady nieistotnej zasadne będzie żądanie obniżenia ceny usługi stomatologiczne.

Czy można zareklamować protezę zębową lub aparat ortodontyczny?

Pacjenci powinni pamiętać, że odpowiedź na pytanie: czy można reklamować źle zrobioną protezę zębową – jest twierdząca. Na podobnych zasadach można zgłosić także reklamację źle wykonanego aparatu ortodontycznego czy implantu. Jak reklamować źle zrobioną protezę? Dokładnie w taki sam sposób i na takich samych zasadach, jak usługę leczenia zębów.

Pacjent może żądać zatem naprawy lub wymiany protezy, wyznaczając termin na dokonanie takich czynności. Protetyk ma obowiązek ustosunkować się do żądania konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli nie udzieli odpowiedzi, należy uznać, że żądanie pacjenta zostało zaakceptowane.

Jeśli naprawa albo wymiana protezy okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów, a także gdy przedsiębiorca nie dokona naprawy/wymiany w odpowiednim czasie lub też naprawa lub wymiana narazi konsumenta na znaczne niedogodności, pacjent może żądać zwrotu ceny za usługę albo obniżenia ceny.

Jak napisać reklamację usługi stomatologicznej/protetycznej?

Reklamacja protezy zębowej, aparatu ortodontycznego czy inne usługi stomatologiczne leczenia zębów wygląda bardzo podobnie. Pacjent powinien zgłosić ją na piśmie i uzyskać potwierdzenie złożenia reklamacji dla celów dowodowych. Dokument musi uwzględniać natomiast:

 • dane usługodawcy,
 • dane pacjenta,
 • opis stwierdzonej wady,
 • żądania pacjenta wraz z terminem ich realizacji.

Reklamacja usługi protetycznej zgłaszana po raz pierwszy powinna, co do zasady uwzględniać roszczenie naprawy lub wymiany. Dopiero kolejna reklamacja może dotyczyć obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że pacjent utracił zaufanie do stomatologa i nie chce już korzystać z jego usług.

Gwarancja na usługi stomatologiczne

Opisywane wyżej sposoby zgłaszania i rozpatrywania reklamacji usług stomatologicznych dotyczą reklamacji na podstawie rękojmi. Istnieje jednak również możliwość zgłoszenia reklamacji usług na podstawie gwarancji.

Stomatolog udziela takiej dodatkowej ochrony, jeśli jest pewien jakości świadczonych przez siebie usług stomatologicznych i chce przyciągnąć klientów do swojego gabinetu. Warunki gwarancji określa jednak samodzielnie – gwarancja nie jest regulowana przez przepisy.

Warto rozróżnić też gwarancję udzieloną przez dentystę od gwarancji udzielonej przez producenta protezy czy implantu. Decyzja dotycząca tego, na jakiej podstawie zostanie złożona reklamacja, leży po stronie pacjenta.

Odszkodowanie od dentysty

Niezależnie od rękojmi czy gwarancji stomatolog odpowiada przed pacjentem także za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zgodzie ze sztuką lekarską i aktualną wiedzą medyczną. Na tej podstawie pacjent może domagać się zapłaty odszkodowania za tak zwany błąd medyczny.

Konsument ma prawo domagać się zapłaty odszkodowania, które obejmie szkody wynikłe z powodu popełnionego błędu, czyli na przykład koszty leczenia, koszty potrzebne na przeprowadzenie leczenia naprawczego.

Poza tym przysługuje mu też prawo roszczenia zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę niematerialną, a nawet zapłaty renty, jeśli pacjent utracił zdolność do pracy zarobkowej, gdy zwiększyły się jego potrzeby lub gdy zmniejszyły się jego perspektywy powodzenia w przyszłości.

Należy pamiętać jednak, że nie każde niepowodzenie medyczne jest błędem medycznym. Dentysta nie ponosi odpowiedzialności za powstałe powikłania przy wykonywaniu usługi stomatologicznej, jeśli zabieg został wykonany prawidłowo. Aby można było mówić o odpowiedzialności za błąd medyczny, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

 • działanie lub zaniechanie lekarza, które ma charakter zawiniony i bezprawny,
 • szkoda majątkowa i/lub krzywda niemajątkowa,
 • związek przyczynowy pomiędzy działaniem lekarza a uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta.

Co ważne, to na pacjencie spoczywa ciężar udowodnienia, że lekarz ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za powstałą szkodę. Konsument musi wykazać zatem, że szkoda lub krzywda powstała na skutek działania, lub zaniechania dentysty. Powinien też wskazać samodzielnie wysokość szkody i uzasadnić wysokość żądanego zadośćuczynienia.

Podsumowanie

Dentysta ponosi względem pacjenta pewną odpowiedzialność cywilną, musi więc wykonywać swój zawód zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także zgodnie z uznanymi zasadami wiedzy medycznej (zasadami sztuki medycznej).

Reklamacji podlegają wszystkie usługi stomatologiczne świadczone przez dentystów, czyli przykładowo dla wykonania protezy dentystycznej, usługa polega nie tylko na wykonaniu samej protezy (zamówienie pacjenta samej protezy), ale także zbadanie pacjenta, wykonanie odcisku szczęki, dokonanie pomiarów i dopasowanie protezy do jamy ustnej.

Im bardziej skomplikowana jest dana usługa dentystyczna, tym więcej pułapek czeka na stomatologa, bo przyczyną błędu może być wiele czynności dentystycznych, jak np.:

 • zła diagnoza,
 • przeoczenie objawów choroby,
 • zła kategoryzacja objawów,
 • niedbałe wykonywanie czynności leczniczych,
 • itd.

Podsumowując, w kontekście reklamowania usługi dentystycznej, zastosowanie znajdują głównie przepisy dotyczące umowy o dzieło, oraz przepisy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej za nienależyte wykonanie zobowiązania.

Na koniec warto mieć świadomość, że w przypadku większych placówek medycznych odpowiedzialność stomatologów jest różna, w zależności od stosunku pracy, jaki łączy dentystę z placówką medyczną, bo dentysta stomatolog może być zatrudniony przez placówkę na umowę o pracę (wtedy to placówka ponosi odpowiedzialność), lub dentysta może współpracować z placówką stomatologiczną (wtedy to stomatolog ponosi odpowiedzialność).

Podstawa prawna: Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Reklamacja usługi stomatologicznej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

reklamacja-uslugi-stomatologicznej-wzor-przyklad
Reklamacja usługi stomatologicznej - wzór
17