Kategoria:

Odwołanie od decyzji
Czy wnioskodawcy należy się wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po odwołaniu? Wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego często są odrzucane. Powodem może być nieprawidłowe wypełnienie formularzy lub niespełnienie warunków określonych w ustawie. W obu przypadkach wnioskodawca może skutecznie odwołać się od decyzji odmownej (Wzór odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego <- pobierzesz tutaj). Czy należy się wyrównanie...
Read More
Czym jest wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji? Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu (decyzji) lub czynności przez sąd, będąca formą tymczasowej ochrony sądowej udzielanej stronie postępowania, stanowi wyjątek od zasady, zgodnie z którą wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu. Sąd może jednak na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu (decyzji) lub czynności, jeżeli zachodzi...
Read More
W przypadku wydania Decyzji np. przez Prezydenta Miasta Lublin (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – MOPR) w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej oraz w przedmiocie żądania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie istnieje możliwość złożenia odwołania z wykorzystaniem szeregi argumentów, między innymi poniżej proponowanych. W sprawach o zwrot...
Read More
Odwołanie od decyzji administracyjnej Zgodnie z art. 138 kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego decyzji organu odwoławczego, organ odwoławczy wydaje decyzję, w której utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję, albo uchyla zaskarżoną decyzję w całości, albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy; albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie administracyjne pierwszej instancji w całości...
Read More
Jak napisać odwołanie w sprawie administracyjnej? Jeśli chodzi o samą treść odwołania, to wystarczy, jeśli wynika z niego, że strona jest niezadowolona z rozstrzygnięcia. Nie jest to jednak regułą. Przepisy szczególne mogą ustalić inne wymagania co do treści odwołania. I tak odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres...
Read More