Kategoria:

Odwołanie od decyzji
Czym jest wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji? Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu (decyzji) lub czynności przez sąd, będąca formą tymczasowej ochrony sądowej udzielanej stronie postępowania, stanowi wyjątek od zasady, zgodnie z którą wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu. Sąd może jednak na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu (decyzji) lub czynności, jeżeli zachodzi...
Read More
W przypadku wydania Decyzji np. przez Prezydenta Miasta Lublin (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – MOPR) w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osoby uprawnionej oraz w przedmiocie żądania zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie istnieje możliwość złożenia odwołania z wykorzystaniem szeregi argumentów, między innymi poniżej proponowanych. W sprawach o zwrot...
Read More
Spis treści: Odwołanie od decyzji administracyjnejKiedy organ na skutek odwołania może przekazać sprawę do ponownego rozpoznania?Przykład błędnej decyzji?Co to są okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej?Ile czasu ma SKO na wydanie decyzji? Odwołanie od decyzji administracyjnej Zgodnie z art. 138 kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego decyzji organu odwoławczego, organ odwoławczy wydaje decyzję, w której utrzymuje w mocy...
Read More
Jeśli chodzi o samą treść odwołania to wystarczy, jeśli wynika z niego, że strona jest niezadowolona z rozstrzygnięcia. Nie jest to jednak regułą. Przepisy szczególne mogą ustalić inne wymagania co do treści odwołania. I tak odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać...
Read More