Reklamacja montażu okien – wzór

17 

Jak napisać reklamację okien? Wbrew powszechnemu przekonaniu reklamacji podlegają nie tylko zakupione towary, ale również usługi, w tym usługa montażu, która ma niebagatelny wpływ na sposób funkcjonowania wielu produktów, w tym drzwi czy okien.

Firma zajmująca się montażem okien odpowiada za jakość swoich usług z tytułu rękojmi. Jak zgłosić reklamację, kiedy montaż okaże się niezadowalający?

Chcąc ułatwić Ci sporządzenie pisma reklamacyjnego, które spełni wszystkie formalne wymagania, przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór reklamacji okien, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Na czym polega reklamacja z tytułu rękojmi?

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne i prawne oferowanego towaru. Taką formę ochrony stosuje się także w odniesieniu do usług – usługodawca odpowiada za ich jakość przed usługobiorcą. Do usług stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi przy transakcjach kupna-sprzedaży. 

Zgodnie z przepisami, rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w przypadku jej nieprawidłowego zamontowania i uruchomienia, pod warunkiem że czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub wyznaczoną przez niego osobę trzecią – za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, a także przez kupującego, który postąpił według instrukcji udzielonej mu przez sprzedawcę.

Warto uściślić, że reklamacja montażu okien z powodu wady fizycznej jest możliwa wtedy, kiedy kupujący – w wyniku takiej wady – nie może korzystać ze wszystkich oczekiwanych właściwości danej rzeczy. Oznacza to, że reklamacji podlegać będzie nie tylko uszkodzenie okien w trakcie montażu, ale także montaż, który nie gwarantuje osiągnięcia deklarowanych parametrów izolacyjności. 

Co istotne, odpowiedzialność wykonawcy montażu z tytułu rękojmi nie podlega ograniczeniom i nie może zostać wyłączona, jeśli klientem jest osoba fizyczna. Nieco inaczej jest w przypadku klientów B2B. 

Gwarancja na montaż okien

Warto pamiętać, że reklamacja na montaż okien może zostać zgłoszona także na podstawie gwarancji, której firma ma prawo udzielić samodzielnie – z własnej woli. Udzielenie gwarancji jakości jest nieobowiązkowe, dlatego też to właśnie gwarant określa swobodnie warunki obowiązywania takiej dodatkowej formy ochrony. Jeśli usługodawca udziela gwarancji, składa oświadczenie, w którym określa czas obowiązywania ochrony czy sposoby rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych.

W ramach gwarancji powinny zostać określone oczekiwane rezultaty montażu, trwałość i jakość usługi. Udzielona gwarancja nie wyłącza rękojmi, lecz obowiązuje równolegle z nią. Z tego względu nabywca może zdecydować, na jakiej podstawie zgłosi reklamację.

Kiedy montaż okien podlega reklamacji?

Podstawą zgłoszenia reklamacji może być nieprawidłowy montaż okien, który da się określić jako wadę fizyczną. W praktyce oznacza to uszkodzenie obniżające wartość stolarki okiennej lub czyniące ją niezdatną do przewidywanego użytku i zastosowania.

Montaż okien będzie wadliwy, jeśli nie zostaną osiągnięte rezultaty zgodne z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych i wymaganiami obiektowymi, ujętymi w projekcie.

Oznacza to, że reklamacji będą podlegały między innymi takie błędy przy montażu okien, jak montaż na nieprawidłowej wysokości czy montaż niezapewniający prawidłowych parametrów (dot. współczynnika przenikania ciepła).

Czego można żądać w ramach reklamacji montażu okien?

Przepisy dotyczące rękojmi pozwalają usługobiorcom kierować do usługodawców takie same żądania reklamacyjne, jak ma to miejsce w przypadku reklamacji zakupionego towaru. Niezadowolony klient może zatem wnioskować o demontaż i ponowny montaż okien, jednocześnie wnosząc o naprawę lub wymianę stolarki na wolną od wad.

Jeśli zaś firma nie odniesie się do jego prośby lub nie wykona prac w terminie, konsument ma prawo wynająć inną firmę na koszt i odpowiedzialność przedsiębiorcy (będzie on ponosił ryzyko ewentualnego uszkodzenia stolarki okiennej przez innych montażystów).

Jeśli koszty demontażu i ponownego montażu okien przewyższają wartość stolarki okiennej, klient może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów przewyższających cenę towaru lub też żądać od firmy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego montażu, a następnie zlecić te prace innej firmie we własnym zakresie. 

Prawo do odstąpienia od umowy konsument ma jedynie w przypadku wad istotnych, a także w sytuacji, kiedy firma nie rozpatrzy jego reklamacji i nie podejmie odpowiednich działań w wyznaczonym terminie lub gdy sama stwierdzi, że inne sposoby rozpatrzenia reklamacji są nieopłacalne.  

Zgłoszenie wad przy odbiorze okien

Warto pamiętać, że usługi rządzą się nieco innymi prawami niż transakcje kupna sprzedaży. Inaczej wygląda także ich reklamacja, ponieważ w przypadku montażu okien klient może zgłosić ujawnione wady jeszcze w trakcie wykonywania prac lub w momencie odbioru montażu i już wtedy ma prawo żądać ich usunięcia, czyli poprawienia jakości wykonania usługi. 

Odbiór okien po montażu nie powinien być więc lekceważony przez inwestorów. W trakcie takiej czynności warto zwrócić uwagę na:

  • okucia okienne – czy okna otwierają się i zamykają prawidłowo, jak działa klamka, czy skrzydło okienne otwiera się swobodnie,
  • profile i szyby – czy nie są porysowane, czy okleina nie jest poszarpana na zgrzewach profili,
  • położenie okna – czy okno zostało zamontowane w pionowo w granicach normy, 
  • docisk okna (skrzydła do ramy) – dotyczy funkcjonalności uszczelek, można sprawdzić go za pomocą testu kartki papieru. 

Reklamacja okien

Nie wszyscy kupują okna wraz z usługą montażu. Część osób montażem zajmuje się osobiście. W takim przypadku warto pamiętać, że reklamację można zgłosić także na same okna. Reklamacja uszczelek w oknach czy reklamacja okuć powinna dokładnie opisywać wykrytą wadę oraz określać, czego żąda konsument w ramach rękojmi lub gwarancji.

Może to być:

  • naprawa, czyli usunięcie wady,
  • wymiana na towar nowy, wolny od wad,
  • zwrot części kosztów,
  • odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy – tylko w przypadku wady istotnej, a także gdy inne opcje są niemożliwe, nieopłacalne lub gdy sprzedawca nie dokonał odpowiednich czynności w terminie. 

Warto mieć na uwadze, że o ile rękojmia dotyczy całych okien i obejmuje okres 2 lat, tak już dobrowolna gwarancja na okna może obejmować okres dłuższy i często dotyczy odrębnych części stolarki okiennej – jest określana osobno dla szyb, okuć i profili.

Zsumowanie materiału:

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego za wszystkie wady, jakie posiadała sprzedana rzecz, to samo prawo tyczy się usługi montażu okien w nieruchomości. Jeśli okna zostały źle lub niestarannie zamontowane, wykonawca jest zobowiązany do naprawienia takiej szkody.

Reklamacja okien, a dokładniej mówiąc reklamacja ich montażu, powinna odbyć się drogą pisemną dla celów dowodowych, zatem zaraz po wykryciu wadliwych okien i wcześniejszym uiszczeniu należności za montaż, klient powinien wystosować do osoby bądź firmy zajmującej się montażem pismo, w którym poprosi o usługę ponownego zamontowania okien.

Po otrzymaniu takiego pisma gwarant zobowiązany jest do usunięcia wad lub wymiany produktu, oczywiście w przypadku montażu okien, można mówić jedynie o usunięciu wad poprzez ponowny montaż okien.

Pismo reklamacyjne w przypadku gwarancji na montaż okna warto zakupić na górze strony, pismo jest gotowe do wypełnienia i wydrukowania.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Reklamacja montażu okien – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

reklamacja-montazu-okien-wzor
Reklamacja montażu okien - wzór
17