Zgłoszenie ogrodzenia od strony drogi – wzór

17 

Odległość ogrodzenia od drogi gminnej powinna wynosić co najmniej 0,5 m od krawędzi w przypadku dróg dojazdowych (klasa L lub S) oraz co najmniej 3 m w przypadku drogi o klasie drogi zbiorczej lub głównej (klasa G lub GP).

Podobne wymogi trzeba spełnić, gdy ogrodzenie ma zostać wzniesione przy drodze powiatowej lub wojewódzkiej, przy czym w takim przypadku inwestor musi dokonać także zgłoszenia ogrodzenia od strony drogi. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór zgłoszenia ogrodzenia od strony drogi – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak wznieść ogrodzenie od strony drogi?

Jak zostało wspomniane, właściciele posesji położonych przy drogach powiatowych i wojewódzkich muszą przestrzegać pewnych wymogów prawnych przy budowie ogrodzeń od strony drogi. Minimalna odległość ogrodzenia od drogi gminnej, powiatowej i wojewódzkiej wynosi:

  • 0,5 metra od krawędzi, gdy ogrodzenie ma być postawione przy drodze o klasie drogi dojazdowej 
  • 3 metry od krawędzi, gdy ogrodzenie ma być postawione przy drodze o klasie drogi zbiorczej lub głównej.

W każdym z tych przypadków inwestor musi uzyskać zgodę odpowiedniego zarządcy dróg – powiatowego zarządu dróg lub wojewody. Zgłoszenie ogrodzenia od strony drogi wymaga także przedstawienia dodatkowych dokumentów, między innymi projektu ogrodzenia czy opinii rzeczoznawcy.

Dokładne warunki uzyskania zgody na budowę ogrodzenia mogą różnić się w zależności od powiatu/województwa. Przed wystąpieniem z pismem w sprawie ogrodzenia od strony drogi trzeba więc zapoznać się z lokalnymi przepisami.

Co ważne,  zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgoda zarządcy drogi  jest wymagana dla budowy ogrodzeń o wysokości przekraczającej 2,2 metra oraz dla ogrodzeń, które nie spełniają wymogów dotyczących minimalnej odległości od drogi.

Jak przygotować zgłoszenie ogrodzenia od strony drogi?

Do przygotowania zgłoszenia adresowanego do zarządcy drogi inwestor może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór zgłoszenia ogrodzenia od strony drogi.

Dokument uwzględnia wszystkie niezbędne elementy formalne, jak dane inwestora, oznaczenie nieruchomości, czy podstawę prawną. Do zgłoszenia należy dołączyć też oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. 

zgloszenie-ogrodzenia-od-strony-drogi-wzor
Zgłoszenie ogrodzenia od strony drogi - wzór
17