Jak sporządzić odwołanie od decyzji administracyjnej?

Jak napisać odwołanie w sprawie administracyjnej?

Jeśli chodzi o samą treść odwołania, to wystarczy, jeśli wynika z niego, że strona jest niezadowolona z rozstrzygnięcia. Nie jest to jednak regułą. Przepisy szczególne mogą ustalić inne wymagania co do treści odwołania.

I tak odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Jeśli jednak przepisy szczególne nie stawiają dodatkowych wymagań, a strona nie potrafi właściwie uzasadnić swojego niezadowolenia z treści decyzji, to wystarczy, że napisze, że jest z niego niezadowolona i że wydana przez urzędnika decyzja narusza prawo.

Oczywiście, jeśli chcesz mieć odwołanie, w którym zawarte zostaną wszystkie istotne uchybienia i zarzuty merytoryczne pod kątem wydanej decyzji, skorzystaj z pomocy adwokata.

Prawnik, sporządzając takie odwołanie, wskaże, jakie są możliwe powody uchylenia bądź zmiany tej decyzji. Adwokaci mogą też osobiście występować przed organami administracji w Twoim imieniu.

Możesz też skorzystać z przygotowanego przeze mnie wzoru odwołania, który pobierzesz poniżej:

Jaki jest termin do wniesienia odwołania w sprawie administracyjnej?

Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Chodzi o decyzję wydana przez organ administracji w pierwszej instancji. Termin do wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane na poczcie.

Wiedz, że o wniesionym odwołaniu zostaną poinformowane wszystkie zainteresowane osoby. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli tylko jedna ze stron wniosła odwołanie, organ, który wydał decyzję, zawiadamia pozostałe strony, które uczestniczą w postępowaniu odwoławczym.

W trakcie weryfikacji pierwszoinstancyjnej decyzji organ odwoławczy może na żądanie strony lub z urzędu przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w danej sprawie, a nawet zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego organ odwoławczy wydaje decyzję, w której utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo uchyla zaskarżoną decyzję w całości lub w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję, umarza postępowanie pierwszej instancji, albo umarza postępowanie odwoławcze.

Organ odwoławczy może także uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części.

Gorzej być nie może…

Pamiętaj również, że organ, który rozpatruje odwołanie nie może zmienić decyzji na niekorzyść strony odwołującej się.

Z tych względów składając odwołanie, nie musisz obawiać się, że twoja sytuacja prawna pogorszy się wskutek rozpoznania odwołania i wydania drugiej decyzji w sprawie. Warto jednak pamiętać, że przytoczona zasada nie obowiązuje, gdy zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo.

Są to przykładowo przypadki, gdy organ I instancji wydał decyzję na podstawie fałszywych dowodów bądź bez podstawy prawnej. Istotną rolę pełni przy tym fakt, że chodzi wyłącznie o rażące naruszenie prawa.

Oznacza to, że nawet gdy organ odwoławczy wykryje w postępowaniu w I instancji naruszenie prawa, ale nie ma ono charakteru rażącego, nie ma to żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia.

W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia przed organem administracji publicznej masz prawo złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.