Odpowiedź na skargę pacjenta – wzór

17 

Skargi wnoszone przez pacjentów lub przez ich przedstawicieli ustawowych kierowane są najczęściej do dyrektora zakładu opieki zdrowotnej. To właśnie dyrektor powinien ustosunkować się do nich na piśmie. Jak przygotować odpowiedź na skargę pacjenta?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odpowiedzi na skargę pacjenta – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Co określa przygotowywania odpowiedzi na skargę pacjenta?

Sposób składania i rozpatrywania skarg w zakładach opieki zdrowotnej powinien zostać uregulowany w dokumentacji danego zakładu. Konieczne jest przede wszystkim wskazanie miejsca i czasu składania skarg w treści regulaminu zakładu opieki zdrowotnej.

Szczegółowe regulacje w zakresie procedury przyjmowania i rozpoznawania skarg pacjentów powinny zostać uregulowane także zarządzeniem kierownika zakładu opieki zdrowotnej. Przykładowo, skargi mogą być wnoszone w czasie obchodu i zapisywane w księdze skarg i życzeń, która znajduje się w sekretariacie dyrektora.

Jak rozpatruje się skargi pacjentów?

Po zapoznaniu się ze skargą pacjenta dyrektor powinien wszcząć postępowanie wyjaśniające, np. wezwać pracownika, którego dotyczy skarga. Po ustaleniu stanu faktycznego musi również udzielić odpowiedzi skarżącemu i zastosować ewentualne sankcje.

Sprawa opisana w treści skargi powinna zostać rozwiązana niezwłocznie, czyli w ciągu maksymalnie jednego miesiąca. Dyrektor może odpowiedzieć na skargę ustnie lub pisemnie, uzasadniając swoje stanowisko. 

Jak odpowiedzieć na skargę pacjenta?

Odpowiedź na skargę pacjenta będzie różna w zależności od przypadku, czyli przedmiotu skargi. Mimo to można przygotować ją w oparciu o sprawdzony wzór odpowiedzi na skargę pacjenta, wypełniając go informacjami uzyskanymi podczas przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.

Odpowiedź na skargę musi zawierać merytoryczne wyjaśnienie sytuacji, przy czym przekaz takiej odpowiedzi musi być neutralny. Jeśli skarga jest zasadna, pacjenta należy przeprosić. Konieczne jest także uznanie błędu oraz zaproponowanie pacjentowi ugody, którą należy podpisać przed powtórzeniem zabiegu, czy zapłatą zadośćuczynienia.

W przypadku posiadania porozumienia, które zawiera oświadczenie o zrzeczeniu się dalszych roszczeń, placówka chroni się przed konsekwencjami ewentualnego postępowania sądowego.

odpowiedz-na-skarge-pacjenta-wzor
Odpowiedź na skargę pacjenta - wzór
17